జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింప చేయుమయా (2)

1. శరీరక్రియులన్నియు నాలో నశియించేయుమయు (2)

2. బలహీన సమయుములో నీ బలము ప్రసాదించుము (2)

3. ఆత్మీయవరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయ (2)

4. ఎండిన ఎముకలన్నియు తిరిగి జీవింపచేయుమయ (2)