ఎండిపోయిన ఎముకల్లారా
నిద్రించుచున్న సోదరులారా
యేసయ్య స్వరమును వినండి
ప్రభు చెంత చేరండి జీవాన్ని పొందండి

1. మట్టితో నిన్ను చేసెను జీవాత్మ నీలో పోసెను
తన రూపు నీకిచ్చెను మహిమతో నిన్ను నింపెను
యేసయ్య నిన్ను పిలువగా సిగ్గుతో పరుగిడనేల ||ఎండి||

2. సొంత దొడ్డి మరిచావు మరణమార్గమును నీవు కోరావు
జీవాహారము లేక నీవు జీవచ్ఛవమై యున్నావు
యేసయ్య నిన్ను చూడగా ఎండిపోయి మిగిలావు ||ఎండి||

3. జీవాధిపతి నిన్ను ప్రేమతో పిలచుచుండెను
నూతన సృష్టి చేయ తన కరములు చాపియుండె
ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యము చేయకుమా ||ఎండి||