Nakentho Priyamu

Nakentho Priyamu MP3

Nakentho Priyamu MP3 Download (Click here)

    • “నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగానున్నది, దినమెల్ల నేను దానిని ధ్యానించుచున్నాను.” – కీర్తన 119:97

నాకెంతో ప్రియము నాకెంతో ప్రియము
నాకెంతో ప్రియము నీ ధర్మశాస్త్రము , దినమెల్ల దానిని ధ్యానించెదను |2|
నాకెంతో ప్రియము నాకెంతో ప్రియము

తేనె కంటే తియ్యనైనది, పాల కంటే తెల్లనైనది |2|
నా ఎముకలన్నిటికి బలమునిచ్చునది
నా నోటికి ఎంతో మధురమైనది
అదరాలకు మధురం, అణువణువునా అమృతం |2| ||నాకెంతో ప్రియము||

వెన్నకంటే కమ్మనైనది, మన్నాకంటే మరువలేనిది |2|
నా కాళ్లకు మార్గం చూపించినది, నా వ్రేళ్లకు యుద్ధం నేర్పించినది
దేహానికి దీపం, ప్రాణానికి ప్రాణం |2| ||నాకెంతో ప్రియము||

Category: Psalms as Telugu Songs

Tags: Psalm 119:97,103,105
Psalm 18:32-34,
Psalm 144:1
Psalm 19:10

Kannula Ninda Nee Roopam

Kannula Ninda Nee Roopam MP3

Kannula Ninda Nee Roopam MP3 Download (Click here)

కన్నుల నిండా నీ రూపం కదలాడేను ప్రతి నిత్యం అపురూపం నీతో స్నేహమే
హృదయంలోన నీ ధ్యానం పెదవుల పైనే స్తుతి గీతం నీకోసం నా సంగీతమే

యేసు నీతోనే నాకుంది అర్ధం
నీవే లేకుంటే నా బ్రతుకు వ్యర్థం |2| || కన్నుల నిండా ||

యోగ్యతేలేని నా కోసం కార్చితివి నీదు రక్తం |2|
పవిత్ర పరచి సమస్తమిచ్చి నీ కౌగిట చేర్చినావు |2|
నీ మందలో కూర్చినావు నీ రూపుకు మార్చినావు |2| || కన్నుల నిండా ||

శాశ్వతమైన నీ ప్రేమను, విడువని నీదు కృపను,

ధవళవర్ణుడా, రత్నవర్ణుడా ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించెదను |2|

నిన్నే నే అనుసరింతును, నీ నీడలో జీవించెదను || కన్నుల నిండా ||

Oka Divyamaina

Oka Divyamaina MP3

Oka Divyamaina MP3 Download (Click here)

ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను |2|
యేసు రాజని నా ప్రియుడని ప్రియ స్నేహితుడు క్రీస్తని
ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను

పదివేల మందిలో నా ప్రియుడు యేసు ధవళవర్ణుడు అతి కాంక్షణీయుడు |2 |
తన ప్రేమ వేయి నదుల విస్తారము|2|
వేవేల నోళ్లతో కీర్తింతును |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

పండ్రెండు గుమ్మముల పట్టణములో నేను నివాసము చేయాలనీ |2|
తన సన్నిధిలో నేను నిలవాలని |2|
ప్రభు యేసు లో పరవశించాలని |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

Deva Jali Choopumu

Deva Jali Choopumu MP3 (Click here to download)

దేవా జాలి చూపుము , నా ప్రార్థన నీవు ఆలకించుము |2|
వ్యర్ధమైన వాటిని చూడకుండా నా కనులను త్రిప్పి వేయుము
హేయమైన మాటలు పలుకుకుండా నా నాలుక అదుపు చేయుము |2|
నా శరీరమందు ఏ పాపమును |2| ఏలనీయకుము |2| ||దేవా ||

అల్ప కాల భోగము ఆశించకుండా నీ కొరకే బ్రతుకనీయుము
క్షణికమైన వాంఛలను కోరకుండా నా హృదయము శుద్ధి చేయుము |2|
నా జీవిత మంతా నీదు చిత్తమే |2| నెరవేర్చ కృప చూపుము |2| ||దేవా ||

చేయగలిగినంత మేలు పొరుగు వానికి చేయుటకు మనసునీయుము
నశియించిపోతున్న ఆత్మలను రక్షింపగ శక్తి నీయుము |2|
నా బ్రతుకు ద్వారా లోకానికి |2| నీ నీతి ప్రకటింపనిమ్ము |2| ||దేవా ||

Alayamlo pravesinchandi

ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో
మీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా
మీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా
మీ కన్నీరంతా తుడిచి వేయు రాజు యేసు కోసం
1. దీక్ష స్వభావంతో ధ్యాన స్వభావమై
వెదకే వారికంతా కనబడు దీపము
యేసురాజు మాటలే వినుట ధన్యము
వినుట వలన విశ్వాసం అధికమధికము
ఆత్మలో దాహము తీరెను రారండి
ఆనందమనందం హల్లెలూయా ||ఆలయంలో||
2. ప్రభు యేసు మాటలే పెదవిలోమాటలై
జీవ వృక్షంబుగా ఫలియించాలని
పెదవితో పలికెదం మంచి మాటలే
హృదయమంతా యేసు ప్రభుని ప్రేమ మాటలై
నింపెదం నిండెదం కోరేదం పొందెదం
ఆనదంమానదం హల్లెలూయా ||ఆలయంలో||

Tallila lalinchunu

తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును “2”
ముదిమి వచ్చువరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును
చంక పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా “తల్లిలా”
1. తల్లియైన మరచునేమో – నేను నిన్ను మరువను
చూడుము నా అరచేతులలో – నిన్ను చెక్కియున్నాను “2”
నీ పాదము త్రొట్రిల్లనీయను నేను నిన్ను కాపాడువాడు
కునుకడు నిదురపోడు అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”
2. పర్వతాలు తొలగవచ్చు – తత్తరిల్లు మెట్టలన్నీ
వీడిపోదు నాకృప నీకు – నానిబంధనా తొలగదు “2”
దిగులుపడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించెదా
నీదుభారమంతా మోసి నాదు శాంతినొసగెదా
అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”

Mahima gala Tandri

మహిమగల తండ్రి – మంచి వ్యవసాయకుడు
మహితోటలో నర మొక్కలు నాటించాడు
తన పుత్రుని రక్తనీరు – తడి కట్టి పెంచాడు
తన పరిశుద్ధాత్మను – కాపుగావుంచాడు (2)
కాయవే తోట – కమ్మని కాయలు
పండవే చెట్టా – తియ్యని ఫలములు “కాయవే”
1. నీతి పూత జాతికాపు – ఆత్మశుద్ది ఫలములు
నీ తండ్రి నిల్వచేయు – నిత్య జీవ నిదులు
అనంతమైన ఆత్మ బందు – అమరసుఖ శాంతులు
అనుకూల సమయిమిదే – పూయు పరమ పూతలు (2) “కాయవే”
2. అపవాది కంటబడి – కుంటుబడి పోకు
కాపు పట్టి చేదు పండ్లు – గంపలుగా కాయకు
వెర్రిగా చుక్కలంటి – ఎదిగి విర్రవీగకు
అదిగో గొడ్డలి వేరున – పదును పెట్టియున్నది (2) “కాయవే”
3. ముద్దుగా పెంచాడు – మొద్దుగా నుండకు
ముదముతో పెంచాడు – మోడుబారిపోకు
ముండ్ల పొదలలో కృంగి – మెత్తబడిపోకు
పండ్లుకోయువాడు వచ్చి – అగ్నివేసి పోతాడు

Yehova Naa Kaapari

యెహోవా నా కాపరీ – నాకు లేమిలేదు – 2
పచ్చిక గలచోట్ల – పరుండ జేయును – 2
1. గాఢాందకారపు లోయలలో – నేను నడచినను
ఏ ఆపదలకు భయపడను – నీవు నాతోనుండగా – 2
నా బ్రతుకంతయు – కృపాక్షేమములు వచ్చును – 2 “యెహోవా”
2. నా శత్రువులయొద్ద – బల్లను సిద్ధ పరచెదవు
నూనెతో నా తలను – అంటి యున్నావు – 2
జీవితమంతయూ – నీ సన్నిదిలో గడిపెదను – 2 “యెహోవా”

Naa Pranamunaku

Naa Pranamunaku MP3 (Click here)

నా ప్రాణమునకు సేదను దీర్చి నా అలుపును బాపుము దేవా
నా అలసటను దీర్చుము దేవా , అల్పుని బలపరచుము
ఈ అల్పుని బలపరచుము, నా ప్రాణమునకు సేదనుదీర్చుము

నీ పవిత్రతకు శత్రుత్వం విశ్రాంతి లేదు ఏమాత్రం |2|
వెలుపట పోరాటములు లోపట భయకంపములు |2|
అపార్ధములు అపోహలు అపనిందనలు అభాండములు |2|
దురవగాహన దూషణల మధ్యన |2|
కావాలి ఆదరణ నీ నిత్య ఆదరణ |2| ||నా ప్రాణమునకు||

స్వశక్తి చేత ఈ యాత్ర సాగించుట అసాధ్యము |2|
శక్తి గల హస్తముతో పట్టుకొని నడుపుము
నీ శక్తి గల హస్తముతో పట్టుకొని నడుపుము
నీ దర్శన వెలుగులో ధైర్యము దయచేయుము
నీ సన్నిధిలో ఈ జీవితం
నీ సన్నిధిలో ఈ జీవితం తరించే కృప నీయుము ||నా ప్రాణమునకు||

Silvalo Nakai Karchenu

సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము
శిలనైన నన్ను మార్చెను యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము
అమూల్యమైన రక్తము యేసు రక్తము
1.సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు రక్తము
సంధి చేసి చేర్చునుయేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము
ఐక్యపరచును తండ్రితో యేసు రక్తము
2.సమాధాన పరచును యేసు రక్తము
సమస్యలన్ని తీర్చును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము
సంపూర్ణ శాంతినిచ్చును యేసు రక్తము
3.నీతి మంతులుగా చేయును యేసు రక్తము
ధుర్నీతినంత బాపును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము
నిబంధన నిలుపును యేసు రక్తము
4.రోగములను బాపును యేసు రక్తము
దురాత్మన్‌ పారద్రోలును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము
శక్తి బలము నిచ్చును యేసు రక్తము