Naa Jeevitaniki

Naa Jeevitaniki MP3 (Download here

నా జీవితానికి ఓ భాగ్యమా
మమతలు కురిపించే అనుబంధమా
చేదైన బ్రతుకుకు ఓ నేస్తమా
నే మరువలేని నా ప్రాణమా
యేసయ్యా నీవు నా తండ్రివి
యేసయ్యా నేను నీ సొత్తును |2|

మన్నును ఎన్నుకొన్నదీ నీ సంకల్పం
నిలిపెను సారెపై నీ ఉద్దేశ్యం |2|
రూపము నిచ్చావు జీవము పోశావు |2|
పరిశుద్ధ ఘటముగా నిలిపావయ్యా
యేసయ్యా నీవు నా కుమ్మరి
యేసయ్యా నేను నీ రూపును |2|

ప్రేమతో పెనవేసెను నిను నా జీవితం
సారము ధారపోయగా ఫలియించితి |2|
నాలో నిలిచావు నీతో నిలిపావు |2|
శ్రేష్ఠఫలములు నిచ్చావయ్యా
యేసయ్యా నీవు నా వల్లీవి
యేసయ్యా నేను నీ తీగను |2|

Yehova Neeve Naa Ashrayam

Yehova Neeve Naa Ashrayam Mp3 (Download here)

యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయం ఆధారం
వేటకాని ఉరిలో నుండి విడిపించినావే
నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా చేసితివే
దీర్ఘాయువు చేత నన్ను తృప్తి పరతునని
గొప్ప చేతునని అభయమందించిన
||యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయం ||

రాత్రి కలుగు భయమునకైన
పగలు ఎగురు బాణముకైన
చీకటిలో సంచరించు
ఎటువంటి తెగులునుకైనా
మధ్యాహ్నమందున
పాడు చేయు రోగముకైన
జడియకుము నేనున్నానని
గొప్ప అభయమందించిన
||యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయం ||

వేయి మంది నీ ప్రక్క పడిన
పదివేలుగ కుడి ప్రక్క కూలిన
ఆపదలు ఏ అపాయములు
నీ దరికి చేరలేవు
నిన్ను కాచి కాపాడుటకు
నా దూతలకాజ్ఞాపింతును, కనుక
నీవు భయపడవలదని వాగ్దానమిచ్చిన
||యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయం ||

Aadarane lekapothe

Aadarane lekapothe MP3 (Download here

“నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” – కీర్తన 94:19

ఆదరణే లేకపోతే బ్రతుకలేనూ
తండ్రీ నీ ఆదరణే నాకు చాలును |2|
నను ఓదార్చింది నీ ఆదరణే
నను బలపరచింది నీ ఆదరణే|2|
||ఆదరణే||

బలహీన సమయంలో బలపరచుటకు
నా యొద్దకు వచ్చింది నీ ఆదరణే|2|
చెదరిన నా మనసును దృఢపరచుటకు
నా యొద్దకు వచ్చింది నీ ఆదరణే
బ్రద్దలైన గుండెను ఓదార్చుటకు
నా యొద్దకు వచ్చింది నీ ఆదరణే |2|
||ఆదరణే||

అందరూ నన్ను వెలివేసినప్పుడు
తోడుగ నిలిచింది నీ ఆదరణే |2|
సూటిపోటి మాటలతో కుమిలినప్పుడు
తోడుగ నిలిచింది నీ ఆదరణే
శోధన వేదన బరువైనపుడు
తోడుగ నిలిచింది నీ ఆదరణే|2|
||ఆదరణే||

Yesayya Nee Krupa

Yesayya Nee Krupa MP3 (Download here

యేసయ్యా ……………
నీ కృప నాకు చాలయ్యా…. నీకృపలేనిదే
నే బ్రతుకలేనయ్యా, నీ కృప లేని క్షణము
నీ దయలేని క్షణము నేను వూహించలేను
యేసయ్యా…
నీ కృప నాకు చాలయ్యా…
నీ కృపలేనిదే నేనుండలేనయ్యా…|2|
నీ కృప లేని క్షణము నీ దయలేని క్షణము
నేవూహించలేనయ్యా.
యేసయ్యా  |2|

మహిమను విడచి మహిలోకి దిగివచ్చి
మార్గముగా మారి , మనిషిగ మార్చావు
మహినే నీవు మాధుర్యముగ మార్చి
మాదిరి చూపీ…మరురూపు నిచ్చావు …|2|
మహిలో నేను మహిమను పొంద
మహిమగా మార్చింది నీ కృప |2|
||యేసయ్యా నీ కృప||

ఆజ్ఞల మార్గమున  ఆశ్రయమును ఇచ్చి
ఆపత్కాలమున ఆదుకొన్నావు
ఆత్మీయులతో ఆనందింజేసి
ఆనందతైలముతో అభిషేకించావు |2|
ఆ ఆశ తీరఆరాధనజేసే అదృష్టమిచ్చింది నీ..కృప
ఆ ఆశతీర ఆరాధనజేసే అదృష్టమిచ్చింది నీ కృప
||యేసయ్యా నీ కృప||

 

Yehova Rajyamu

Yehova Rajyamu MP3 (Download here)

“తన భక్తుల ప్రాణములను ఆయన కాపాడుచున్నాడు. -కీర్తన 97:10

యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్నాడు, భూలోకమంతయు ఆనందమే
యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్నాడు, ద్వీపములన్నిట సంతోషమే
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమెన్ |2|

నీతి న్యాయములను సింహాసనమునకు ఆధారము చేసెను |2|
ఆయన నీతిని ఆకాశము సైతం వివరించుచున్నది |2|
||యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్నాడు||

నీతిమంతులను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రించడు |2|
ఆయన పరిశుద్ధ నామమునుబట్టి స్తుతులను చెల్లించుడి |2|
||యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్నాడు||

Mahonnatuda

మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను జీవించుట
నాజీవిత ధన్యతై యున్నది
1. మోడు బారిన జీవితాలను – చిగురింప చేయ గలవు నీవు
మారా అనుభవం మధురముగా మార్చ గలవు నీవు
2. ఆకు వాడక ఆత్మ ఫలములు ఫలియింప చేయగలవు నీవు
జీవ జలముల ఊటయైనా – నీ ఓరను నను నాటితివా..
3. వాడబారని స్వాస్ధ్యము నాకై – పరమందు దాచితివా
వాగ్ధాన ఫలము అనుభవింప – నీ కృపలో నన్ను పిలచితివా..

Tellaga Telavaraka

తెల్లగ తెలవారక ముందే తొలి కోడికూయక ముందే |2|
లేచినాడు యేసు దేవుడు, సమాధి గుండె
చీల్చినాడే మృత్యుంజయుడు |2|
|| తెల్లగ తెలవారక ముందే||
1. ఈ గుడిని పడ గొట్టమన్నాడే
మూడు రోజుల్లో లేపుతానన్నాడే |2|
తన దేహము గూర్చి ఈ మాట చెప్పినాడే
మాట తప్పని వాడు చేసి చూపినాడే |2|
|| తెల్లగ తెలవారక ముందే||
2. స్త్రీలు సుగంధాలు సిద్ధపరచినారే
యేసు దేహానికి పూయాలని తలచినారే |2|
తిరిగి లేస్తనన్న యేసు మాట మరచినారే
ఖాళి సమాధిని చూసి నిజమునెరిగినారే |2|
|| తెల్లగ తెలవారక ముందే||