పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు.” Isaiah 54:10

NEW: YouVersion.com mobile app added Telugu BSI Bible here.

మారనిది నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా, వీడనిది నీ బంధము మెస్సయ్యా |2|
నీ ప్రేమ కౌగిలిలో బంధించావు, నీ మమతల కోవెలకు నడిపించావు |2|
మారనిది నీ ప్రేమ నా యేసయ్యా, వీడనిది నీ బంధము మెస్సయ్యా

చెడిపోయి పడిన నన్ను చేరదీసి కడిగి కన్నీరు  తుడిచితివీ |2|
తల్లివి నీవై తండ్రివి నీవై |2| ఆదరించితివీ |2| ||మారనిది నీ ప్రేమ ||

గతిలేని నాకు స్థితినిచ్చావు, మతిలేని నాకు వరమిచ్చావు |2|
చెలిమిని చూపి , బలమును పంచి |2| ఆదరించితివీ |2| ||మారనిది నీ ప్రేమ ||

Maaranidi nee prema naa Yesayya, veedanidi nee bandhamu Messaiah |2|
nee prema kougililo bandhinchavu, nee mamatala kovelaku nadipinchavu |2|
maranidi nee prema naa Yesayya, veedanidi nee bandhamu Messaiah

Chedi poyi padina nannu chera deesi, kadigi kanneeru tudichitivi |2|
tallivi neevai tandrivi neevai |2| adarinchitivee |2|  ||Maaranidi nee prema ||

Gati leni naku sthithi nichavu, mati leni naku varamichavu |2|
chelimini choopi, balamunu panchi |2| adarinchitivee |2|  ||Maaranidi nee prema ||