పరలోకమే నా అంతపురం

పరలోకమే నా అంతపురం చేరాలనే నా తాపత్రయం
యేసుదేవరా..కనికరించవా… దారి చూపవా……\”2\” \”పరలోకమే\”
1. స్వల్ప కాలమే ఈలోక జీవితం – నాభవ్య జీవితం మహోజ్వలం
మజిలీలు దాటే మనో బలం – నీ మహిమ చూసే మధుర క్షణం \”2\”
వీక్షించు కన్నులు – విశ్వాస జీవితం నాకు నేర్పవా… \”2\” \”పరలోకమే\”
2. పాపము (శరీర కార్యములు) నెదిరించే శక్తిని నాకివ్వు – పరులను ప్రేమించే మనసే నాకివ్వు
ఉద్రేక పరచే ధురాత్మను – ఎదురించి పోరాడే శుధాత్మను \”2\”
మోకాళ్ళ జీవితం – కన్నీటి అనుభవం నాకు నేర్పవా… \”2\” \”పరలోకమే\”

మా నాన్న యింటికి

Maa Naanna Intiki MP3 (Click here)

మా నాన్న యింటికి నేను వెళ్ళాలి
నా తండ్రి యేసుని నేను చూడాలి
మా నాన్న యింటిలో ఆదరణ ఉన్నది
మా నాన్న యింటిలో సంతోషం ఉన్నది  
మా నాన్న యింటిలో నాట్యమున్నది

1. మగ్ధలేని మరియలాగా నీ పాదాలు చేరెదను
కన్నీటితో నేను కడిగెదను
తల వెంట్రుకలతో తుడిచెదను  ||మా నాన్న యింటికి||

2. బేతనీయ మరియలాగా నీ సన్నిధి చేరెదను
నీ వాక్యమును నేను ధ్యానించెదను
ఎడతెగక నీ సన్నిధి చేరెదను  ||మా నాన్న యింటికి||

3. నీ దివ్య సన్నిధి నాకు మధురముగా ఉన్నదయ్యా
పరలోక ఆనందం పొందెదను
ఈ లోకమును నేను మరిచెదను ||మా నాన్న యింటికి||