సమయమిదే సమయమిదే సంఘమ సమయమిదే
సీయోనులో చేరుటకు సంఘమ సమయమిదే
1. చూడుము భూమి మీద పాప చీకటి క్రమ్మియున్నది
జ్యోతివలె జీవించు జీవవాక్యము పట్టుకొని ||సమయమిదే||
2. ధూళి దులుపుకొనుము నీ మెడ కట్లు విప్పుకొనుము
సుందరమైన వస్త్రము వేగం ధరించి సిద్ధపడుము ||సమయమిదే||
3. నిలువుము సత్యముకై సువార్తకు పోరాడుము
సేవను చేసి నీవు త్యాగం చేయుము ప్రాణమును ||సమయమిదే||
4. సీయోను శత్రువులు సిగ్గుపడుదురు నిశ్చయముగా
సీయోను నీ పరుగు తుదముట్టించుము త్వరితముగా ||సమయమిదే||
5. సీయోనులో వసించు సర్వశక్తుడు నీ ద్వార
శోధింప ఈ దినము మార్పునొందుము స్పటికముగా ||సమయమిదే||
6. పిలుపుకు తగినట్లుగా నీవు నడువుము ప్రభుయేసుతో
ప్రేమలోనే నిలువుము నిత్యజీవము చేపట్టుము ||సమయమిదే||
7. సీయోను రారాజు నిన్ను చూచి ఏతెంచెదరు
మహిమగల కిరీటం నీకు ఆయన ఇచ్చెదరు ||సమయమిదే||