Jalari oh jalari

Jalari oh jalari MP3 (Download here)

జాలరి ఓ జాలరి , కాపరి నా మంచి కాపరి |2|
మనుషుల పట్టు జాలరి , ఆత్మల కాయు కాపరి |2|
జాలరి ఓ జాలరి , కాపరి నా మంచి కాపరి

శోకపు సంద్రాలలో , శోధన కెరటాలలో
నిలవరేమీ లేని చిన్ని చేపనయ్యా |2|
మనసున్న మంచి జాలరి , చేర్చవా నీ వలలోకి |2|
మనుషుల పట్టు జాలరి , ఆత్మల కాయు కాపరి |2|
జాలరి ఓ జాలరి , కాపరి నా మంచి కాపరి

చీకటి మార్గాలలో , లోకాశల ముళ్ల కంచెలో
తిరుగులాడుచున్న చిన్ని గొఱ్ఱెనయ్యా |2|
మనసున్న మంచి కాపరి , చేర్చవా నీ దరి |2|
మనుషుల పట్టు జాలరి , ఆత్మల కాయు కాపరి |2|
జాలరి ఓ జాలరి , కాపరి నా మంచి కాపరి |2| ||మనుషుల||

Jalari oh jalari, kapari na manchi kapari |2|
manushula pattu jalari, athmala kayu kapari |2|
jalari oh jalari, kapari na manchi kapari

sokapu sandralalo, sodhana keratalalo
nilavaremi leni chinni chepanayya |2|
manasunna manchi jalari, cherchava nee valaloki |2|
manushula pattu jaralri, athmala kayu kapari |2|
jalari oh jalari, kapari na manchi kapari

Cheekati margalalo, lokasala mulla kanchelo
tiruguladuchunna chinni gorrenayya |2|
manasunna manchi kapari, cherchava nee dari |2|
manushula pattu jaralri, athmala kayu kapari |2|
jalari oh jalari , kapari na manchi kapari |2| ||manushula||

Yehova Naa Kaapari

యెహోవా నా కాపరీ – నాకు లేమిలేదు – 2
పచ్చిక గలచోట్ల – పరుండ జేయును – 2
1. గాఢాందకారపు లోయలలో – నేను నడచినను
ఏ ఆపదలకు భయపడను – నీవు నాతోనుండగా – 2
నా బ్రతుకంతయు – కృపాక్షేమములు వచ్చును – 2 “యెహోవా”
2. నా శత్రువులయొద్ద – బల్లను సిద్ధ పరచెదవు
నూనెతో నా తలను – అంటి యున్నావు – 2
జీవితమంతయూ – నీ సన్నిదిలో గడిపెదను – 2 “యెహోవా”