పరలోకమే నా అంతపురం చేరాలనే నా తాపత్రయం
యేసుదేవరా..కనికరించవా… దారి చూపవా……\”2\” \”పరలోకమే\”
1. స్వల్ప కాలమే ఈలోక జీవితం – నాభవ్య జీవితం మహోజ్వలం
మజిలీలు దాటే మనో బలం – నీ మహిమ చూసే మధుర క్షణం \”2\”
వీక్షించు కన్నులు – విశ్వాస జీవితం నాకు నేర్పవా… \”2\” \”పరలోకమే\”
2. పాపము (శరీర కార్యములు) నెదిరించే శక్తిని నాకివ్వు – పరులను ప్రేమించే మనసే నాకివ్వు
ఉద్రేక పరచే ధురాత్మను – ఎదురించి పోరాడే శుధాత్మను \”2\”
మోకాళ్ళ జీవితం – కన్నీటి అనుభవం నాకు నేర్పవా… \”2\” \”పరలోకమే\”