Nee Gudilo Nivasinchuta

“జీవముగల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును
నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నవి.”
 -కీర్తన 84:2

నీ గుడిలో నివసించుట నాదు భాగ్యము
నీ ఒడిలో పవళించుట నాకు క్షేమము |2|
ఒక్క క్షణమైనా వీడిపోకు నా మిత్రమా
ఓంటరిని చేసి వెళ్ళిపోకు ఐశ్వర్యమా,
ఒక్క క్షణమైనా వీడిపోకుమా
ఓంటరిని చేసి వెళ్ళిపోకుమా
|| నీ గుడిలో నివసించుట||

నీ మందిరమందు ఒక రోజు మేము
గడిపామంటే చాలయ్యా యేసయ్యా,
ఈ లోకమందు గడిపిన రోజులన్నీ
అందుకు సరికానేకావు యేసయ్యా |2|
నీ చెంతగా చేరాలని, నీ పాటలే పాడాలని
గొప్ప ఆశతో ఉన్నానయా  నా ఆశనే తీర్చాలయా
|| నీ గుడిలో నివసించుట||

గూటిస్థలమందు పిల్లలు చేరుకొనుటకు
వానకోయిలకు ధన్యతా యేసయ్యా,
బలిపీఠమందు బలములేని మాకు
నివసింప భాగ్యమా యేసయ్యా |2|
నీ పాటలే పాడాలని నీ చెంతగా చేరాలని
గొప్ప ఆశతో ఉన్నానయా  నా ఆశనే తీర్చాలయా
|| నీ గుడిలో నివసించుట||

Yatrikulam Paradeshulam

Yatrikulam Paradeshulam MP3 (Download here

యాత్రికులం పరదేశులం, మా ఊరు పరలోకము |2|
ఇది యాత్రా, కానాను యాత్రా, సీయోను యాత్రా,
యెరూషలేము యాత్రా, యెరూషలేము యాత్ర
||యాత్రికులం పరదేశులం||

ఈ యాత్రలో ఆటుపోటులు ఎదురైననూ ఆగిపోను నేను |2|
నా విశ్వాసము కాపాడుకొనుచు, ఇలలో సాగెదనూ |2|
విశ్వాస ప్రేమ నిరీక్షణ నడుపును సీయోనుకు
||యాత్రికులం పరదేశులం||

శత్రుసమూహము వెంటాడినను భయపడనూ ఓడించును ప్రభువే |2|
ఎర్ర సముద్రము ఎదురైననూ, యేసే నడిపించునూ పాయలుగా చేయును|2|
జయమిచ్చును నడిపించును చేర్చును కానానుకు
||యాత్రికులం పరదేశులం||

Daiva Putrulara

Daiva Putrulara MP3 (Download here

దైవపుత్రులారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి |2|
ప్రభావ మహాత్మ్యములను యెహోవాకు ఆరోపించుడి
యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన
ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి.
||దైవపుత్రులారా||

ప్రతిష్ఠితములగు ఆభరణములను ధరించుకొని
ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి,
యెహోవా స్వరము జలములమీద వినబడుచున్నది
మహిమగల దేవుడు ఉరుమువలె గర్జించుచున్నాడు
మహాజలములమీద సంచరించుచున్నాడు
యెహోవా స్వరము బలమైనది
యెహోవా స్వరము ప్రభావము గలది.
యెహోవా స్వరము దేవదారు వృక్షములను విరచును |2|
||దైవపుత్రులారా||

యెహోవా స్వరము అగ్నిజ్వాలలను ప్రజ్వలింప జేయుచున్నది.
యెహోవా స్వరము అరణ్యములను కదలించుచున్నది
యెహోవా కాదేషు అరణ్యమును కదలించును |2|
యెహోవా స్వరము లేళ్ళను ఈనజేయును |2|
అది ఆకులు రాల్చును.
||దైవపుత్రులారా||

ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నియు
ఆయనకే ప్రభావము అనుచున్నవి,
యెహోవా ప్రళయజలములమీద ఆసీనుడాయెను
యెహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడైయున్నాడు |2|
యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును
యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేయును.
||దైవపుత్రులారా||

Siluva Sakshulu

Siluva Sakshulu MP3 (Download here

స్తెఫను మోకాళ్లూని, “ప్రభువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుము” 
అని గొప్ప శబ్దముతో పలికి నిద్రించెను.  -అపొస్తలుల కార్యములు  7:60

సిలువ సాక్షులు హతః సాక్షులు –
అన్యాయపు కోరలలో చిక్కిన ధ్రువ తారలు |2|,
మరణము వరకు తమ ప్రాణాలను |2|
ప్రేమించిన వారు కారు
బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభమని,
ఎంచినవారు జీవించినవారు |2|
|| సిలువ సాక్షులు, హతః సాక్షులు ||

నిందించిన లోకాన్ని ప్రేమించిన ధీరులు వీరు,
హింసించిన లోకానికై  ప్రార్ధించిన వీరులు వీరు
చెడు మాటలెల్ల విన్నప్పుడు, స్తుతియించిన దీనులు వీరు|2|
శిక్షించిన లోకాన్ని క్షమియించిన ధన్యులు వీరు |2|
నిజ క్రైస్తవులు వీరు |2|
||సిలువ సాక్షులు, హతః సాక్షులు ||

ఏ నేరం తెలియని వీరు, క్రూరముగా హింసించబడినవారు
మంచిని బోధించినందుకే, వంచకులని నిందించబడినవారు
సత్యాన్ని నమ్మినందున, హత్య చేయబడిన వారు |2|
దీనులను ఆదుకున్నందున, వెలివేతలు వేయబడినవారు |2|
||సిలువ సాక్షులు, హతః సాక్షులు ||

Yevaru Nannu Vadali Pettinanu

ఎవరు నన్ను వదలి పెట్టినను
నా యేసు నన్ను విడచిపెట్టరు |2|,
కునుకుతీయరు నిదురపోరు |2|
తన రెక్కలతో నన్ను కాచును
||ఎవరు నన్ను వదలి పెట్టినను||
1.తల్లి వారే తండ్రి వారే |2|
జోల పాట పాడి కాపాడతారు |2|
||ఎవరు నన్ను వదలి పెట్టినను||
2.వేదనలో కష్టాలు కమ్ముకొచ్చినా  |2|
ఓదార్చి నన్ను కాపాడతారు |2|
||ఎవరు నన్ను వదలి పెట్టినను||
References:
కీర్తనలు 121:3, 91:4, 22:10, 119:50, 94:19
హెబ్రీయులకు 13:5

Pranamunnantha varaku

Pranamunnantha varaku MP3 (Download here

“ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి, ఆకాశములు కూడ నీ చేతిపనులే.” – కీర్తన 102:25 .  “నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను స్తుతించెదను.”  – కీర్తన 146:2

ప్రాణమున్నంత వరకు నే పాడెద
జీవమున్నంత వరకు స్తుతియించెద |2|,
నీ నామం కొనియాడి దినమెల్లా పాడెదను
నీ పలుకే నా స్వరమై జగమంతా చాటెదను |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

లోకాన ధనవంతులే పుట్టినా
భూరాజులే భూమిని పాలించినా |2|,
నా శత్రువులు*** నన్ను తరుముచున్నా|2|
నీ చేయి అందించి నడిపించుము |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

నీ సిలువ చాటున నను దాయుము
నీ సాక్షిగా నన్ను నడిపించుము |2|,
నీ చేతి పనులను వివరించుట  |2|
నీ వాక్యమును నేను ప్రకటించుట(నెరవేర్చుట) |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

శత్రువులు*** (లోకము, సాతాను, శరీరము)

Paralokamandunna Maa Tandri

Paralokamandunna Maa Tandri MP3 (Download here

పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు |2|
పరలోకమందున్న మా తండ్రీ
నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడునుగాక
నీ రాజ్యము మాకు వచ్చునుగాక |2|

నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచుండునట్లుగా |2|
ఈ భూమియందును నెరవేరునుగాక |2|
|| పరలోకమందున్న మా తండ్రీ||
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు |2|

మాకు కావలసిన ఆహారము అనుదినము
నీవు మాకు దయచేయుము |2| ,
మా ఋణస్థులను మేము క్షమియించినట్లు
నీవు మా ఋణములను క్షమియించుము |2|
|| పరలోకమందున్న మా తండ్రీ||

మమ్ములను శోధనలో పడనీయక
కీడునుండి మమ్ములను తప్పింపుము |2| ,
ఎందుచేతననగా రాజ్యము బలము
మహిమ నిరంతరం నీవైయున్నావు |2|
|| పరలోకమందున్న మా తండ్రీ ||
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు |2|

Shiramu meeda mulla sakshiga

Shiramu meeda mulla sakshiga MP3 (Download here)

శిరము మీద ముళ్ళ సాక్షిగా, కార్చిన కన్నీళ్ల సాక్షిగా |2|
పొందిన గాయాల సాక్షిగా, చిందిన రుధిరంబు సాక్షిగా  |2|
యేసు నిన్ను పిలచుచున్నాడు, నీకొరకే  నిలచియున్నాడు |3|

సర్వపాప పరిహారం కోసం, రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యమని |2|
మనుషులలో ఎవ్వరు బలికి పనికి రారని
పరమాత్ముడే బలియై తిరిగి లేవాలని
ఆర్య ఋషులు పలికిన ఆ వేద సత్యం, యేసులోనే నెరవేరెనుగా
“సర్వ పాప పరిహరో  రక్త ప్రోక్షణమవశ్యం
తద్రక్తం పరమాత్మేణా పుణ్యదాన బలియాగం”
ఆర్య ఋషులు పలికిన  ఆ వేద సత్యం
క్రీస్తులోనే నెరవేరెనుగా, యేసే బలియైన పరమాత్మ
||శిరము మీద ముళ్ళ సాక్షిగా||

మహాదేవుడే ఇలకేతించి యజ్ఞ పశువుగా వధ పొందాలని |2|
కాళ్ళలోన చేతులలో మూడు మేకులుండాలని
శిరముపైన ఏడు-ముళ్ల గాయాలు పొందాలని
బ్రాహ్మణాలు పలికిన ఆ వేద సత్యం, క్రీస్తులోనే నెరవేరెనుగా
“చత్వారిశృజ్ఞర్తయో అశ్య పాదాద్వి శీర్షే సప్త అస్ధాశో
 అశ్య త్రిదాబద్ధో వృషభో రోరవీతి మహాదేవో మత్యాం ఆభివేశ యితీ”
బ్రాహ్మణాలు పలికిన వేదోక్తి, యేసులోనే నెరవేరెనుగా
యేసే మరణించి లేచిన యజ్ఞ పురుషుడుగా
||శిరము మీద ముళ్ళ సాక్షిగా||

Yesayya Naa Pranamu

Yesayya Naa Pranamu MP3 (Download here

యేసయ్యా నా ప్రాణము నా ప్రాణము (My Soul) నీదేనయ్యా నా యేసయ్యా |2|
నాకున్న సర్వము నీవేనయ్యా నాదంటు ఏదీ లేనే లేదయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

నా తల్లి గర్భమున నేనున్నప్పుడే నీ హస్తముతో నన్ను తాకితివే |2|
రూపును దిద్ది ప్రాణము పోసి |2| నను ఇలనిలిపిన నా యేసయ్యా
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

బుద్ధియు జ్ఞానము సర్వ సంపదలు గుప్తమైయున్నవి నీయందే |2|
జ్ఞానమునిచ్చి ఐశ్వర్యముతో |2| నను ఇలమలచిన నా యేసయ్యా
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

లోకములోనుండి నన్ను వేరుచేసి, నీదు ప్రేమతో ప్రత్యేకపరచి |2|
అభిషేకించి ఆశీర్వదించి |2| నన్నిల నడిపిన నా యేసయ్యా
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

Twaraga Vastadu Yesayya

Twaraga Vastadu Yesayya MP3 (Download here

త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య తరుణము నీకిక లేదయ్యా |2|
కృపా కాలం దాటి పోతే కఠిన శ్రమలు ఎదురవును
రేపు అన్నది నీది కాదు, రక్షనొందుము నేడే నీవు|2|
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

కరుణమూర్తి అయి-వచ్చెన్ మొదటిసారి
మహోగ్రుడై వచ్చున్ రెండవసారి
యూదా గోత్రపు సింహమై తీర్పు చేయ దిగివచ్చున్
రాజులు రణధీరులు భూప్రజలందురు భయపడి వణికెదరు,
తాళగలవా తీర్పును, ఓర్చగలవా ఉగ్రతను |2|
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

సృష్టి లయమై పోవును ఉగ్రత దినమందు
భూమి దద్దరిల్లుచు స్థానము తప్పగా
అయ్యో అయ్యో శ్రమయనుచు గుండె బాదుచు ఏడ్చినా
దొరకదు నీకాశ్రయం ఎటుపోయినా, దుఃఖమే సుమా
ప్రభుని నమ్ము ఈ దినమే తొలగిపోవును ఆ ప్రళయం
ప్రభుని నమ్ము ఈ దినమే తొలగిపోవును ఆ నరకం
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo MP3 (Download here

నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో, నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో
అల్ఫా ఓమెగయు నీవే ప్రభువా , ఆదియు అంతము నీవే దేవా
||నిలుపుమా దేవా||

మమ్ముల ప్రేమించి నీ రక్తముతో మా పాపములను కడిగియున్నావు |2|
ఆదిసంభూతుడా ఆశ్చర్యకరుడా |2| నీ నామమునకే మహిమ ప్రభావము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

మా రక్షకుడవు శక్తిగల దేవుడవు, నీదు మహిమలో ఆనందముతో |2|
పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్ధన చేయుచు |2| నీ నామమునే స్తుతియించెదము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

అద్వితీయుడవు ఆలోచనకర్తవు, నిత్యనివాసివి  నిర్మల హృదయుడా |2|
నిరుపమాన దివ్య తేజోమయుడా |2| నీ నామమునకే స్తుతియు ఘనతయు |2|
||నిలుపుమా దేవా||

Oh Manasa Digulu Chendaku

NEW: New MP4 Videos (with Holy Bible Verses Slides) posted here.
ఓ మనసా దిగులు చెందకు, ప్రభు యేసుని విడిచి వెళ్ళకు |2|
శ్రమలు నిన్ను చుట్టినా భీతి చెందకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||
1. అవిశ్వాసివై క్రుంగకు, విశ్వాసిగా సాగు ముందుకు |2|
ప్రభు చూపిన ప్రేమను నీవు మరువకు |2|
సిలువ లేని కిరీటం నీవు కోరకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||
2. కుడి ఎడమల నీకు తోడుగా, నడయాడే దైవముండగా |2|
ఖడ్గమైన కరువైన లెక్క చేయకు, కడవరకు విశ్వాసం నీవు వీడకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||

Adavi Chetla Naduma

Adavi Chetla Naduma MP3 (Download here

NEW: Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె,
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు |2|
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని,
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను |2|

షారోను రోజాయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే,
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు |2| ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున,
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత |2| ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా,
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి |2| ||కీర్తింతున్||

 

Tambura nada swaramula

Tambura nada swaramula MP3 (Download here

NEW: Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

తంబుర నాద స్వరముల తోడ – తగు విధిని నిను భజన చేతు |2|
అంబరంబున కెగసే పాటలు |3|, హాయిగ హాయిగ పాడెద పాడెద|2|
||తంబుర నాద ||

సితార స్వర మండలములతో – శ్రీకర నిను భజన చేతు |2|
ప్రతిదినము నీ ప్రేమ గాధను |3|, ప్రస్తుతించి పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

పిల్లన గ్రోవిని చల్లగనూది – ఉల్లమలరగ భజన చేతు |2|
వల్లభుడ నిను ఎల్లవేళల |3|, హల్లేలూయా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

మృదంగ తాళ తకిట ధ్వనులతో – మృత్యుంజయ నిను భజన చేతు |2|
ఉదయ సాయంత్రముల యందు |3|, హోసన్నా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

Ravayya Yesayya

Ravayya Yesayya MP3 (Download here

NEW: New Mobile verses wallpapers posted here.

రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికి,
నీ రాకకై నే వేచియుంటిని |3|
కన్నులార నిన్ను చూడాలని|2|
కాచుకొని ఉన్నాను, వేచి నే ఉన్నాను|2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

యథార్థ హృదయముతో నడుచుకొందును,
ఏ దుష్కార్యమును కనులయెదుట ఉంచుకొనను |2|
భక్తిహీనుల క్రియలు నాకు-అంటనియ్యను
మూర్ఖచిత్తుల నుండి తొలగిపోదును |2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

దౌష్ట్యము నేనెన్నడు అనుసరింపను,
నా పొరుగువారికి దూషింపను |2|
అహంకారము గర్వము అంటనియ్యను,
నమ్మకస్థునిగా నే నడచుకొందును |2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

నిర్దోష మార్గమున నడచుకొందును,
మోసము నా యింట నిలువనీయను|2|
అబద్ధికులెవ్వరిని ఆదరింపను,
భక్తిహీనుల మార్గము నే త్రొక్కను|2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

Reference: కీర్తన 101

Manushulanu Nammutakante

Manushulanu nammutakante MP3 (Download here

మనుషులను నమ్ముటకంటే యేసయ్యని నమ్ముట మేలు|2|
యేసయ్యని నమ్ముట ఎంతో మేలు
హల్లేలూయా నా యేసయ్యా ఎంతో నీ ప్రేమా, ఎంతో నీ ప్రేమా |2|
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

నీ ఆజ్ఞను తృణీకరించాను, నీ వాక్యము నేను వ్యతికరేకించి |2|
పశ్చాత్తాపముతోను నీవద్దకు చేరాను |2|
నన్ను క్షమియించుము ప్రభువా, నన్ను క్షమియించుము నా ప్రభువా
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

వేటకాని ఉరి నుండి నన్ను విడిపించావు యేసయ్యా |2|
కనికరా స్వరూపుడా కరుణించుము నీ ప్రేమతో |2|
నీ సత్య మార్గములో నన్ను నడుపుము |2|
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

Yedarila Naa Hrudayam

Yedarila Naa Hrudayam MP3 (Download here

ఎడారిలా నా హృదయం ఎదురు చూస్తూఉన్నది
తడారిన గొంతులా తృష్ణ కలిగియున్నది
నీకోసం యేసయ్య, రావయ్యా నాకోసం |2|
||ఎడారిలా||

వర్షించుమో జీవాత్మను, రక్షించుమో ప్రాణాత్మను |2|
ప్రోక్షించుమో పరమాత్మను, దర్శించుమో దీనాత్మను |2|
||ఎడారిలా||

వెలిగించుమో వేదనాత్మను, రగిలించుమో రోదనాత్మను|2|
ప్రసవించుమో ప్రార్థనాత్మను, ప్రజ్వలించుమో పావనాత్మను|2|

ఎడారిలా నా హృదయం ఎదురు చూస్తూఉన్నది
తడారిన గొంతులా తృష్ణ కలిగియున్నది
నీకోసం యేసయ్య, రావయ్యా నాకోసం |2|
||ఎడారిలా||
రావయ్యా యేసయ్యా, రావయ్యా యేసయ్యా

Gundela Ninda

Gundela Ninda Dukhamutho MP3 (Download here

గుండెల నిండా దుఃఖముతో, కన్నుల నిండా కన్నీళ్లతో |2|
ప్రార్థన చేయగ నేర్పుమయా |2| ప్రార్థన స్థలికి నడుపుమయా |2|
||గుండెల నిండా||

ప్రార్థన స్థలము ఫలభరితము, పరిశుద్ధాత్మకు అది వలయము |2|
ప్రార్థన సంఘము శక్తి దాయకము, పరలోక కృపలకు అది నిలయము |2|
||గుండెల నిండా||

ప్రార్థన స్థలము ప్రసవ వేదము, కొత్త జన్మకు ప్రసూతి స్థలము |2|
ప్రార్థన సంఘము ప్రణవ నాదము, ఆత్మల సంపదకు రణ రంగము |2|
||గుండెల నిండా||

Adarana kartha

Adarana Kartha MP3 (Download here

ఆదరణ కర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవా నిన్ను నేను ఆహ్వానిస్తున్నానయ్యా |2|
నీపై అనుకోని జీవిస్తాను నీ ఆదరణతో తృప్తి చెందెదన్ |2|
ఆదరణ కర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవా నిన్ను నేను ఆహ్వానిస్తున్నానయ్యా

వేయిమందిలో దొరకని ఆదరణ నీలోనే ఉన్నది |2|
నీ ఆదరణ లేకపోతే అనాధగా మిగిలెదను |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా|2|  ||ఆదరణ కర్త ||

కన్నీటి జీవితం నాట్యముగా మార్చువాడవు నీవేనయ్యా |2|
బలహీనమైన నా పాత్రను అభిషేక పాత్రగ చేసెదవు |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా |2|  ||ఆదరణ కర్త ||

గాయపరచువారు కోకోల్లలు, గాయాలు కట్టువారు లేరయ్యా |2|
గుండె చెదరిన వారిని నీవు బాగు చేయు దేవుడవు |2|
పరిశుద్ధాత్ముడా నాపై రండయా|2|  ||ఆదరణ కర్త ||

Nee Dayalo Nee Krupalo

Nee Dayalo Nee Krupalo MP3 (Download here

నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి గత కాలము
నీ దయలో నీ నీడలో దాచుమయా జీవితాంతము.
నీ ఆత్మతో నను నింపుమా
నీ సేవలో ఫలియింపగా దేవా దేవా || నీ దయలో ||

కష్టకాలం దుఃఖ సమయం నన్ను వేధించగా
ప్రాణహితులే నన్ను విడచి వెలిగ నను చూడగా |2|,
ఓదార్పువై  నా చెంత నీవే ఉండినావు
నా కన్నీరు నీ కవితలో వ్రాసి ఉంచినావు |2|,
ఏమి అద్భుత ప్రేమయా, ఏ రీతి పాడనయా
నీవే నా మార్గము, నీవే నా జీవము,
నీవే నా గమ్యము, నీవే నా సర్వము,
నా మనసుతీరా నిన్ను పాడి పొగడెద దేవా || నీ దయలో ||

ఏ యోగ్యతయు లేని నా యడ నీ కృప చూపితివి
వట్టి పాత్రను మహిమతో నింపి మార్గము నీవైతివి |2|,
నీ చిత్తమే నా యందు నెరవేర్పవ్వాలని
నీ సేవయే నా శ్వాసగా కడవరకు నిలవాలని |2|,
నా మది నిండెను ఆశతో, నే పాడెద స్తుతి గీతం,
నీవే నా తోడుగా, నీవే నా నీడగా ,
ఆత్మతో నింపుమా, శక్తి నాకొసగుమా,
నా చేయి పట్టి నన్ను నీతో నడుపుము దేవా || నీ దయలో ||