Adarana kartha

Adarana Kartha MP3 (Download here

ఆదరణ కర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవా నిన్ను నేను ఆహ్వానిస్తున్నానయ్యా |2|
నీపై అనుకోని జీవిస్తాను నీ ఆదరణతో తృప్తి చెందెదన్ |2|
ఆదరణ కర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవా నిన్ను నేను ఆహ్వానిస్తున్నానయ్యా

వేయిమందిలో దొరకని ఆదరణ నీలోనే ఉన్నది |2|
నీ ఆదరణ లేకపోతే అనాధగా మిగిలెదను |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా|2|  ||ఆదరణ కర్త ||

కన్నీటి జీవితం నాట్యముగా మార్చువాడవు నీవేనయ్యా |2|
బలహీనమైన నా పాత్రను అభిషేక పాత్రగ చేసెదవు |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా |2|  ||ఆదరణ కర్త ||

గాయపరచువారు కోకోల్లలు, గాయాలు కట్టువారు లేరయ్యా |2|
గుండె చెదరిన వారిని నీవు బాగు చేయు దేవుడవు |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా|2|  ||ఆదరణ కర్త ||

Nee Dayalo Nee Krupalo

Nee Dayalo Nee Krupalo MP3 (Download here

నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి గత కాలము
నీ దయలో నీ నీడలో దాచుమయా జీవితాంతము.
నీ ఆత్మతో నను నింపుమా
నీ సేవలో ఫలియింపగా దేవా దేవా || నీ దయలో ||

కష్టకాలం దుఃఖ సమయం నన్ను వేధించగా
ప్రాణహితులే నన్ను విడచి వెలిగ నను చూడగా |2|,
ఓదార్పువై  నా చెంత నీవే ఉండినావు
నా కన్నీరు నీ కవితలో వ్రాసి ఉంచినావు |2|,
ఏమి అద్భుత ప్రేమయా, ఏ రీతి పాడనయా
నీవే నా మార్గము, నీవే నా జీవము,
నీవే నా గమ్యము, నీవే నా సర్వము,
నా మనసుతీరా నిన్ను పాడి పొగడెద దేవా || నీ దయలో ||

ఏ యోగ్యతయు లేని నా యడ నీ కృప చూపితివి
వట్టి పాత్రను మహిమతో నింపి మార్గము నీవైతివి |2|,
నీ చిత్తమే నా యందు నెరవేర్పవ్వాలని
నీ సేవయే నా శ్వాసగా కడవరకు నిలవాలని |2|,
నా మది నిండెను ఆశతో, నే పాడెద స్తుతి గీతం,
నీవే నా తోడుగా, నీవే నా నీడగా ,
ఆత్మతో నింపుమా, శక్తి నాకొసగుమా,
నా చేయి పట్టి నన్ను నీతో నడుపుము దేవా || నీ దయలో ||

Mannu Ninnu Sthutinchuna

Mannu Ninnu Sthutinchuna MP3 (Download here

మన్ను నిన్ను స్తుతించునా? – కీర్తన 30:9

మన్ను నిన్ను స్తుతించునా ప్రభువా, సమాధి నిన్ను కీర్తించునా |2|
దేవా యెహోవా రావా కనరావా, కరుణించుము
నన్ను బ్రతికించుము, నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతియించెదను

పాడైన స్థలములోని పగిడికంటివోలె** నిశీధిలో నేను తిరుగులాడుచుంటిని |2|
నీటి కొరకు వేచిన గూడబాతువోలె|2| నీదు రాకకై ఎదురుచూచుచుంటిని|2|
||మన్ను నిన్ను స్తుతించునా ప్రభువా||

ఎగిరిపోవు పొగవలె కరిగిపోవుచుంటిని, మరల తిరిగిరాని ఆవిరివలె యుంటిని |2|
నా జీవిత దినములు యుద్ధ దినములాయె|2| నీ చేతి సాయముకై ఎదురుచూచుచుంటిని|2|
||మన్ను నిన్ను స్తుతించునా ప్రభువా||

** కీర్తన 102:3-6

Vedanalo Odarpu Neeve

Vedanalo Odarpu Neeve MP3 (Download here

వేదనలో ఓదార్పు నీవే నీవే |2|
నను చుట్టుముట్టిన శ్రమ వలయములో |2|
నిలిపి బలపరచి విజయమిచ్చినది నీవే యేసయ్యా |2|
వేదనలో ఓదార్పు నీవే నీవే |2|

నేనుగా భరించలేని శోధనలు, నాపైన మోపలేదు ఏనాడూ |2|
నా స్థితినెరిగిన దేవుడ నీవు, ఏ స్థితికైనా చాలిన ప్రేమ చూపినావు |2|
చల్లని చూపు నిలిపినావు ||వేదనలో ఓదార్పు నీవే నీవే ||

నాకు క్షమకు యోగ్యతయే లేనప్పుడు, నీ అక్షయ రుధిరమిచ్చి కొన్నావు |2|
నా స్థితి మార్చిన దేవుడ నీవు, ఏ స్థితికైనా చాలిన ప్రేమ చూపినావు |2|
చల్లని చూపు నిలిపినావు

వేదనలో ఓదార్పు నీవే నీవే |2|
నను చుట్టుముట్టిన శ్రమ వలయములో |2|
నిలిపి బలపరచి విజయమిచ్చినది నీవే యేసయ్యా |2|
ఆ విజయముకై నీకు స్తోత్రము, నిజ దేవుడ నీకే స్తుతి స్తోత్రము |2|

Yesu Neetho Sahavasam

Yesu Neetho Sahavasam MP3 (Download here

యేసు నీతో సహవాసం, నాలోన  పెంచింది ఆత్మ బలం |2|
నీలో ఎదిగేందుకు నీలా మారేందుకు, నిన్ను చూచేందుకు నిన్ను చాటేందుకు |2|
||యేసు నీతో సహవాసం||

నిశ్చలమైన మనసిచ్చేది, శోధన జయించు బలమిచ్చేదీ |2|
ఉన్నత స్థలముల పైన నిలిపి, నాకు విలువను సమకూర్చేదీ |2|
జయ జీవితమును రుచి చూపించి, విజయము(మోక్షము) పైన కాంక్ష పెంచేది
||యేసు నీతో సహవాసం||

పరులను ప్రేమించు గుణమిచ్చేదీ, ప్రకృతిపై అధికారమిచ్చేదీ , |2|
కుటుంబ కలతలను అంతము చేసి, గృహమును స్వర్గముగా చేసేదీ |2|
సుస్థిరమైన శాంతిని కూర్చి, సిలువ బాటలో నడిపించేది
||యేసు నీతో సహవాసం||

Karunamayuda

Karunamayuda MP3 (Download here

కరుణామయుడా ప్రభు యేసువా
దయా సంపూర్ణుడా, పరిపాలకుడా
పరమోన్నుతుడా దయా సాగరా |2|

నీ ఆత్మ నానుండి తీయకుము
నీ సన్నిధి నుండి నను త్రోయకుము |2|
దేవా దేవా, కరుణ చూపుము
నీ దయతో నింపుము ||కరుణామయుడా||

నీ ముందు నిలిచే ధైర్యమిమ్ము
ప్రార్థనాత్మ బలం నాకొసగుము |2|
దేవా దేవా, నీ కృపతో నడిపించుము
ఆత్మతో అభిషేకించు ||కరుణామయుడా||

Deva Naa Devudavu Neeve

Deva Naa Devudavu Neeve MP3 (Download here

దేవా, నా దేవుడవు నీవే
వేకువనే నిన్ను వెదకుదును|2|
నీ బలమును ప్రభావమును చూడ
నేనెంతో ఆశతో ఉన్నాను
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||

నీరు లేని దేశమందు దప్పిగొన్నది నా ప్రాణం |2|
నీ మీద ఆశ చేత సొమ్మసిల్లెను నా శరీరము |2|
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||

ఉత్సహించు పెదవులతో నా నోరు చేసేను గానం |2|
నీ రెక్కలు చాటున శరణన్నది నా ప్రాణం |2|
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||

Parishuddha Agnini

Parishuddha Agnini MP3 (Download here

పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపుము దేవా
పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపుము దేవా ,
మా ప్రాణ ఆత్మ శరీరములను
పరమాగ్నితో నింపి వెలిగించుమా ,
పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపుము దేవా

పెంతెకొస్తు పండుగనాడు పంపిన ఆ ఆత్మను
మేడ గదిలో శిష్యులపై వ్రాలిన  ఆ ఆత్మను |2|
యీ అంత్య దినములందు మా అందరిపై కుమ్మరించి
నీ శక్తితో నీ బలముతో మమ్మును బలపరచుము |2|
||పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపుము దేవా||

నీ ఆత్మని కుమ్మరించి ప్రవచన వరమీయుమా
నీ చిత్తము మాకు తెలుప దర్శనములు చూపుమా |2|
నీ వాగ్దానములతో మమ్ము తృప్తి పరచుము
నీ ఆత్మ కార్యములను మాలో చేయుము |2|
||పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపుము దేవా||

ఆత్మలేని వారు నీ వారు కారంటివి
నీవెవరో యెరుగనని గెంటివేయుదనంటివి |2|
పవిత్రాత్మను నేడే మాపైన  కుమ్మరించి
పరిశుద్ధుల గుంపులో చేర్చుము పరిశుద్ధుడా |2|
||పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపుము దేవా||

Hrudayama Hrudayama

Hrudayama Hrudayama MP3 (Download here

నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? – కీర్తన 42:5

హృదయమా హృదయమా |2|
నీవేల క్రుంగియున్నావు ,
నాలో నీవేల తొందర పడుచున్నావు |2|
హృదయమా హృదయమా |2|

దేవునియందు నిరీక్షణ ఉంచుము
దేవుడే నీకు సహాయం చేయును |2|
ఆయనే నీ రక్షకుడు నీ విమోచకుడు |2|
ఆయనయందే విశ్వాసముంచుము |2|
||హృదయమా హృదయమా||

క్రుంగియున్నవేళలో లేవనెత్తి
మరణము నుండి విడిపించి |2|
శ్రమయు దుఃఖమును తీసి వేసి
సంతోషవస్త్రము ధరింప చేయును |2|
||హృదయమా హృదయమా||

Naa Yesayya Naa Aradhya Daivama

Naa Yesayya, Naa Aradhya Daivama MP3 (Download here – Right Click – Save

నా  యేసయ్యా,  నా  ఆరాధ్య  దైవమా
నీవే  నా తండ్రివి,  నా  ప్రాణ నాథుడా
నీకే  నా  ఆరాధన,  నీకే  నా జివ్హార్పణ .
||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
1. నా  రక్షణ  శైలమా,  నా ఆశ్రయ  దుర్గమా
ఆలోచన  కర్తవు,  నిత్యుడగు  తండ్రివి  |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
2. ఇంతవరకు సహాయుడైన ఎబినేజరు దేవుడవు
నాకు  తోడుగా  ఉన్న  ఇమ్మానుయేలుడవు |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
3. నేటివరకు చాలిన కృపగల  నా  యేసయ్యా
ఇక  ముందు  చూసుకొనే  యెహోవా  యీరే |2|
    ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
4. సజీవులు  సజీవులే  నిన్ను  స్తుతించెదరు
ఈ  దినమున  జీవుడనై  స్తుతియించున్నాను |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
5. శ్వాసించే  ఈ గాలి  అది  నీ  జాలి
ఎంతైనా  నమ్మదగిన  వాత్సల్య  పూర్ణుడా |2|
   ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||