తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును “2”
ముదిమి వచ్చువరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును
చంక పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా “తల్లిలా”
1. తల్లియైన మరచునేమో – నేను నిన్ను మరువను
చూడుము నా అరచేతులలో – నిన్ను చెక్కియున్నాను “2”
నీ పాదము త్రొట్రిల్లనీయను నేను నిన్ను కాపాడువాడు
కునుకడు నిదురపోడు అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”
2. పర్వతాలు తొలగవచ్చు – తత్తరిల్లు మెట్టలన్నీ
వీడిపోదు నాకృప నీకు – నానిబంధనా తొలగదు “2”
దిగులుపడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించెదా
నీదుభారమంతా మోసి నాదు శాంతినొసగెదా
అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”