వస్తానని చెప్పినాడు lyrics

Vastanani Cheppinadu Naa Yesu MP3 (Click here to download)

వస్తానని చెప్పినాడు నా యేసు వచ్చి తీరుతాడు నేడో రేపో ||2||
సంఘమా సిద్ధముగా నుండుమా ||2||
సంసిద్ధతతో ఎదురు చూడుమా ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

గురుతులు జరుగుచుండెను వాక్యము నెరవేరుచుండెను ||2||
జనముపైకి జనమును రాజ్యములపై రాజ్యములు ||2||
యుద్ధములు భూకంపములు ఎటు చూసినా మరణములు ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

గురిలేని పయనమెచటికో గమనించు గమ్యమేమిటో ||2||
మార్పు లేని మానవా మరణముంది ఎరుగవా
మార్పు లేని మానవా నరకముంది ఎరుగవా
మారు మనసు పొందకపోతే మరి రాదు ఈ సమయము ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

మహిమ విడచి నరుడై ధరకరుదెంచెను ఆనాడు
మహిమ తోడ వరుడై ధరకరుదెంచును ఈనాడు ||2||
కోటి సూర్య తేజోమాయి కొదమసింహమై రాజు ||2||
తోడేళ్ళను చీల్చి అగ్నికేయును తన మందను మోక్షపురికి నడుపును ||2||
ఆమెన్ హల్లెలూయ ||2|| ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు|2| ||