ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా

Akasamandunna MP3 (Click here)

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను – నేను
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను

1.దారి తప్పిన గొర్రెను నేను
త్రోవ కానక తిరుగుచున్నాను

కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను  ||ఆకాశ||

2. గాయపడిన గొర్రెను నేను
బాగుచేయుమా పరమవైద్యుడా ||కరుణించుమా||

3. పాప ఊబిలో పడివున్నాను
లేవనెత్తుమా బాగుచేయుమా ||కరుణించుమా||

4.ఎండిపోయిన ఎముకను నేను
ఆత్మ నింపుము బ్రతికించుము ||కరుణించుమా||

5.పనికి రాని పాత్రను నేను
సరిచేయుమా ప్రభు వాడుకొనుమా ||కరుణించుమా||