శుద్ధ హృదయం కలుగ జేయుము (2)
నాలోనా . . నాలోనా (2)

నీ వాత్సల్యం నీ బాహుళ్యం నీ కృప కనికరము చూపించుము (2)
పాపము చేశాను దోషినై యున్నాను (2)
తెలిసియున్నది నా అతిక్రమమే తెలిసియున్నవి నా పాపములే (2)
నీ సన్నిధిలో నా పాపములే ఒప్పుకుందునయ్య (2) 

నీ జ్జానమును నీ సత్యమును నా అంతర్యములో పుట్టించుమా (2)
ఉత్సాహ సంతోషం నీ రక్షణానందం (2)
కలుగజేయుము నా హృదయములో (4)
నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా (2)