రాకడ సమయము

Rakada Samayamulo MP3 (Click here)

Rakada Roju – Video (Must watch)

రాకడ సమయములో – కడబూర శబ్ధముతో
యేసుని చేరు కొనే – విశ్వాసము నీకుందా (2)
రావయ్య యేసయ్యా – వేగమే రావయ్యా – 2
1. యేసయ్య రాకడ సమయములో – ఎదురేగే రక్షణ నీకుందా?
లోకాశలపై విజయము నీకుందా? (2)
2. ఇంపైన దూప వేదికగా – ఏకాంత ప్రార్ధన నీకుందా? (2)
యేసుని ఆశించే దీన మనస్సుందా ? (2)
3. దినమంతా దేవుని సన్నిదిలో- వాక్యం కొరకు ఆకలి నీకుందా? (2)
యేసు నాధునితో సహవాసం నీకుందా? (2)
4. శ్రమలోన సహనం నీకుందా- స్తుతియించే నాలుక నీకుందా? (2)
ఆత్మలకొరకైన భారం నీకుందా? (2)
5. నీ పాత రోత జీవితము – నీ ఘోర హృదయము మారిందా?(2)
నూతన హృదయముతో ఆరాధన నీకుందా ?(2)
6. అన్నిటి కన్న మిన్నగా – కన్నీటి ప్రార్ధన నీకుందా? (2)
ఎల్లవేళలలో స్తుతి యాగం నీకుందా? (2)

వస్తానని చెప్పినాడు lyrics

Vastanani Cheppinadu Naa Yesu MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

వస్తానని చెప్పినాడు నా యేసు వచ్చి తీరుతాడు నేడో రేపో ||2||
సంఘమా సిద్ధముగా నుండుమా ||2||
సంసిద్ధతతో ఎదురు చూడుమా ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

గురుతులు జరుగుచుండెను వాక్యము నెరవేరుచుండెను ||2||
జనముపైకి జనమును రాజ్యములపై రాజ్యములు ||2||
యుద్ధములు భూకంపములు ఎటు చూసినా మరణములు ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

గురిలేని పయనమెచటికో గమనించు గమ్యమేమిటో ||2||
మార్పు లేని మానవా మరణముంది ఎరుగవా
మార్పు లేని మానవా నరకముంది ఎరుగవా
మారు మనసు పొందకపోతే మరి రాదు ఈ సమయము ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

మహిమ విడచి నరుడై ధరకరుదెంచెను ఆనాడు
మహిమ తోడ వరుడై ధరకరుదెంచును ఈనాడు ||2||
కోటి సూర్య తేజోమాయి కొదమసింహమై రాజు ||2||
తోడేళ్ళను చీల్చి అగ్నికేయును తన మందను మోక్షపురికి నడుపును ||2||
ఆమెన్ హల్లెలూయ ||2|| ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు|2| ||

Yesayya Naa Hrudaya Spandana

Yesayya Naa Hrudaya Spandana MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన నీవె కదా
విశ్వమంతా నీ నామము ఘననీయము

1. నీవు కనిపించని రోజున
ఒక్క క్షణమొక యుగముగ మారెనే
నీవు నడిపించిన రోజున
యుగయుగాల తలపు మది నిండెనే  ||యేసయ్యా||

2. నీవు మాట్లాడని రోజున
నా కనులకు నిద్దుర కరువాయెనే
నీవు పెదవిప్పిన రోజున
నీ సన్నిధి పచ్చిక బయలాయెనే  ||యేసయ్యా||

3. నీవు వరునిగ విచ్చేయువేళ
నా తలపుల పంట పండునే
వధువునై నేను నిను చేరగ
యుగయుగాలు నన్నేలు కొందువనే ||యేసయ్యా||

ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు

Etu Choosina MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు
ఎటు చూచినా కరువు భూకంపాలు
ఎటు చూచినా దోపిడి దౌర్జన్యాలు
ఎటు చూచినా ఎన్నో అత్యాచారాలు
ఓ సోదరా సోదరీ రాకడ గురుతులని తెలుసుకో
తినుటకు త్రాగుటకు ఇది సమయమా

1. మందసం ఈ ప్రజలు గుడారములో నివసిస్తుండగా
యోవాబు నీ సేవకులు దండులో ఉండగను
తినుటకు త్రాగుటకు భార్య తో ఉండుటకు
ఇది సమయమా ఇది సమయమా అని
ఆనాడు ఊరియా దావీదు నడిగాడు
ఈనాడు నిన్ను కూడా ప్రభువు అడుగుచున్నాడు ||ఎటు||

2. నా పితరులు యొక్క సమాధులుండు పట్టణము
పాడైపోయెను పాడైపోయెను
యెరుషలేము గుమ్మములు అగ్ని చేత కాల్చబడగా
సంతోషముగా ఉండుటకు ఇది సమయమా అని ఆనాడు
నెహమ్యా ఫరో రాజునడిగాడు
ఈనాడు నిన్ను కూడా ప్రభువు అడుగుచున్నాడు ||ఎటు||

వస్తానని చెప్పినాడు నా యేసు

Vastanani Cheppinadu Naa Yesu MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

వస్తానని చెప్పినాడు నా యేసు వచ్చి తీరుతాడు నేడో రేపో  ||2||
సంఘమా సిద్ధముగా నుండుమా ||2||
సంసిద్ధతతో ఎదురు చూడుమా ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2|  ||

గురుతులు జరుగుచుండెను వాక్యము నెరవేరుచుండెను ||2||
జనముపైకి జనమును రాజ్యములపై రాజ్యములు ||2||
యుద్ధములు భూకంపములు ఎటు చూసినా మరణములు ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2| ||

గురిలేని పయనమెచటికో గమనించు గమ్యమేమిటో  ||2||
మార్పు లేని మానవా మరణముంది ఎరుగవా
మార్పు లేని మానవా నరకముంది ఎరుగవా
మారు మనసు పొందకపోతే మరి రాదు ఈ సమయము ||2||
|| వస్తానని చెప్పినాడు |2|  ||

మహిమ విడచి నరుడై ధరకరుదెంచెను ఆనాడు
మహిమ తోడ వరుడై ధరకరుదెంచును ఈనాడు   ||2||
కోటి సూర్య తేజోమాయి కొదమసింహమై రాజు  ||2||
తోడేళ్ళను చీల్చి అగ్నికేయును  తన మందను మోక్షపురికి నడుపును ||2||
ఆమెన్ హల్లెలూయ  ||2|| ||2|| 
|| వస్తానని చెప్పినాడు|2|  ||

Ade Ade aa Roju


Ade Ade Aaroju MP3 (Click here)


Rakada Roju – Video (Must watch)

అదే  అదే   ఆ రోజు  యేసయ్య ఉగ్రత   రోజు
ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు పాపులంతా ఏడ్చేరోజు
1. వడగండ్లు కురిసే రోజు, భూమి సగం కాలేరోజు నక్షత్రములు రాలే రోజు
నీరు చేదు అయ్యే రోజు, ఆ నీరు సేవించిన మనుషులంతా చచ్చే రోజు ||అదే||
2. సూర్యుడు నలుపయ్యే రోజు చంద్రుడు ఎరుపయ్యే రోజు
భూకంపం కలుగే రోజు దిక్కులేక అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
3. మిడతల దండొచ్చే రోజు, నీరు రక్తమయ్యే రోజు కోపాగ్ని రగిలే రోజు,
పర్వతములు పగిలే రోజు, ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు
||అదే||
4. వ్యభిచారులు ఏడ్చే రోజు, మోసగాళ్లు మసలే రోజు
అబద్ధికులు అరిచేరోజు, దొంగలంతా దొరిలే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
5. పిల్ల జాడ తల్లికి లేదు తల్లి జాడ పిల్లకులేదు
చెట్టు కొకరై పుట్ట కొకరై అనాధలై అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు ||అదే||
6. ఓ మనిషి యోచింపవా నీ బ్రతుకు ఎలా ఉన్నాదో
బలము చూచి భంగ పడకుమా ధనము చూచి దగా పడకుమా
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||