Kshanikamaina bratukura

Kshanikamaina bratukura MP3

Kshanikamaina bratukura MP3 Download (Click here)

క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది |2|
ఓ స్నేహితుడా, ఓ స్నేహితుడా యోచించుమా, సృష్టికర్తను స్మరణ చేయుమా
దైవ ప్రేమను మదిని నిలుపుమా, ఆ యేసు ప్రేమను నీ మదిని నిలుపుమా
క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది

ఎంత బ్రతికినా ఈ లోకమును విడిచిపెట్టి పోవలెను తెలుసా నీకు |2|
ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగుమయ్యా|2|,ఆ త్రొవే యేసని తెలుసుకొనుమయా|2| ||ఓ స్నేహితుడా||

గడ్డిపువ్వును పోలిన బ్రతుకు ఎండి పోయి వాడి పోవు తెలుసా నీకు |2|
ఆవిరివంటి బ్రతుకు ఎగిరిపోవును|2| ప్రభు యేసుని నమ్మితే నిత్యజీవము |2| ||ఓ స్నేహితుడా||

Category: Prasangi as Telugu Songs

Tags:
ప్రసంగి 12:2, 10:15, 12:6-7
యోహాను సువార్త 14:6, 3:16
1 పేతురు 1:23-24