మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను జీవించుట
నాజీవిత ధన్యతై యున్నది
1. మోడు బారిన జీవితాలను – చిగురింప చేయ గలవు నీవు
మారా అనుభవం మధురముగా మార్చ గలవు నీవు
2. ఆకు వాడక ఆత్మ ఫలములు ఫలియింప చేయగలవు నీవు
జీవ జలముల ఊటయైనా – నీ ఓరను నను నాటితివా..
3. వాడబారని స్వాస్ధ్యము నాకై – పరమందు దాచితివా
వాగ్ధాన ఫలము అనుభవింప – నీ కృపలో నన్ను పిలచితివా..