ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌

Yevaru Nannu MP3 (Download here)

ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
యేసు చేయి విడువడు|2|
చేయి విడువడు|3|
నిన్ను చేయి విడువడు
||ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌||

తల్లి ఆయనే తండ్రి ఆయనే|2|
లాలించును పాలించును|2|
||ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌||

వేదన శ్రమలూ ఉన్నప్పుడల్లా|2|
వేడుకొందునే కాపాడునే|2|
||ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌||

రక్తము తోడ కడిగి వేసాడే|2|
రక్షణ సంతోషం నాకు ఇచ్చాడే|2|
||ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌||

ఆత్మ చేత అభిషేకించి|2|
వాక్యముచే నడుపుచున్నాడే|2|
||ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌||

Version2 of “Yevaru Nannu” is posted here.

విడువను నిను

విడువను నిను ఎడబాయనని
నా కభయ మొసంగిన దేవా
నా కభయ మొసంగిన దేవా

1. నేరములెన్నో చేసి చేసి
దారి తప్పి తిరిగితినయ్యా,
నేరము బాపుము దేవా
నీ దారిని నడుపుము దేవా
||విడువను||

2. పందులు మేపుచు ఆకలి బాధలో –
పొట్టును కోరిన నీచుడనయ్యా ,
నీ దరి చేరితినయ్యా
నా తండ్రివి నీవెగదయ్యా
||విడువను||

3. మహిమ వస్త్రము సమాధానపు-
జోడును నాకు తోడిగితివయ్యా,
గొప్పగు విందులో చేర్చి
నీ కొమరునిగా చేసితివి
||విడువను||

4. సుందరమైన విందులలో
పరిశుద్ధులతో కలిపితివయ్యా,
నిండుగా నా హృదయముతో
దేవ వందనమర్పించెదను.
||విడువను||

నీవుండగా

నీ వుండగా ఈ లోకంలో నాకేమి అక్కరలేదు
నాకేది అక్కరలేదు నా దేవ నా ప్రభువా
నీ తోడుయే నాకెంతో ధన్యకరము నా యేసువా నా రక్షకా

1. నా జన్మ ఏ పాటిదో తలపోసి భయమొందితిని
ఈ ఓటి పాత్రను మహిమైశ్వర్యముతో నింపావు
నా పాదమెపుడు నీ చెంత నుండ
నాకేమి కొదువగును యేసయ్యా ||నీవుండగా||

2. తల్లి గర్బాన నుండి సాతాను సంబంధిని
ఈ మట్టి పాత్రను కలుషంబులను కడిగావు
నా నిండు మదిలో నా గుండె గదిలో
నీ కన్న వేరే లేరయ్యా ||నీవుండగా||

Deva Naalo

Deva Naalo MP3(Download here)

దేవా నాలో నిర్మలహృదిని సృజియింపుము
దేవా నాలో స్థిరమైన మనసును కలిగించుము|2|
నీ సన్నిధి నుండి నన్ను గెంటివేయకయ్యా
నీ ఆత్మను నా నుండి తీసివేయకయ్యా..|2|
*యేసయ్యా నా యేసయ్యా ఈ పాపి..
మనస్సును మార్చుమయ్యా …….|2|

తల్లి గర్భమందే నేను కిల్భిషాత్ముడను…
పుట్టినప్పటినుండియే పాపాత్ముడను…|2|
నా మనస్సును నీ జ్ఞానముతో నింపుము..
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము…
నీ రక్షణానందమును కలిగించుము….|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

విరిగి నలిగిన మనసుతో నిను చేరితిని…
పశ్చ్యాతాపము నొంది ప్రార్ధించితిని..|2|
నా దురితములన్నియు మన్నింపుము….
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము..
నీ పరిశుద్ధ వస్త్రమును నాపై కప్పుము.|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

Yesayya Naa Pranamayya

Yesayya Naa Pranamayya MP3 (Download here

యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా
నీవే నా ప్రాణమయ్యా |2|
నీవేనయ్యా నా ఊపిరయ్యా  నా ఊపిరయ్యా
నిత్యము నిన్నయ్యా కొనియాడెదనయ్యా |2|
ప్రాణమైన యేసయ్యా నా ప్రాణమైన యేసయ్యా
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నా పాపము క్షమియించుమయ్యా
నాలోన నీవుండమయ్యా |2|
నీ ప్రేమ నా పైన దయచేయుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నా దోషము తొలగించుమయ్యా
నీ రక్తముతో శుద్దిచేయుమయ్యా|2|
నీ అభిషేకము నా కియ్యుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నీ వాక్యముతో నడిపించుమయ్యా
నీ మాటలతో బ్రతికించుమయ్యా |2|
నీ మహిమతో నను నింపుమయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నీ ఆత్మను నా కియ్యుమయ్యా
నీ మార్గము చూపించుమయ్యా |2|
నీ రాజ్యమునకు కొనిపోవుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

Naa Jeevitham

Naa Jeevitham Prabhuke Ankitam** 

నా జీవితం ప్రభుకే అంకితం
నా సంతసం ప్రభులో శాశ్వతం |2|
పాపమే బాపెనే నా ఋణం తీర్చెనే
సిలువ నీడలో దాచెనే. ||నా జీవితం||

శరణం వేడగా నాపై కరుణను చూపెను |2|
కరములు చాపెను, నన్ను స్థిరముగా నిల్పెను |2|
నా కన్నీటిని తుడిచెను, నా స్నేహితుడై నిల్చెను. ||నా జీవితం||

మలినం కడుగను యేసు రుధిరం కార్చెను |2|
మరణం పొందెను, తిరిగి మరల లేచెను |2|
నా కొరకే శ్రమనొందెను, నా భారం తొలగించెను ||నా జీవితం||

Naa jeevitham Prabhuke ankitam
Naa santhasam prabhulo sashwatam |2|
Papame bapene, naa runam teerchene
Siluva needalo dachene. ||Naa jeevitham||

Saranam vedaga, naapai karunanu choopenu |2|
Karamulu chapenu, nannu sthiramuga nilpenu |2|
Naa kannetini tudichenu, naa snehitudai nilchenu ||Naa jeevitham||

Malinam kaduganu Yesu rudhiram karchenu |2|
Maranam pondenu, tirigi marala lechanu |2|
Na korake srama nondenu, naa bharam tholaginchenu ||Naa jeevitham||

**Lyrics – Bro. ARS

ప్రభువా కాచితివి ఇంత కాలం

Prabhuva Kaachitivi Audio MP3 (Click here)
Open the MP3 in Chrome Browser or Click the Download Arrow in other browsers.

ప్రభువా కాచితివి ఇంత కాలం-
చావైనా బ్రతుకైనా నీ కొరకే దేవా –
నీ సాక్షిగా నే జీవింతునయ్యా ||ప్రభువా||

1. కోరి వలచావు నాబ్రతుకు – మలిచావయా
మరణ చాయలు అన్నిటిని – విరిచావయ్యా
నన్ను తలచావులే మరి పిలచావులే
నీ అరచేతులలో నను చెక్కు కున్నావులే ||ప్రభువా||
2. నిలువెల్ల గోరపు విషమేనయ్యా
మనిషిగ పుట్టిన సర్పానయ్యా
విషం విరచావులే పాపం కడిగావులే
నను మనిషిగా ఇలలో నిలిపావులే ||ప్రభువా||
3. బాధలు బాపితివి నీవేనయ్యా
నా కన్నీరు తుడిచితివి నీవెనయ్యా
నన్ను దీవించితివి నన్ను పోషించితివి
నీ కౌగిలిలో నన్ను చేర్చుకున్నావులే ||ప్రభువా||