ఐక్యతను ఇవ్వవా ప్రభూ

Ikyatanu MP3 (Download here

ఐక్యతను ఇవ్వవా ప్రభూ
సమైక్యతను మా సంఘములలో ఉంచవా

1. పెట్టినాడయా సాతాను కలహంబులను
చెదరగొట్టి నాడయా విశ్వాసులను
గద్దించవా తండ్రి అపవాదిని
ఆత్మ బలమును మాకియ్యవా ప్రభు
||ఐక్యత||

2. సడలిన మా చేతులను బలపరచయ్యా
కృంగిన మా కాళ్ళను ధృడపరచయ్యా
తత్తరిల్లు హృదయాలను ధైర్యపరచయ్యా
విశ్వాసములో మమ్ము స్థిరపరచయ్యా
||ఐక్యత||

3. ఆత్మీయ పోరాటం మాకు నేర్పయ్యా
యుద్ధములో జయమును మాకు ఇమ్మయ్యా
జీవింపజేయుమా నీ ఆత్మ ను
ఆత్మల భారము మాకీయవా ప్రభు
||ఐక్యత||

4. కాచినావు సంఘమును నీ దయ వలెనే
నిలిపినావు బండపై నీ కృప వలెనే
చిరకాలం ఐక్యతనే బంధకములతో,
సిద్ధ పరచయ్యా నీ రాకడ కొరకు
||ఐక్యత||

ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే

NEW: More Verse images posted here.

ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే – ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు
ఒక్కడే మహా దేవుడు మహిమోన్నతుడు
లోకానికి రక్షకుడు యేసు ఒక్కడే

పాపిని విడిపించువాడు – యేసు ఒక్కడే
పాపిని ప్రేమించువాడు – యేసు ఒక్కడే
జీవ మార్గమై – సత్య దైవమై
మోక్షానికి చేర్చువాడు యేసు ఒక్కడే

అద్వితీయ దేవుడు యేసు ఒక్కడే
అద్భుతములు చేయువాడు యేసు ఒక్కడే
ఆదరించి ఆశ్రయమిచ్చి
అనుక్షణము కాపాడు యేసు ఒక్కడే

నిత్యము ప్రేమించువాడు యేసు ఒక్కడే
నిత్య శాంతి నిచ్చువాడు యేసు ఒక్కడే
నా వేదనలో నా బాధలలో
నా అండగా నిలుచువాడు యేసు ఒక్కడే

మరణము గెలచినవాడు యేసు ఒక్కడే
మరల రానున్న వాడు యేసు ఒక్కడే
పరిశుద్ధులను ఆ పరమునకు
కొనిపోవువాడు యేసు ఒక్కడే

విడువను నిను

విడువను నిను ఎడబాయనని
నా కభయ మొసంగిన దేవా
నా కభయ మొసంగిన దేవా

1. నేరములెన్నో చేసి చేసి
దారి తప్పి తిరిగితినయ్యా,
నేరము బాపుము దేవా
నీ దారిని నడుపుము దేవా
||విడువను||

2. పందులు మేపుచు ఆకలి బాధలో –
పొట్టును కోరిన నీచుడనయ్యా ,
నీ దరి చేరితినయ్యా
నా తండ్రివి నీవెగదయ్యా
||విడువను||

3. మహిమ వస్త్రము సమాధానపు-
జోడును నాకు తోడిగితివయ్యా,
గొప్పగు విందులో చేర్చి
నీ కొమరునిగా చేసితివి
||విడువను||

4. సుందరమైన విందులలో
పరిశుద్ధులతో కలిపితివయ్యా,
నిండుగా నా హృదయముతో
దేవ వందనమర్పించెదను.
||విడువను||

అవే మాకున్నవి

NEW: Proverbs 1 to 17 Verses MP4 Posted here.

అవే మాకున్నవి అవే మాకున్నవి
వినగల చెవులు కనగల కనులు
నీ కృప చాటే స్తుతి గీతములు
విరిగి నలిగిన హృదయము
నుండి వలచిన కన్నీరు

ఇచ్చినవన్నీ నీవే దేవా
ఉన్నవన్నియు నీ ఈవులు దేవా
ఈనాటి దినము నీ దానము దేవా
నాదు జీవము నాకున్న స్వరము
నీ కృప దేవా
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

ఎడ్లకు బదులు మాదు పెదవులు
స్తుతి యాగముగ సిద్ధము దేవా
ఎమివ్వగలను నీ సన్నిధిలోన
ఏ తైలములను బలిపశువలను
నీ ముందుకు తేనా
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

మరణము నుండి మాలిన్యము నుండి
పాపము నుండి పలు భయముల నుండి
విడిపించితివి నను నడిపించితివి
పాపపు చెర సంకెళ్ళను
తెంచి కరుణించితివి
ఎంచిచూడయ తెంచిచూడగ
నా వన్నీ నీవే దేవా
||అవే మాకున్నవి||

నీవుండగా

నీ వుండగా ఈ లోకంలో నాకేమి అక్కరలేదు
నాకేది అక్కరలేదు నా దేవ నా ప్రభువా
నీ తోడుయే నాకెంతో ధన్యకరము నా యేసువా నా రక్షకా

1. నా జన్మ ఏ పాటిదో తలపోసి భయమొందితిని
ఈ ఓటి పాత్రను మహిమైశ్వర్యముతో నింపావు
నా పాదమెపుడు నీ చెంత నుండ
నాకేమి కొదువగును యేసయ్యా ||నీవుండగా||

2. తల్లి గర్బాన నుండి సాతాను సంబంధిని
ఈ మట్టి పాత్రను కలుషంబులను కడిగావు
నా నిండు మదిలో నా గుండె గదిలో
నీ కన్న వేరే లేరయ్యా ||నీవుండగా||

Sthutinchedanu

స్తుతించెదను – నిన్ను నేను మనసారా
భజించెదను – నేను నిన్ను దినదినము
స్తోత్రార్హుడవు – నీవే ప్రభూ
సమస్తము నీ కర్పించెదను

1.పూజార్హుడవు – పవిత్రుడవు
పాపిని క్షమియించె – మిత్రుడవు
పరము చేర్చి – ఫలములిచ్చే
పావనుడగు మా – ప్రభువు నీవే
||స్తుతించెదను||

2. కృపాకనికరములు – గల దేవా
కరుణ జూపి – కనికరించు
కంటిరెప్పవలె – కాపాడు
కడవరకు మమ్ము – కావుమయా
||స్తుతించెదను||

3. సర్వశక్తి గల – మా ప్రభువా
సజీవ సాక్షిగా – చేయుమయా
స్థిరపరచి మమ్ము – బలపరచుము
సదా నీకె స్తోత్రాలర్పింతున్
||స్తుతించెదను||

Marachithinemo

Marachithinemo MP3(Download here)

మరచితినేమో మన్నించు దేవా
ఒంటరినైతి నీ ప్రేమ లేక..|2|

మా జన్మపాపం వెంటాడుతున్నవేళ
సాతాను శోధనలో నలిగిపోతిని నేను|2|,
రోదనలే వేదనలై నీ చెంత చేరువేళ|2|
పాపాల చెర నుంచి రక్షించవా దేవా|2|
||మరచితినేమో||

మోషేను మన్నించి మన్నాను కురిపించి
ఆ ప్రజల గుండెల్లో దీపాన్ని వెలిగించి|2|,
లోకాశ లోయల్లో జారిపోతున్నవేళ..|2|
నీ చేతితో పట్టి నడిపించవా దేవా..|2|
||మరచితినేమో||

జీవాత్మ వెలుగులో నడిపించు ఈ జీవితం
పరమాత్మ తేజమై పలికించు నీ వాక్యం |2|,
ప్రభు యేసు నామం మధురాతి మధురం|2|
లోకాన్ని నడిపించే జీవామృత వేదం..|2|
||మరచితినేమో||

Deva Naalo

Deva Naalo MP3(Download here)

దేవా నాలో నిర్మలహృదిని సృజియింపుము
దేవా నాలో స్థిరమైన మనసును కలిగించుము|2|
నీ సన్నిధి నుండి నన్ను గెంటివేయకయ్యా
నీ ఆత్మను నా నుండి తీసివేయకయ్యా..|2|
*యేసయ్యా నా యేసయ్యా ఈ పాపి..
మనస్సును మార్చుమయ్యా …….|2|

తల్లి గర్భమందే నేను కిల్భిషాత్ముడను…
పుట్టినప్పటినుండియే పాపాత్ముడను…|2|
నా మనస్సును నీ జ్ఞానముతో నింపుము..
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము…
నీ రక్షణానందమును కలిగించుము….|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

విరిగి నలిగిన మనసుతో నిను చేరితిని…
పశ్చ్యాతాపము నొంది ప్రార్ధించితిని..|2|
నా దురితములన్నియు మన్నింపుము….
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము..
నీ పరిశుద్ధ వస్త్రమును నాపై కప్పుము.|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

Pavitra Sanghamu

Pavitra Sanghamu MP3(Download here)

పవిత్ర సంఘము పావనాత్మ సంఘము
సద్భక్తుల సంఘం సౌవార్తిక సంఘం|2|
సంఘ శిరస్సు క్రీస్తుకు ఘనత మహిమ|2|
హల్లెలూయా* హల్లెలూయా……….
హల్లెలూయా హల్లెలూయా……….

క్రీస్తు అనే బండమీద కట్టబడినది ….
భువిని ఏనాటికైన కూలిపోనిది…..|2|
ఆది సంఘము ఆరాధన సంఘం…..
సత్య జీవ మార్గమైన క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

అపొస్తలుల ఆదరణను పంచుకొన్నది..
క్రీస్తు సిలువ సూత్రానికి కేంద్రమైనది…|2|
విశ్వాసుల సంఘం విజ్ఞాపన సంఘం
వాస్తవమై నిలుచునది క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

లోకానికి వెలుగునే యిచ్చుచున్నది
ఉప్పువలె రుచులను పంచుచున్నది|2|
ప్రేమ నేర్పు సంఘము క్షేమమిచ్చు సంఘము
నీతి కలిగి నిల్చునది క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

*హల్లెలూయా = దేవునికి స్తోత్రము