Yesayya Yesayya

Yesayya Yesayya MP3 (Download here

“నేను కృపనుగూర్చియు న్యాయమునుగూర్చియు పాడెదను. యెహోవా, నిన్ను కీర్తించెదను.” -కీర్తన 101:1

యేసయ్యా యేసయ్యా |2|
నిన్నే కీర్తించెదా, కృపను గూర్చి నే పాడెదా
నీ కృపను గూర్చి నే పాడెదా|2|

ఎండిన ఎడారిలో నా జీవితం
బీడుబారిపోగా|2|
సిలువ ప్రవాహం నీ జలధారలు|2|
నాలో ప్రవహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

నీవు ఉన్న నా హృదయము
ఆనంద భరితము కాగా|2|
ఆత్మ ప్రభావం నీ పరిశుద్ధతా|2|
నాలో నివహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

ఇంతకాల నిరీక్షణ కనుల
ముందుకు రాగా|2|
సియోనులో నీ ముఖము చూస్తూ  |2|
పరవసించి పాడాలి నా యేసయ్య |2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

Yesayya Naa Pranamayya

Yesayya Naa Pranamayya MP3 (Download here

యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా
నీవే నా ప్రాణమయ్యా |2|
నీవేనయ్యా నా ఊపిరయ్యా  నా ఊపిరయ్యా
నిత్యము నిన్నయ్యా కొనియాడెదనయ్యా |2|
ప్రాణమైన యేసయ్యా నా ప్రాణమైన యేసయ్యా
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నా పాపము క్షమియించుమయ్యా
నాలోన నీవుండమయ్యా |2|
నీ ప్రేమ నా పైన దయచేయుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నా దోషము తొలగించుమయ్యా
నీ రక్తముతో శుద్దిచేయుమయ్యా|2|
నీ అభిషేకము నా కియ్యుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నీ వాక్యముతో నడిపించుమయ్యా
నీ మాటలతో బ్రతికించుమయ్యా |2|
నీ మహిమతో నను నింపుమయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

నీ ఆత్మను నా కియ్యుమయ్యా
నీ మార్గము చూపించుమయ్యా |2|
నీ రాజ్యమునకు కొనిపోవుమయ్యా|2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణమయ్యా||

Athmabhishekamu anandame

Athmabhishekamu anandame MP3 (Download here

NEW: Ananda Keerthanalu 2018 Songsbook (PDF) posted here.

ఆనందమానంద మానందమే ఆత్మాభిషేకము ఆనందమే |2|
నా యేసు చేసిన వాగ్దానమే |2| నను నింపే ఆత్మతో ఆనందమే |2|
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన |2|
||ఆనందమానంద మానందమే||

మేడగదిపై ఆ భక్తులు పొందిన అభిషేక అనుభవమే |2|
నాల్కలుగా అగ్ని దిగిరాగా |2| మైమరచి ప్రవచించె బహుభాషలు|2|
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన |2|
||ఆనందమానంద మానందమే||

దీనాత్ములైన ఆ అన్యులు భక్త కొర్నేలి గృహమందు సమకూడగ |2|
పేతురు వాక్యము ప్రకటింపగా |2| దిగివచ్చె ప్రభు ఆత్మ అభిషేకమే|2|
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన |2|
||ఆనందమానంద మానందమే||

Nee Aradhana

నీ ఆరాధన హృదయ ఆలాపనా
ఆత్మతో సత్యముతో . .
ఆరాధించెదను ఆరాధించెదను
ఆరాధన యేసు ఆరాధన
ఆరాధన క్రీస్తు ఆరాధన

1. అరుణోదయమున ఆరాధన సూర్యాస్తమయమున ఆరాధన
దినమెల్ల నీ నామం కీర్తించిన నా ఆశ తీరునా |2|

2. స్తోత్రము చేయు పెదవులతొ తంబుర సితార నాధముతో
విరిగి నలిగిన హృదయముతో ఆరాధనకు యోగ్యుడవు |2|