మరతునా నా యేసును కలనైన మరతునా నా ప్రభువును
నజరేయుని పిలుపును నా యేసుని ప్రేమను

నను పిలచిన నా ప్రభువు నీతిమంతుడు
నా దేవుడు ఏనాడు మాట తప్పడు
విడువడు నిను ఎడబాయడు ఏనాడు
నీకు నిత్యజీవమిస్తానని పలికిన యేసయ్య మాటను ||మరతునా||

సత్య మార్గమందు నేను సాగిపోవుదున్
నిత్య రాజ్య మహిమలోన పాలు పొందెదన్
కడవరకు విశ్వాసం కొనసాగించి
ఆ కరుణామయుని కన్నులార వీక్షించెదన్ ||మరతునా||

ఇంత గొప్ప శక్తిమంతుడేసు ఉండగా
ఎంత గొప్ప శోధనైనా ఎదురునిలుచునా
చింతయేల జీవితాన క్రీస్తు ఉండగా
అత్యంతమైన ప్రభువు నాకు అండ ఉండగా ||మరతునా||