Keerthana 43

Keerthana 43 MP3 song (Download here

దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా
భక్తిలేని జనముతో నాకై వ్యాజ్యెమాడుమా|2|

ప్రాణమా నీ వేల క్రుంగియున్నావు
నాలో నీ వేల త్వరపడుచు ఉన్నావు|2|
నా దేవుని నిరీక్షణ మరచిపోకుమా |2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

శత్రుబాధ చేత నే దుఃఖక్రాంతుడనై
నాకు దుర్గమైన* నీవైపె చూచితినీ |2|
నీ వెలుగు నీ సత్యము నాకు దారి చూపె|2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

పరిశుద్ధ పర్వతమునకు నీ స్థలమునకు
నన్ను నడిపించు కడవరకు యేసయ్య |2|
నీ బలిపీఠం నీ సన్నిధే నాకు సంతోషం  |2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

*దుర్గము=కోట (A strong-hold /Citadel)

Psalm 15

యెహోవా నీ గుడారములో MP3 (Download here

1.యెహోవా నీ గుడారములో
అతిధిగా ఉండదగిన వాడెవడు
నీ పరిశుద్ధ పర్వతముమీద
నివసింపదగిన వాడెవడు,
యధార్థమైన ప్రవర్తన
కలిగి నీతి ననుసరించుచు
హృదయ పూర్వకముగా
నిజము పలుకువాడే.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

2.అట్టివాడు నాలుకతో
కొండెములాడడు ,
తన చెలికానికి కీడు చేయడు |2|
తన పొరుగువాని మీద
నిందమోపడు    |2|
అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు
, అతడు యెహోవాయందు
భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

3.అతడు ప్రమాణము చేయగా
నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు |2|
తన ద్రవ్వము వడ్డి కియ్యడు |2|
నిరపరాధిని చెరుపుటకై
లంచము పుచ్చుకొనడు,
ఈ ప్రకారము చేయువాడు
ఎన్నడును కదల్చబడడు.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

Neethi Suryuda Udayinchu

"నా నామమందు భయభక్తులుగల వారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును"-మలాకీ 4:2
నీతి సూర్యుడా ఉదయించు నీ వెలుగులో నను నడిపించు|2|
నీ భక్తునిగా నీకు సాక్షిగా నీ దాసుడ-నను కరుణించు |2|
నీతి సూర్యుడా ఉదయించు
1. నీటి వాగులకు దుప్పిని నేనై నీపై ఆశతో చూస్తున్నాను |2|
నీ ప్రేమను నదిగా  ప్రవహించి నాదు దాహమును తీర్చుమయ్యా|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
2. నిండు మనసుతో నిను సేవించే నిర్మల చిత్తము నాకిమ్ము|2|
నీ ప్రేమ-ధ్వజమును* దాల్చి నిఖిల జగతికి నిను చాటింతు|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
3. నీ గుడారమున ఒక దివసము నిలచిన నాకది వెయ్యేండ్లు |2|
నీ దివ్య ప్రసన్నత** లవలేశము*** తిలకించిన నాకది చాలు|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
*ధ్వజము=టెక్కెము=Flag/Banner;
**ప్రసన్నత=Purity;
***లవలేశము=రవ్వంత

Ma Nanna Intiki

మా నాన్న యింటికి నేను వెళ్ళాలి
నా తండ్రి యేసుని నేను చూడాలి
మా నాన్న యింటిలో ఆదరణ ఉన్నది
మా నాన్న యింటిలో సంతోషం ఉన్నది
మా నాన్న యింటిలో నాట్యమున్నది
1. మగ్ధలేని మరియలాగా నీ పాదాలు చేరెదను
కన్నీటితో నేను కడిగెదను
తల వెంట్రుకలతో తుడిచెదను  ||మా నాన్న యింటికి||
2. బేతనీయ మరియలాగా నీ సన్నిధి చేరెదను
నీ వాక్యమును నేను ధ్యానించెదను
ఎడతెగక నీ సన్నిధి చేరెదను  ||మా నాన్న యింటికి||
3. నీ దివ్య సన్నిధి నాకు మధురముగా ఉన్నదయ్యా
పరలోక ఆనందం పొందెదను
ఈ లోకమును నేను మరిచెదను ||మా నాన్న యింటికి||

Naa Yesayya Prema

Naa Yesayya Prema MP3 (Download here

నా యేసయ్య ప్రేమ
నా తండ్రి గొప్ప ప్రేమ |2|
వర్ణించగలనా నా మాటతో
నే పాడగలనా క్రొత్త పాటతో |2|
||నా యేసయ్య ప్రేమ ||

నా పాపనిమిత్తమై
సిలువనూ తానై మోసే
ఈ ఘోర పాపి కొరకై
తన ప్రాణము అర్పించెనే|2|
ఏముంది నాలో దేవా
ఏ మంచి లేనే లేదే |2|
||నా యేసయ్య ప్రేమ ||

తప్పి పోయినా నన్ను
వెతకి రక్షించితివే
ఏ దారి లేక ఉన్నా
నీ దరికి చేర్చితివే|2|
ఏముంది నాలో దేవా
ఏ మంచి లేనే లేదే|2|
||నా యేసయ్య ప్రేమ ||

Naa Kosama Ee Siluva Yagamu

Naa Kosama Ee Siluva Yagamu MP3 (Download here)

నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము
నా కోసమా ఈ ప్రాణ త్యాగము |2|
కల్వరిలో శ్రమలు నా కోసమా
కల్వరిలో సిలువ నా కోసమా|2| || నా కోసమా ||

నా చేతులు చేసిన పాపానికై
నా పాదాలు నడచిన వంకర త్రోవలకై |2|
నీ చేతులలో… నీ పాదాలలో…
నీ చేతులలో నీ పాదాలలో
మేకులు గుచ్చినారే |2|
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు|2| || నా కోసమా ||

నా మనస్సులో చెడు తలంపులకై
నా హృదిలో చేసిన అవిధేయతకై |2|
నీ శిరస్సుపై… నీ శరీరముపై…
నీ శిరస్సుపై నీ శరీరముపై
ముళ్ళను గుచ్చినారే |2|
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు|2| || నా కోసమా ||

Kraistavunda KadaliRavayya

క్రైస్తవుండా కదలిరావయ్యా కలుషాత్ములకు ఈ సిలువశక్తిని చాటవేమయ్యా ఎండ వానలనియు జడిసి ఎంతకాలము మూలనుందువు  ||2||
కండలను ప్రేమింతువేమయ్యా ఈ మట్టి కండలు ఎంత పెంచిన మట్టికేనన్నా

1. వసుధలో ప్రజలెల్లరు యేసు వాక్యంబు విని క్షుద్బోదగొని వాదించు చుండగను మిషనులెల్ల మిషలచేత మిట్టపడుచు వాదములచే యేసు బోధను మరచినారన్నా నీవెంత కాలము వారి చెంత వుందువోరన్నా ||క్రైస్తవుండా||

2. సత్య వాక్యము సంతలో దులిపి భోదకుల దొరల భత్యములపై భాంతులు నిలపి – చిత్తమగు అనుకూల బోధలు చేసి ప్రజల మోసగించే – సూత్రదారుల చేరరాదయ్య – సుఖ భోగమిడిచి సత్య వాక్యము చాటరావయ్యా  ||క్రైస్తవుండా||

3. శక్తిహీనుడవందు వేమయ్యా సౌజన్యమగు శుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకొనుమయ్యా – భక్తిహీనత పారద్రోలి భష్ట మనసు బయలు పరచి – శక్తితో సువార్త చాటుదువు సువార్తచే జయమొంది ఆత్మల రక్షించెదవు  ||క్రైస్తవుండా||

4. నీతికై భక్తాది పరులెల్లా – నిజ విశ్వాసము నిలుపుకొన పోరాడిరే చాలా –    కత్తిపోటులు  రాళ్ళ దెబ్బలు కరుకుగల రంపములు కోతలు  -బెత్తముల కొరడాల దెబ్బలు పైబడి చేర్చే దేహము వాలలాడెను రక్తము భూమిపై ||క్రైస్తవుండా||

5. దూతలకు లేనట్టి పరిచర్య ఓ ప్రియ సఖుడా ఖ్యాతిగా నీకిచ్చె గ్రంధంబు – ఖేతీయుల వినుము గ్రంధము తేనెవలె మధురముగా నుండును  – జ్ఞానము నీకబ్బునో హితుడా జ్ఞానంబు నొంది స్వామిని సేవించుమో సఖుడా ||క్రైస్తవుండా||

6. ఆది సంఘము నార్పుటకునేంచి – ఆ దుష్ట నీరో అధిపతి చెలరేగి గర్వించి – ఆది క్రైస్తవ భక్తుల స్థంభముల గట్టి తారు పూసి అగ్నిని ముట్టించి కాల్వంగ –
ఆ సంఘమొచ్చె అధిపతి అప్పుడే నశియించే  ||క్రైస్తవుండా||

Sthutulaku patruda

స్తుతులకు పాత్రుడా స్తుతించుచున్నాను నజరేయుడా
నా హృదిలో నీ సన్నిధిలో మరువక విడువక స్తుతించుచున్నాను

1. సాగిల పడితిని నీ సన్నిధిలో ఘనుడా నీ కొరకు
నీవు నాకై చేసిన మేలుల కొరకై ||స్తుతులకు||

2. నీ సన్నిధిలో నిలచితి నేను నీ సాక్షిగా
నీవు పిలచిన పిలుపును ప్రచురము చేయ నిలచితి సాక్షిగా ||స్తుతులకు||

3. పాడుచుంటిని నీ సన్నిధిలో ఆత్మతో సత్యముతో
నేను ఆడుచుంటిని ఆనందముతో గంతులు వేయుచు ||స్తుతులకు||

4. భజనలు చేసెద నీ సన్నిధిలో ఘనుడా నీ కొరకు
భజయింతును భజయింతును ఘనుడా నీ కొరకు ||స్తుతులకు||

Special song of the week (on Psalm 16)

Nee palakarimpulo

నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది, యేసయ్యా యేసయ్యా
నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది |2|
నా కలవరాన్ని హరియించి, ఆదరణ నిచ్చుచున్నది|2|
*ప్రేమామయుడా యేసయ్యా |2| క్షేమాధారం  నీవయ్యా |2|
నీ పలకరింపులో ఓదార్పు ఉన్నది |2|
1.పాపులను పలకరించి  పాపములను క్షమియించావు
దీనులకు చేయిచాపి ఆత్మీయతను పంచావు |2|
నీ  పిలుపులో కనికరం, నీ  పలుకులో  పరిమళం |2|
నీవే సంతోషం |2|   || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
2.రోగులను పలకరించి ఆరోగ్యము కలిగించావు
మృతులకు ప్రాణం పోసి మరణంనుండి  లేపావు|2|
నీ  పిలుపులో ఆర్ద్రత, నీ పలుకులో స్వస్థత  |2|
నీవే  చేయూత |2|    || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
3.శిష్యులను పలకరించి  ఆందోళన తొలగించావు
అందరికి  బోధచేసి దుర్మార్గులను మార్చావు |2|
నీ పిలుపులో ధైర్యము, నీ పలుకులో అభయము|2|
నీవే ఆశ్రయము |2|    || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
||నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది||
*ఆర్ద్రత=మెత్తదనము(soft).

Vyardhamu Vyardhamu

వ్యర్ధము వ్యర్ధము సోదరా యేసులేని బ్రతుకు నీకు వ్యర్ధమే
వ్యర్ధము వ్యర్ధము సోదరీ యేసులేని రోజంతా వ్యర్ధమే
యేసుని నమ్ముకుంటే స్వర్గమే స్వర్గమే
యేసుని నమ్మకుంటే నరకమే నరకమే

1. మణులు మాన్యాలు ఎన్ని నీకు ఉన్నా
తరగని ధనరాసులు నీ ఇంట ఉన్నా
బంధూబలగాలు అమితముగా నీకున్నా
పాపాలను క్షమియించే యేసయ్యను లేకున్నా ||వ్యర్ధము||

2. సృష్టిని పరికించే జ్ఞానము నీకెంతున్నా
సృష్టిని పూజించే అనుభవమే నీకున్నా
చిత్ర చిత్ర పనులు చేసి చరిత్రకే ఎక్కుతున్నా
ఈ సృష్టి కి మూలమైన యేసయ్యను లేకున్నా ||వ్యర్ధము||

3. కవుల కల్పనతో దేవుళ్ళను చేసుకున్న
భక్తిలో భ్రమ చెంది గోపురాలు కట్టుకున్నా
మతమౌఢ్యం రేపుకుంటూ రాజ్యాలే ఏలుతున్నా
దేవుళ్ళకు దేవుడైన యేసయ్య లేకున్నా ||వ్యర్ధము||

Special Telugu Christian MP3 songs of the week:
1. Nanu inninallu 

2. Adilo

Yentha Manchi Devudavayya

Yentha Manchi Devudavayya MP3 (Download here

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా |2|
ఏ మంచియు నాలో లేదు
నీ మంచితనమే బ్రతికించెను |2|
*సర్వోన్నతుడు సర్వాధికారి
సర్వసృష్టికర్త వందనము |2|
వందనము తండ్రి వందనము దేవా |2|
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా |2|

పాడైన దానిని బాగు చేయువాడు
విరిగిన దానిని కట్టువాడు
అవమానానికి రెట్టింపు ఘనతతో
నిత్యానందముతో నింపువాడు|2|
||సర్వోన్నతుడు||

కక్కులు పెట్టబడిన నురిపిడి మ్రానుగా**
నన్ను నియమించి ఉన్నావు
యెహోవాను బట్టి నే సంతోషించెద
ఆయనే నాకు అతిశయము |2|
||సర్వోన్నతుడు||

** యెషయా 41:15
I will make you into a new
threshing sledge(instrument)
with sharp teeth;
You shall thresh the mountains
and beat them small.

NeeVale Nanninthaga

NeeVale Nanninthaga MP3 (Download here

నీవలే నన్నింతగా ప్రేమించలేదెవ్వరు
నీవలె నాకై ప్రాణము ఇవ్వలేదెవ్వరు
నా ప్రాణ ప్రియుడా శ్రీ యేసు విభుడా |2|
నీ ప్రేమ మధురం మధురాతి మధురం|2|
నీ ప్రేమయే నాకాధారము
ప్రభు నీవేగా నాదు ఆశ్రయము
||నీవలే నన్నింతగా||

దారి ప్రక్కన పడియుంటిని
నే దారి తప్పి చెడియుంటిని|2|
యెల్లరు నను దాటిపోయిరి|2|
జాలియే చూపకను
నీవైతే నన్ను లేవనెత్తి
నాకు నీదు జీవమిచ్చి
నీదు గృహమున చేర్చితివే
ప్రభు నాకు సేదను తీర్చితివే
||నీవలె నన్నింతగా||

నాదు గతమును చూడలేదు
నా దోషములను ఎంచలేదు|2|
నీదు రూపును నాదు ముఖమున|2|
చూచి ఎంతో మురిసితివే
నీ రక్తమిచ్చి నన్ను కొంటివి
నీతిమంతునిగా నన్ను తీర్చి
వారసునిగా చేసితివే
ప్రభు నన్ను మహిమ పరచితివే
||నీవలే నన్నింతగా||

Deva Nee Krupa Choppuna

Deva Nee Krupa Choppuna MP3 (Download here

దేవా, నీ కృపచొప్పున నన్ను కరుణింపుము
నీ వాత్సల్య బాహుళ్యముచొప్పున
నా అతిక్రమములు తుడిచివేయుము
నా దోషము పోవునట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము
నా పాపము పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచుము
||
దేవా, నీ కృపచొప్పున||

ఆంతర్యమున నాకు జ్ఞానము తెలియజేయుదువు
నేను పవిత్రుడనగునట్లు హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము
హిమముకంటె తెల్లగా నేనుండునట్లు నన్ను కడుగుము.
ఉత్సాహ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము
అప్పుడు నీవు విరిచిన యెముకలు హర్షించును
|| 
దేవా, నీ కృపచొప్పున||

నా దోషములన్నిటిని తుడిచివేయుము
స్థిరమైన మనస్సు నూతనముగా నుంచుము
నా దోషములన్నిటిని తుడిచివేయుము
నాయందు శుద్ధహృదయము కలుగజేయుము
నీ సన్నిధిలోనుండి త్రోసివేయకు
నీ పరిశుద్ధాత్మ నానుండి తీసివేయకు
నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుట్టించుము
సమ్మతిగలిగిన మనస్సుతో నన్ను దృఢపరచుము.
|| దేవా, నీ కృపచొప్పున||

Yehova Naa Deva

Yehova Naa Deva MP3 (Download here

యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచ్చియున్నాను|2|
నన్ను తరుమువారిచేతిలోనుండి నన్ను తప్పించుము.
నన్ను తప్పించువాడెవడును లేకపోగా
యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచ్చియున్నాను.

వారు సింహమువలె ముక్కలుగా చీల్చివేయకుండ
నన్ను తప్పించుము, యెహోవా నా దేవా,
నేను ఈ కార్యముచేసినయెడల
నాచేత పాపము జరిగినయెడల
నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి
నేను కీడుచేసినయెడల |2|||యెహోవా నా దేవా||
శత్రువు నన్ను తరిమి పట్టుకొననిమ్ము
నా ప్రాణమును నేలకు అణగద్రొక్క నిమ్ము |2|
నా అతిశయాస్పదమును మంటిపాలు చేయనిమ్ము |2|
నిర్నిమిత్తముగా నన్ను బాధించినవారిని
నేను సంరక్షించితిని గదా.
||యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచ్చియున్నాను||

యెహోవా, కోపము తెచ్చుకొని లెమ్ము
నా విరోధుల ఆగ్రహము అణచుటకై లెమ్ము |2|
నన్ను ఆదుకొనుటకై మేల్కొనుము |2|
న్యాయవిధిని నీవు, నియమించియున్నావు కదా|2|
||యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచ్చియున్నాను||

Baatasaari O Baatasaari

Baatasaari MP3 (Download here

బాటసారి ఓ బాటసారి,వినవయ్యా ఒక్కసారి|2|
పయనించే బాటసారి,బాటసారి ఓ బాటసారి
వినవయ్యా ఒక్కసారి

వెండి తాడు విడిపోవును
బావి యొద్ద చక్రం పడిపోవును |2|
ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమయ్యే |2|
నీటి బుడగలాంటిదీ జీవితం |2|
విసిరి వెళ్ళి మరలా రాని గాలి వంటిది |2|
||బాటసారి||

పరదేశులం యాత్రీకులం
శాశ్వతం కాదు ఈ దేహం |2|
మన్నైనది వెనుకటి వలె మన్నైపోవును |2|
ఆత్మ దేవుని యొద్దకు చేరును |2|
విసిరి వెళ్ళి మరలా రాని గాలి వంటిది |2|
||బాటసారి||

నీ జీవిత గమ్యమెక్కడో
యోచింపవా ఓ మానవా |2|
అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు|2|
నిత్య నరకమునకు పోవద్దురా|2|
యేసయ్యను నమ్ముకో, పరలోకం చేరుకో|2|
||బాటసారి||

Special song (Manavuda oh Manavuda) 

Special Song2: Kannu teristhe velugura 

Yetu Vypu Nee Payanamo

Yetu Vypu Nee Payanamo MP3 (Download here

ఎటువైపు నీ పయనమో నేస్తమా
హోరుగాలిలో చిరుదీపమా |2|
ఇటువైపు మరణం అటువైపు జీవం |2|
నీ గమ్యం ఏమిటో గమనించుకొనుమా |2|
||ఎటువైపు||

శత్రువగు సాతాను మిత్రునివలే చేరి
నీ జీవితాన్ని కూల్చియున్నదా |2|
నిజ స్నేహితుడైన యేసయ్యను చేరుమా…
నీ కొరకై తన ప్రాణం అర్పించెనే |2|
||ఎటువైపు||

కారుచీకటిలో కానరాని మార్గమున
తిరుగాడుచుంటివని పరికించుకొనవా|2|
నేనే మార్గం సత్యం జీవమని…
ఆశ్చర్యమైన వెలుగు యేసే అని తెలుసుకో|2|
||ఎటువైపు||

ఎండమావి లాంటి లోకములో నీవు
ఆశలన్ని ఆవిరై అలమటించువేళ|2|
నిత్యజీవ ఊటయైన యేసయ్యను చేరితే…
జీవజల ఊటలు ప్రవహింపజేయుడా|2|
||ఎటువైపు||

Kondala Tattu

Kondala Tattu MP3 (Download here

కొండలతట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను
నాకు సహాయము ఎక్కడనుండి వచ్చును?
యెహోవావలననే నాకు సహాయము కలుగును
ఆయన భూమ్యాకాశములను సృజించినవాడు.
ఆయన నీ పాదమును తొట్రిల్లనియ్యడు
నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు.
యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు,
నీ కుడిప్రక్కన యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును.
పగలు ఎండ దెబ్బయైనను నీకు తగులదు.
రాత్రి వెన్నెల దెబ్బయైనను నీకు తగులదు.
ఏ అపాయమును రాకుండ
యెహోవా నిన్ను కాపాడును.
ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును.
ఇది మొదలుకొని నిరంతరము
నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నిన్ను కాపాడును.

Naa Pranam Yehova Ninne

Naa Pranam Yehova MP3 (Download here)

నా ప్రాణం యెహోవా(యేసయ్యా)
నిన్నే సన్నుతించుచున్నది
నా అంతరంగ సమస్తము
సన్నుతించుచున్నది |2|
నీవు చేసిన మేలులను
మరువకున్నది|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

ఉత్తముడని నీవే అనుచు
పూజ్యుడవు నీవే అనుచు|2|
వేల్పులలోన ఉత్తముడవని
ఉన్నవాడనను దేవుడనీ|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

ఆదిమధ్య అంతము నీవని
నిన్న నేడు నిరతము కలవుఅని|2|
నా పితరుల పెన్నిది నీవని
పరము చేర్చు ప్రభుడవు నీవని|2|
నా దేవా నా ఆత్మ
కొనియాడుచున్నది|2|
||నా ప్రాణం||

Jeevadhipathi Naa Yesayya

Jeevadhipathi Naa Yesayya MP3 (Download here

జీవాధిపతి నా యేసయ్యా
నా మంచి కాపరి
మరణపు ముల్లును విరిచిన
నా రాజు నా యేసయ్యా |2|
||జీవాధిపతి||

కష్టాలలో కన్నీళ్ళలో
నన్ను ఆదరించితివి
శాంతి నొసగి నీ సన్నీధిలో
నన్ను నిలుపుకుంటివి |2|
నీకేమి చెల్లింతును
నా జీవితం అర్పింతును |2|
||జీవాధిపతి||

పాప ఊబిలో పడియుండగా
నన్ను పైకి లేపితివి
రక్షణ నొసగి నీ రక్తముతో
నన్ను కడిగితివి|2|
నీకేమి చెల్లింతును
నా జీవితం అర్పింతును|2|
||జీవాధిపతి||

మరణచ్ఛాయలో నేనుండగా
నన్ను బ్రతికించితివి
కరుణ చూపి నీ కృపతో
నన్ను బలపరచితివి|2|
నీకేమి చెల్లింతును
నా జీవితం అర్పింతును|2|
||జీవాధిపతి||

Yesayya Yesayya

Yesayya Yesayya MP3 (Download here

“నేను కృపనుగూర్చియు న్యాయమునుగూర్చియు పాడెదను. యెహోవా, నిన్ను కీర్తించెదను.” -కీర్తన 101:1

యేసయ్యా యేసయ్యా |2|
నిన్నే కీర్తించెదా, కృపను గూర్చి నే పాడెదా
నీ కృపను గూర్చి నే పాడెదా|2|

ఎండిన ఎడారిలో నా జీవితం
బీడుబారిపోగా|2|
సిలువ ప్రవాహం నీ జలధారలు|2|
నాలో ప్రవహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

నీవు ఉన్న నా హృదయము
ఆనంద భరితము కాగా|2|
ఆత్మ ప్రభావం నీ పరిశుద్ధతా|2|
నాలో నివహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

ఇంతకాల నిరీక్షణ కనుల
ముందుకు రాగా|2|
సియోనులో నీ ముఖము చూస్తూ  |2|
పరవసించి పాడాలి నా యేసయ్య |2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||