యెహోవా నా కాపరీ – నాకు లేమిలేదు – 2
పచ్చిక గలచోట్ల – పరుండ జేయును – 2
1. గాఢాందకారపు లోయలలో – నేను నడచినను
ఏ ఆపదలకు భయపడను – నీవు నాతోనుండగా – 2
నా బ్రతుకంతయు – కృపాక్షేమములు వచ్చును – 2 “యెహోవా”
2. నా శత్రువులయొద్ద – బల్లను సిద్ధ పరచెదవు
నూనెతో నా తలను – అంటి యున్నావు – 2
జీవితమంతయూ – నీ సన్నిదిలో గడిపెదను – 2 “యెహోవా”