రాజా నీ భవనములో

Raja nee Bhavanamulo MP3(Download)

రాజా నీ భవనములో
రేయి పగలు వేచియుందును,
యేసు రాజా నీ భవనములో
రేయి పగలు వేచియుందును.
స్తుతించి ఆనందింతును
చింతలు మరచెదను,
నిన్ను స్తుతించి ఆనందింతును
చింతలు మరచెదను
||రాజా నీ భవనములో||

నా బలమా నా కోట ఆరాధన నీకే
నా దుర్గమా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా
||రాజా నీ భవనములో||

అంతట నివసించు యెహోవా ఎలోహిం*
ఆరాధన నీకే |2|
మా యొక్క నీతి యెహోవా సిద్కేను
ఆరాధన నీకే |2|
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా
||రాజా నీ భవనములో||

పరిశుద్ధ పరచు యెహోవా మెకాద్దిష్
ఆరాధన నీకే |2|
రూపించు దైవం యెహోవా ఒసేను
ఆరాధన నీకే |2|
ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రీ నీకేనయ్యా.
||రాజా నీ భవనములో||

*ఎలోహిం – ఆది 1:1
సిద్కేను – యిర్మీయా 23:6
మెకాద్దిష్ – నిర్గమ 31:13
ఒసేను – కీర్తన 95:7

యెహోవా నా కాపరి

Yehova Na Kapari MP3 (Download)

NEW: More Telugu English Parallel Verse Images posted here.

యెహోవా నా కాపరి నీవేనయ్యా
యెహోవా నా ఊపిరి నీవేనయ్యా
నా గానము నా ధ్యానము
నా గమ్యము నీవయ్యా
నా స్నేహము నా సర్వము
సమస్తము నీవే యేసయ్యా
యెహోవా నా కాపరి నీవేనయ్యా
యెహోవా నా ఊపిరి నీవేనయ్యా

అనుదినము నీ సన్నిధిలో
స్తుతియించి పాడెదను,
తంబురతో సితారాలతో
ఆరాధిస్తూ ఘనపరచదన్,
శోధనలు ఎదురొచ్చినా
వేదనలు వెంటాడినా
బంధువులే వేదించినా
స్నేహితులే శోధించినా
నిను విడువనయ్యా మరువనయ్యా
కడవరకు నీవేనయ్యా

అనుక్షణము నీ వాక్యముతో
నిను వెంబడించెదను,
సంతోషముతో నీ సువార్తకై
కరపత్రిక వలే మారెదన్,
లోకమే భయపెట్టినా
మనుష్యులే  నను చుట్టినా
శక్తులే నను కూల్చినా
మరణమునకు చేర్చినా
నే బెదరనయ్యా జడవనయ్యా
కడవరకు నీవేనయ్యా.