యెహోవా, నీవే నా ఆశ్రయం MP4:

Lyrics text and audio Mp3 is posted here.