విడువను నిను

విడువను నిను ఎడబాయనని
నా కభయ మొసంగిన దేవా
నా కభయ మొసంగిన దేవా

1. నేరములెన్నో చేసి చేసి
దారి తప్పి తిరిగితినయ్యా,
నేరము బాపుము దేవా
నీ దారిని నడుపుము దేవా
||విడువను||

2. పందులు మేపుచు ఆకలి బాధలో –
పొట్టును కోరిన నీచుడనయ్యా ,
నీ దరి చేరితినయ్యా
నా తండ్రివి నీవెగదయ్యా
||విడువను||

3. మహిమ వస్త్రము సమాధానపు-
జోడును నాకు తోడిగితివయ్యా,
గొప్పగు విందులో చేర్చి
నీ కొమరునిగా చేసితివి
||విడువను||

4. సుందరమైన విందులలో
పరిశుద్ధులతో కలిపితివయ్యా,
నిండుగా నా హృదయముతో
దేవ వందనమర్పించెదను.
||విడువను||