1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె – కృపకాలము నుపయోగించు
తలుపులు తెరచి యుండగనే విరిగిన మనస్సుతో సాగెదవా
పల్లవి: తలుపులు తెరచి యుండగనే విరిగిన మనస్సుతో సాగెదవా
కాలమపాయముగా నుండే సమయము సద్వినియోగించు

2. బీడు భూములధికముగా – చూసిన నీవు సాగిరా
యేసుని వారికి చూపించు – ప్రేమా వార్తను చాటించు ||తలుపులు||

3. ఎన్నో రాజ్యములీనాడు – దేవుని పనికి మూయబడె
తెరచిన తలుపులు యెదురుండున్- ప్రవేశింతురు జ్ఞానులు ||తలుపులు||

4. విశ్వాసుల సహవాసమున – ప్రేమా ఐక్యత గలదు
అని చెప్పెడి దినములు – మన మధ్యకు రావలెను ||తలుపులు||

5. రానైయున్న బాధ్యతలు – మనకధికము ప్రియులారా
మనకు జయము గలుగుటకై – వినయమున పోరాడెదము ||తలుపులు||