మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా –
మరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా సుడులైనా సుడిగుండాలైనా –
వ్యధలైనా వ్యాధి బాధలైనా మరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా -2

1. చిగురాకుల కొసల నుండి జారిపడే మంచులా
నిలకడలేని నా బ్రతుకును మార్చితివే – 2
మధురమైన నీ ప్రేమను నే మరువలేనయ్యా
మరువని దేవుడవయ్యా మారని యేసయ్యా – 2 “మారని”

2. నా జీవిత యాత్రలో మలుపులెన్నో తిరిగినా
నిత్య జీవ గమ్యానికి నను నడిపించితివే – 2
నిలచి ఉందునయ్యా నిజ దేవుడవనుచూ
నన్ను కాచినావయ్యా నన్ను కాచినావయ్యా – 2 “మారని”