హోసన్నాయనుచు స్తుతి పాడుచు సీయోనుకు చేరెదం
హోసన్నా(జయము)… హోసన్నా(జయము)…

1. ఈ లోకయాత్రలో బాటసారులం
ఈ జీవన కడలిలో పరదేశులం
క్షణభంగురం ఈ క్షయ జీవితం
అక్షయ నగరం మనకు శాశ్వతం ||హోసన్నా||

2. మన్నయిన ఈ దేహం మహిమరూపమై
ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరియించెదము
నాధుడేసుకు నవ వధువులము
నీతి పాలనలోన యువరాణులము|| హోసన్నా||

3. ప్రతి భాష్ప బిందువును తుడిచివేయును
చింతలన్ని తీర్చి చెంత నిలుచును
ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు
ఆహా మన యేసుతో నిత్యమానందం ||హోసన్నా||