మహిమగల తండ్రి – మంచి వ్యవసాయకుడు
మహితోటలో నర మొక్కలు నాటించాడు
తన పుత్రుని రక్తనీరు – తడి కట్టి పెంచాడు
తన పరిశుద్ధాత్మను – కాపుగావుంచాడు (2)
కాయవే తోట – కమ్మని కాయలు
పండవే చెట్టా – తియ్యని ఫలములు “కాయవే”
1. నీతి పూత జాతికాపు – ఆత్మశుద్ది ఫలములు
నీ తండ్రి నిల్వచేయు – నిత్య జీవ నిదులు
అనంతమైన ఆత్మ బందు – అమరసుఖ శాంతులు
అనుకూల సమయిమిదే – పూయు పరమ పూతలు (2) “కాయవే”
2. అపవాది కంటబడి – కుంటుబడి పోకు
కాపు పట్టి చేదు పండ్లు – గంపలుగా కాయకు
వెర్రిగా చుక్కలంటి – ఎదిగి విర్రవీగకు
అదిగో గొడ్డలి వేరున – పదును పెట్టియున్నది (2) “కాయవే”
3. ముద్దుగా పెంచాడు – మొద్దుగా నుండకు
ముదముతో పెంచాడు – మోడుబారిపోకు
ముండ్ల పొదలలో కృంగి – మెత్తబడిపోకు
పండ్లుకోయువాడు వచ్చి – అగ్నివేసి పోతాడు