నా దేవుడు ప్రతి అవసరమును

Naa Devudu – Audio MP3 (Click here):

నా దేవుడు ప్రతి అవసరమును తీర్చును మహిమైశ్వరములో
తల్లి వలె ప్రేమించును తండ్రి వలె పోషించును
కాపరి వలె నడిపించును వైద్యునిలా స్వస్థపరచును

కలవరిపడి నే కొండలవైపు కన్నులెత్తుదునా
నా సహాయము నీవేగ నా యేసు నా రాజా ||తల్లి||

జీవించుచున్నది నేను కాదు జీవించు క్రీస్తేసే
నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభమే ||తల్లి||