కుమ్మరి  కుమ్మరి

Kummari Kummari MP3 (Click here)

కుమ్మరి  ఓ  కుమ్మరి  జగతుత్పత్తిదారి
జిగట  మన్నైన  నా  వంక  చల్లగా చూడుమయ్యా

1. పనికిరాని  పాత్రనని  పారవేయకుమా
పొంగి పొరలు  పాత్రగా  నన్ను  నింపుమయా ||కుమ్మరి ||

2. సువార్తలోని  పాత్రలన్నీ  శ్రీ  యేసుని
పొగడుచుండ సాక్షిగా  నుండు  పాత్రగాజేసి 
సత్యముతో నింపుము తండ్రీ   ||కుమ్మరి ||

3. విలువలేని  పాత్రను   నేను  కొనువారు
లేరెవ్వరు వెలలేని  నీదు   రక్తంబుతో
వెలుగొందు   పాత్రగా చేయుమయ్యా   ||కుమ్మరి ||

4. ఆటంకముల నుండి తప్పించి  నన్ను  ఎల్లప్పుడూ కావుమయ్యా
పగిలియున్న  పాత్రను  నేను  సరిచేసి  వాడుమయ్యా ||కుమ్మరి ||