నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది, యేసయ్యా యేసయ్యా
నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది |2|
నా కలవరాన్ని హరియించి, ఆదరణ నిచ్చుచున్నది|2|
*ప్రేమామయుడా యేసయ్యా |2| క్షేమాధారం  నీవయ్యా |2|
నీ పలకరింపులో ఓదార్పు ఉన్నది |2|
1.పాపులను పలకరించి  పాపములను క్షమియించావు
దీనులకు చేయిచాపి ఆత్మీయతను పంచావు |2|
నీ  పిలుపులో కనికరం, నీ  పలుకులో  పరిమళం |2|
నీవే సంతోషం |2|   || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
2.రోగులను పలకరించి ఆరోగ్యము కలిగించావు
మృతులకు ప్రాణం పోసి మరణంనుండి  లేపావు|2|
నీ  పిలుపులో ఆర్ద్రత, నీ పలుకులో స్వస్థత  |2|
నీవే  చేయూత |2|    || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
3.శిష్యులను పలకరించి  ఆందోళన తొలగించావు
అందరికి  బోధచేసి దుర్మార్గులను మార్చావు |2|
నీ పిలుపులో ధైర్యము, నీ పలుకులో అభయము|2|
నీవే ఆశ్రయము |2|    || ప్రేమామయుడా యేసయ్యా||
||నీ  పలకరింపులో  ఓదార్పు ఉన్నది||
*ఆర్ద్రత=మెత్తదనము(soft).