రాజా నీ భవనములో

Raja nee Bhavanamulo MP3(Download)

రాజా నీ భవనములో
రేయి పగలు వేచియుందును,
యేసు రాజా నీ భవనములో
రేయి పగలు వేచియుందును.
స్తుతించి ఆనందింతును
చింతలు మరచెదను,
నిన్ను స్తుతించి ఆనందింతును
చింతలు మరచెదను
||రాజా నీ భవనములో||

నా బలమా నా కోట ఆరాధన నీకే
నా దుర్గమా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా
||రాజా నీ భవనములో||

అంతట నివసించు యెహోవా ఎలోహిం*
ఆరాధన నీకే |2|
మా యొక్క నీతి యెహోవా సిద్కేను
ఆరాధన నీకే |2|
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా
||రాజా నీ భవనములో||

పరిశుద్ధ పరచు యెహోవా మెకాద్దిష్
ఆరాధన నీకే |2|
రూపించు దైవం యెహోవా ఒసేను
ఆరాధన నీకే |2|
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా.
||రాజా నీ భవనములో||

*ఎలోహిం – ఆది 1:1
సిద్కేను – యిర్మీయా 23:6
మెకాద్దిష్ – నిర్గమ 31:13
ఒసేను – కీర్తన 95:7

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ

Halleleuh Sthuthi MP3(Download)

Halleleuh Sthuthi RingTone(Download)

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము|2|
ఆ..హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా|2|

అల సైన్యములకు అధిపతియైన
ఆ దేవుని స్తుతించెదము|2|
అల సంద్రములను దాటించిన
ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము|2|
||హల్లెలూయ||

ఆకాశమునుండి మన్నాను పంపిన
దేవుని స్తుతించెదము|2|
బండనుండి మధుర జలమును పంపిన,
ఆ దేవుని స్తుతించెదము|2|
||హల్లెలూయ||

అవే మాకున్నవి

NEW: Proverbs 1 to 17 Verses MP4 Posted here.

అవే మాకున్నవి అవే మాకున్నవి
వినగల చెవులు కనగల కనులు
నీ కృప చాటే స్తుతి గీతములు
విరిగి నలిగిన హృదయము
నుండి వలచిన కన్నీరు

ఇచ్చినవన్నీ నీవే దేవా
ఉన్నవన్నియు నీ ఈవులు దేవా
ఈనాటి దినము నీ దానము దేవా
నాదు జీవము నాకున్న స్వరము
నీ కృప దేవా
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

ఎడ్లకు బదులు మాదు పెదవులు
స్తుతి యాగముగ సిద్ధము దేవా
ఎమివ్వగలను నీ సన్నిధిలోన
ఏ తైలములను బలిపశువలను
నీ ముందుకు తేనా
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

మరణము నుండి మాలిన్యము నుండి
పాపము నుండి పలు భయముల నుండి
విడిపించితివి నను నడిపించితివి
పాపపు చెర సంకెళ్ళను
తెంచి కరుణించితివి
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

Sthutinchedanu

స్తుతించెదను – నిన్ను నేను మనసారా
భజించెదను – నేను నిన్ను దినదినము
స్తోత్రార్హుడవు – నీవే ప్రభూ
సమస్తము నీ కర్పించెదను

1.పూజార్హుడవు – పవిత్రుడవు
పాపిని క్షమియించె – మిత్రుడవు
పరము చేర్చి – ఫలములిచ్చే
పావనుడగు మా – ప్రభువు నీవే
||స్తుతించెదను||

2. కృపాకనికరములు – గల దేవా
కరుణ జూపి – కనికరించు
కంటిరెప్పవలె – కాపాడు
కడవరకు మమ్ము – కావుమయా
||స్తుతించెదను||

3. సర్వశక్తి గల – మా ప్రభువా
సజీవ సాక్షిగా – చేయుమయా
స్థిరపరచి మమ్ము – బలపరచుము
సదా నీకె స్తోత్రాలర్పింతున్
||స్తుతించెదను||

Prathi Udayam

Prathi Udayam MP3(Download here

ప్రతి ఉదయం నా మొదటి పాట
నా ప్రియ యేసునితో
మందమారుతాలతో* మరుమల్లెలతో
గొంతు కలిపి పాడిన గీతం నా యేసునితో
॥ప్రతి ఉదయం॥

ప్రతిదినము నా మొదటి అడుగు
నా ప్రియ యేసునితో|2|
కొండలైన లోయలైన పొంగిపారు ఏరులైన|2|
వెంట ఉండి నడిపించే నా యేసునితో|2|
॥ప్రతి ఉదయం॥

ప్రతి దినము నా మొదటి మాట
నా ప్రియ యేసునితో |2|
సమయోచిత జ్ఞానమిచ్చి
సరియగు ఆలోచన చెప్పి|2|
నిజమగు నా స్నేహితుడు నా యేసునితో
నిజమగు ఆలోచన చెప్పి
నిజమగు నా స్నేహితుడు నా యేసునితో|2|
॥ప్రతిఉదయం॥

*మందమారుతము = సన్నగాలి

Swara Dhathaku

Swara Dhathaku MP3 (Download here

స్వరదాతకు స్వరాలాపన  |2|
సర్వేశుని స్తుతి ఆరాధన |2|
సంగీత ధ్వనులతో శృతిలయలతో |2|
ఆలపింతుము ఆరాధింతుము |2|
||స్వరదాతకు||

స్తోత్ర రూపమగు ఓ నూతన గీతం
మా నోట నుంచెను మా యేసుడు|2|
స్తుతి పాత్రునికి మా స్తుతి యాగం |2|
అర్పింతుము ఆరాధింతుము |2|
||స్వరదాతకు||

అల్పులమగు మాపై తన ఆత్మనుంచెను
విలువైన వరాలను మాకు నేర్పెను |2|
ఏమిత్తుము మా గురుదక్షిణ |2|
అర్పింతుము మా జీవితం |2|
||స్వరదాతకు||

Sthutulaku patruda

స్తుతులకు పాత్రుడా స్తుతించుచున్నాను నజరేయుడా
నా హృదిలో నీ సన్నిధిలో మరువక విడువక స్తుతించుచున్నాను

1. సాగిల పడితిని నీ సన్నిధిలో ఘనుడా నీ కొరకు
నీవు నాకై చేసిన మేలుల కొరకై ||స్తుతులకు||

2. నీ సన్నిధిలో నిలచితి నేను నీ సాక్షిగా
నీవు పిలచిన పిలుపును ప్రచురము చేయ నిలచితి సాక్షిగా ||స్తుతులకు||

3. పాడుచుంటిని నీ సన్నిధిలో ఆత్మతో సత్యముతో
నేను ఆడుచుంటిని ఆనందముతో గంతులు వేయుచు ||స్తుతులకు||

4. భజనలు చేసెద నీ సన్నిధిలో ఘనుడా నీ కొరకు
భజయింతును భజయింతును ఘనుడా నీ కొరకు ||స్తుతులకు||

Special song of the week (on Psalm 16)

Yentha Manchi Devudavayya

Yentha Manchi Devudavayya MP3 (Download here

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా |2|
ఏ మంచియు నాలో లేదు
నీ మంచితనమే బ్రతికించెను |2|
*సర్వోన్నతుడు సర్వాధికారి
సర్వసృష్టికర్త వందనము |2|
వందనము తండ్రి వందనము దేవా |2|
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా |2|

పాడైన దానిని బాగు చేయువాడు
విరిగిన దానిని కట్టువాడు
అవమానానికి రెట్టింపు ఘనతతో
నిత్యానందముతో నింపువాడు|2|
||సర్వోన్నతుడు||

కక్కులు పెట్టబడిన నురిపిడి మ్రానుగా**
నన్ను నియమించి ఉన్నావు
యెహోవాను బట్టి నే సంతోషించెద
ఆయనే నాకు అతిశయము |2|
||సర్వోన్నతుడు||

** యెషయా 41:15
I will make you into a new
threshing sledge(instrument)
with sharp teeth;
You shall thresh the mountains
and beat them small.

Naa Pranam Yehova Ninne

Naa Pranam Yehova MP3 (Download here)

నా ప్రాణం యెహోవా(యేసయ్యా)
నిన్నే సన్నుతించుచున్నది
నా అంతరంగ సమస్తము
సన్నుతించుచున్నది |2|
నీవు చేసిన మేలులను
మరువకున్నది|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

ఉత్తముడని నీవే అనుచు
పూజ్యుడవు నీవే అనుచు|2|
వేల్పులలోన ఉత్తముడవని
ఉన్నవాడనను దేవుడనీ|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

ఆదిమధ్య అంతము నీవని
నిన్న నేడు నిరతము కలవుఅని|2|
నా పితరుల పెన్నిది నీవని
పరము చేర్చు ప్రభుడవు నీవని|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

Nee Aradhana

నీ ఆరాధన హృదయ ఆలాపనా
ఆత్మతో సత్యముతో . .
ఆరాధించెదను ఆరాధించెదను
ఆరాధన యేసు ఆరాధన
ఆరాధన క్రీస్తు ఆరాధన

1. అరుణోదయమున ఆరాధన సూర్యాస్తమయమున ఆరాధన
దినమెల్ల నీ నామం కీర్తించిన నా ఆశ తీరునా |2|

2. స్తోత్రము చేయు పెదవులతొ తంబుర సితార నాధముతో
విరిగి నలిగిన హృదయముతో ఆరాధనకు యోగ్యుడవు |2|

Pranamunnantha varaku

Pranamunnantha varaku MP3 (Download here

“ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి, ఆకాశములు కూడ నీ చేతిపనులే.” – కీర్తన 102:25 .  “నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను స్తుతించెదను.”  – కీర్తన 146:2

ప్రాణమున్నంత వరకు నే పాడెద
జీవమున్నంత వరకు స్తుతియించెద |2|,
నీ నామం కొనియాడి దినమెల్లా పాడెదను
నీ పలుకే నా స్వరమై జగమంతా చాటెదను |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

లోకాన ధనవంతులే పుట్టినా
భూరాజులే భూమిని పాలించినా |2|,
నా శత్రువులు*** నన్ను తరుముచున్నా|2|
నీ చేయి అందించి నడిపించుము |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

నీ సిలువ చాటున నను దాయుము
నీ సాక్షిగా నన్ను నడిపించుము |2|,
నీ చేతి పనులను వివరించుట  |2|
నీ వాక్యమును నేను ప్రకటించుట(నెరవేర్చుట) |2|
||ప్రాణమున్నంత వరకు||

శత్రువులు*** (లోకము, సాతాను, శరీరము)

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo MP3 (Download here

నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో, నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో
అల్ఫా ఓమెగయు నీవే ప్రభువా , ఆదియు అంతము నీవే దేవా
||నిలుపుమా దేవా||

మమ్ముల ప్రేమించి నీ రక్తముతో మా పాపములను కడిగియున్నావు |2|
ఆదిసంభూతుడా ఆశ్చర్యకరుడా |2| నీ నామమునకే మహిమ ప్రభావము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

మా రక్షకుడవు శక్తిగల దేవుడవు, నీదు మహిమలో ఆనందముతో |2|
పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్ధన చేయుచు |2| నీ నామమునే స్తుతియించెదము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

అద్వితీయుడవు ఆలోచనకర్తవు, నిత్యనివాసివి  నిర్మల హృదయుడా |2|
నిరుపమాన దివ్య తేజోమయుడా |2| నీ నామమునకే స్తుతియు ఘనతయు |2|
||నిలుపుమా దేవా||

Tambura nada swaramula

Tambura nada swaramula MP3 (Download here

NEW: Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

తంబుర నాద స్వరముల తోడ – తగు విధిని నిను భజన చేతు |2|
అంబరంబున కెగసే పాటలు |3|, హాయిగ హాయిగ పాడెద పాడెద|2|
||తంబుర నాద ||

సితార స్వర మండలములతో – శ్రీకర నిను భజన చేతు |2|
ప్రతిదినము నీ ప్రేమ గాధను |3|, ప్రస్తుతించి పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

పిల్లన గ్రోవిని చల్లగనూది – ఉల్లమలరగ భజన చేతు |2|
వల్లభుడ నిను ఎల్లవేళల |3|, హల్లేలూయా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

మృదంగ తాళ తకిట ధ్వనులతో – మృత్యుంజయ నిను భజన చేతు |2|
ఉదయ సాయంత్రముల యందు |3|, హోసన్నా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

Naa Yesayya Naa Aradhya Daivama

Naa Yesayya, Naa Aradhya Daivama MP3 (Download here – Right Click – Save

నా  యేసయ్యా,  నా  ఆరాధ్య  దైవమా
నీవే  నా తండ్రివి,  నా  ప్రాణ నాథుడా
నీకే  నా  ఆరాధన,  నీకే  నా జివ్హార్పణ .
||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
1. నా  రక్షణ  శైలమా,  నా ఆశ్రయ  దుర్గమా
ఆలోచన  కర్తవు,  నిత్యుడగు  తండ్రివి  |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
2. ఇంతవరకు సహాయుడైన ఎబినేజరు దేవుడవు
నాకు  తోడుగా  ఉన్న  ఇమ్మానుయేలుడవు |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
3. నేటివరకు చాలిన కృపగల  నా  యేసయ్యా
ఇక  ముందు  చూసుకొనే  యెహోవా  యీరే |2|
    ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
4. సజీవులు  సజీవులే  నిన్ను  స్తుతించెదరు
ఈ  దినమున  జీవుడనై  స్తుతియించున్నాను |2|
     ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||
5. శ్వాసించే  ఈ గాలి  అది  నీ  జాలి
ఎంతైనా  నమ్మదగిన  వాత్సల్య  పూర్ణుడా |2|
   ||నా  యేసయ్యా  నా  ఆరాధ్య  దైవమా ||

Ghadandakaramulo

Ghadandakaramulo MP3

NEW: 1881 Telugu Holy Bible (complete) is posted here.

గాఢాంధకారములో – నేను తిరిగినను
నేనేల భయపడుదు- నా తోడు నీవుండగా

1. ఎన్నెన్నో ఆపదలు నన్ను చుట్టిననూ
నిన్ను తలచినచో అన్ని విడనాడు (2)
అన్ని కాలముల నిన్నే స్మరియింతు (2)
ఎన్నరానివయా నీకున్న సుగుణములు ||గాఢాంధ||

2. నాకున్న మనుజులెల్ల – నిన్ను విడిచిననూ
నా దేవ ఎప్పుడైనా – నన్ను విడిచితివా (2)
నా హృదయ కలశమున – నిను నేను నిలిపెదను (2)
నీ పాద కమలముల – నా దేవ కొలిచెదను. ||గాఢాంధ||

3. నా బ్రతుకు దినములలో నిన్నేల మరచెదను
నీ ఘన కార్యముల నేనెపుడు స్మరియింతు (2)
నీ ఉపకారముల నేనెపుడు తలచెదను (2)
నా యేసు పాదముల నేనిపుడు కొలిచెదను. ||గాఢాంధ||

Yehova Ninnu Poliyunna Varevvaru

యెహోవా నిన్ను పోలియున్న వారెవ్వరు, యేసువా నీకు సాటియైన వారెవ్వరు

1. సృష్టికి ఆధారుడా అద్వితీయుడా, నిత్యము నివసించుచున్న సత్యదేవుడా

అందరిలో సుందరుడ – కాంక్షనీయుడా, వందనముల కరుహుడా పూజ్యనీయుడా “యెహోవా”

2. పాపి కొరకు ప్రాణమిడిన ప్రేమ రూపుడా, లోక పాపమును మోసిన దైవ తనయుడా

మరణపు కోరలు పీకిన విజయ వీరుడా, శరణన్నచో కరుణ చూపు పరంధాముడా “యెహోవా”

Oka Divyamaina

Oka Divyamaina MP3

Oka Divyamaina MP3 Download (Click here)

ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను |2|
యేసు రాజని నా ప్రియుడని ప్రియ స్నేహితుడు క్రీస్తని
ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను

పదివేల మందిలో నా ప్రియుడు యేసు ధవళవర్ణుడు అతి కాంక్షణీయుడు |2 |
తన ప్రేమ వేయి నదుల విస్తారము|2|
వేవేల నోళ్లతో కీర్తింతును |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

పండ్రెండు గుమ్మముల పట్టణములో నేను నివాసము చేయాలనీ |2|
తన సన్నిధిలో నేను నిలవాలని |2|
ప్రభు యేసు లో పరవశించాలని |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

ప్రాణేశ్వర – ప్రభు దైవకుమార

Praneswara MP3 (Click here)

ప్రాణేశ్వర – ప్రభు దైవకుమార
ప్రణుతింతును నిన్నే- ఆశతీర ప్రాణేశ్వర – ప్రభు దైవకుమార

1. నా ఆత్మతో పాటలు పాడ – నీ కృపలే నాకు హేతువులాయె -2
నిత్య నిబంధన నీతో చేసి – నీ పాద సన్నిధి చేరియున్నానే -2

2. నా ఊటలన్నియు నీ యందేనని – వాద్యము వాయించి పాడెదను -2
జీవిత కాలమంతా నిన్నే స్తుతించి – సాగెద నూతన యెరూషలేము -2

3. కమనీయమైన నీ దర్శనము – కలనైనను మెలకువనైన -2
కనబడినా నా ఆశలు తీరవే – కనిపెట్టుచుంటిని కడబూరధ్వనికి -2

స్తుతి వస్త్రము ధరించి

Sthuthi Vastramu MP3 Audio (click here)

స్తుతి వస్త్రము ధరించి నీ సన్నిధిలో నేను

యాజకుని వలె స్తోత్ర బలులు జిహ్వ ఫలములు అర్పింతును

1. రక్షణ పాత్రను చేతబూని నీ స్తోత్రమును ప్రచురింతును
ప్రధాన యాజకుడా నీవె మాదిరిగా నీతి వస్త్రముతో సేవ చేసెదను ||స్తుతి||

2. లోకమునకు జ్యోతి వలెనే సత్య సాక్షిగా జీవించనా
సత్‌క్రియలను జరిగించి రక్షణ వస్త్రముతో తేజరిల్లెదను ||స్తుతి||

3. సిద్ధ పడిన సంఘ వధువుగ పెండ్లి విందుకు నే చేరనా
నూతన యెరుషలేమై పరిశుద్ధ క్రియలతో
పెండ్లి వస్త్రముతో వరుని చేరెదను ||స్తుతి||

అనంత జ్ఞాని నీకు

Anantha Gnani MP3 (Click here)

అనంత జ్ఞాని నీకు  అల్పుడను నాకు సహవాసమా
మహిమాన్విత నీకు మట్టినైన నాకు స్నేహమా
కృప ఇది నీ కృప
కేవలం నీ కృప
కృపా … కృపా …  కృపా …. కృపా  ||అనంత||

1. కోట్లాది జనులలో గుర్తించావు కోరుకొని కొమరునిగా లెక్కించావు
క్షమించే మనస్సు కలిగి  ఫలించే జీవమిచ్చి
పరలోక పౌరునిగ నను చేసావు. ||కృపా||

2. అప్పగించుకున్నాను నీ కృపకే నేను
గొప్ప దేవుడ నీ సన్నిధిలో ఉన్నాను
పిలిచిన వాడా నన్ను గెలచిన వాడా
ప్రేమించి ప్రేరేపించి స్థిర పరచిన వాడా. ||కృపా||