అంజురపూ చెట్లు

Anjoorapu chetlu MP3 (Click here)

అంజురపూ చెట్లు – పూయక పోయిననూ – 2
ద్రాక్ష చెట్లూ – ఫలించక పోయిననూ – 2
నేను దేవునిలో సంతోషించెదనూ – నా ప్రభునందు ఆనందించెదనూ – 2

1. అన్నియునూ ఎదురై నాకు వచ్చిననూ – పరిస్థితులే అపజయముగ నను మార్చిననూ – 2
నేను దేవునిలో సంతోషించెదనూ – నా ప్రభునందు ఆనందించెదనూ – 3

2. బంధువులే నన్ను విడిచి పోయిననూ – ఊరంతా నన్ను వెలి వేసిననూ – 2
నేను దేవునిలో సంతోషించెదనూ – నా ప్రభునందు ఆనందించెదనూ – 3

3. గొఱ్ఱెలమంద దొడ్డిలో లేకపోయిననూ – సాలలో పశువులు లేక పోయిననూ – 2
నేను దేవునిలో సంతోషించెదనూ – నా ప్రభునందు ఆనందించెదనూ – 3