పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం

Poratam Athmeeya Poratam MP3 (Click here):

పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
చివరి శ్వాస వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు
సాగి పోవుచున్నాను సిలువను మోసుకొని నా గమ్య స్థానానికి

1. నా యేసుతో కలసి పోరాడుచున్నాను
అపజయమే ఎరుగని జయశీలుడాయనే
నా యేసు కొరకు సమర్పించుకున్నాను
ఆగిపోను నేను సాగిపోవుచున్నాను. ||పోరాటం||

2. నా యేసు వెళ్ళిన మార్గము లేనని
అవమానములైనా ఆవేదనలైనా
నా యేసు కృప నుండి దూరపరచలేవని
ఆగిపోను నేను సాగిపోవుచున్నాను. ||పోరాటం||

3. ఆదియు అంతము లేనివాడు నా యేసు
ఆసీనుడయ్యాడు సింహాసనమందు
ఆ సింహాసనం నా గమ్యస్థానం
ఆగిపోను నేను సాగిపోవుచున్నాను. ||పోరాటం||