కృపవెంబడి కృప పొందితిని

Krupa vembadi krupa MP3 (Click here)

కృపవెంబడి కృప పొందితిని నీ కృపలో తలదాచితిని
కృపవెంబడి కృప పొందితిని నీ కృపలో తలదాచితిని
యేసయ్య హల్లేలూయా యేసయ్యా హల్లేలూయా
క్షమవెంబడి క్షమ పొందితిని నీ క్షమలో కొనసాగితిని
మెస్సియ్యా హల్లేలూయా మెస్సియ్యా హల్లేలూయా
కృపా సత్య సంపూర్ణుడా – క్షమా ప్రేమ పరిపూర్ణుడా ||కృప||
1. పాపములో పరి తాపమును – పరితాపములో పరివర్తనను
పరివర్తనలో ప్రవర్తనను-ప్రవర్తనలో పరిశుద్దతను
ప్రశవించెను పరిశుద్దాత్ముడు – ప్రశరించెను శిలువ శిక్షణలో ||2|| ||కృప||
2. ఆత్మలో దీనత్వమును – దీనత్వములో సాత్వీకతను
సాత్వీకతలో మానవత్వమును – మానవత్వములో దైవత్వమును
ప్రసవించెను పరిశుద్దాత్ముడు – ప్రసరించెను దైవ రక్షణలో ||2|| ||కృప||