Suryuni dharinchi

Suryuni dharinchi MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

సూర్యుని ధరించి చంద్రుని మీద నిలచి
ఆకాశంలో కనిపించె ఈమె ఎవరు

1. అది అపోస్తులుల ఉపదేశములను మకుటముగా
ధరించియున్న క్రొత్త నిబంధన సంఘమే  ||సూర్యుని||

2. ఆత్మల భారం ఆత్మాభిషేకం ఆత్మవరములు
కలగియున్న మహిమ కలిగిన సంఘమే  ||సూర్యుని||

3. జయ జీవితము ప్రసవించుటకై వేదన పడుచు
సాక్షియైయున్న కృపలో నిలచిన సంఘమే  ||సూర్యుని||

Yesayya Naa Hrudaya Spandana

Yesayya Naa Hrudaya Spandana MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన నీవె కదా
విశ్వమంతా నీ నామము ఘననీయము

1. నీవు కనిపించని రోజున
ఒక్క క్షణమొక యుగముగ మారెనే
నీవు నడిపించిన రోజున
యుగయుగాల తలపు మది నిండెనే  ||యేసయ్యా||

2. నీవు మాట్లాడని రోజున
నా కనులకు నిద్దుర కరువాయెనే
నీవు పెదవిప్పిన రోజున
నీ సన్నిధి పచ్చిక బయలాయెనే  ||యేసయ్యా||

3. నీవు వరునిగ విచ్చేయువేళ
నా తలపుల పంట పండునే
వధువునై నేను నిను చేరగ
యుగయుగాలు నన్నేలు కొందువనే ||యేసయ్యా||

Daiva Janulu Kaavali

 Daiva Janulu Kaavali MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

దైవజనులు కావాలి కావాలి
దైవజనులు లేవాలి లేవాలి
ప్రభుసేవకు పరుగులెత్తువారు
ప్రభుకోసం ప్రాణమిచ్చెడివారు

1. నశించు పోవు దేశము కొరకు
కన్నీరు కార్చెడి వారు
పడిపోయిన ప్రాకారాలు కట్టగోరు నెహెమ్యాలు
తన ప్రజల పాపాలకై విలపించే సమూయేలులు

2. ప్రభు పిలుపు వినిన వెంటనే
వలలు విడిచి వెంబడించిన
పేతురు వంటి – శిష్యులు కావాలి కావాలి
ఎలిషా వంటి వారు కావాలి లేవాలి

3. కోతెంతో విస్తారము కోసెడి
పని వారు కొదువగా
పొలములో పనిచేయుటకు వస్తావా
నీవు వస్తావా – నీ పనికి జీతమున్నది
బహుమానమున్నది కిరీటమున్నది

Junte Tene Daarala kanna

Junte Tene Daaralu kanna MP3 (Click here)
జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే మధురం

యేసయ్యా సన్నిధినే మరువజాలను

జీవిత కాలమంతా ఆనదించెదాయేసయ్యనే ఆరాధించెదా

1.యేసయ్య నామమే బహు పూజ్యనీయము

నాపై దృష్టి నిలిపి సంతుష్టిగ నను ఉంచి

నన్నెంతగానో దీవించి జీవజలపు ఊటలతో ఉజ్జీవింపజేసెనే ||జుంటె||

2. యేసయ్య నామమే బలమైన ధుర్గము

నాతోడై నిలచి క్షేమముగా నను దాచి

నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలతో ఉత్తేజింపజేసెనే ||జుంటె||

3. యేసయ్య నామమే పరిమళ తైలము

నాలో నివసించె సువాసనగా నను మార్చె

నన్నెంతగానో ప్రేమించి విజయోత్సవాలతో ఊరేగింపజేసెనే ||జుంటె||

Moodunalla Muchata Kosam

Moodunalla Muchata MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

మూడునాళ్ళ ముచ్చటకోసం ఈ మనిషి
పడే తపన చూడరా
నీటిబుడగ లాంటిది ఈ జీవితం
ఏనాడు సమసిపోవునో ఎరుగం

1. మనిషికి తన మనసే చెరసాలరా
అవి మమతల మమకారాల బంధాలురా
వళ్ళకాటి వరకేరా భవబంధాలు
నీ కల్లానికి చేరవురా అనుబంధాలు
కల్లలైన కలలు మానుకో
ఎల్లవేళలా ప్రభుని వేడుకో  ||మూడునాళ్ళ||

2. ఇంద్రధనస్సు లాంటిదోయి సంసారము
అది కనిపించి మాయమయే రంగుల వలయం
గడ్డిపువ్వు లాంటిదోయి ఇలలో సౌఖ్యం
అది పాపానికి జీతమురా మనిషికి మరణం
నిత్యమైన సుఖము వెదకరా
నిరతము ఆ ప్రభుని కోరరా ||మూడునాళ్ళ||

3. తప్పిదములు దాచువాడు వర్దిల్లడు
అవి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు ఓ సోదరా
జిగటగల ఊబి నుండి పైకి లేపి
నీ పాదములను స్థిరముగా నిలుపును ప్రభువే
తీర్పు తీర్చబడకమునుపే
తప్పక ఆ ప్రభుని కోరరా ||మూడునాళ్ళ||

Rende Rendu Daarulu

    Rende Rendu Daarulu MP3 (Click here)   
    (Click the “Download Arrow” button at the top
to listen MP3.)

    రెండే రెండు దారులు ఏ దారి కావాలో మానవా
    ఒకటి పరలోకం మరియొకటి పాతాళం

    1. పరలోకం గొప్ప వెలుగుతో ఉన్నది పరిశుద్ధులకోసం
    రాత్రి ఉండదు పగలు ఉండదు – సూర్యుడుండడు చంద్రుడుండడు
    దేవుడైన ప్రభువే ప్రకాశించుచుండెను –
    యుగయుగములు పరలోక  రాజ్యమేలుచుండెను –
    యేసు ప్రభుని నమ్ముకో పరలోకం చేరుకో ||రెండే||

    2. పాతాళం అగ్నిగుండము ఉన్నది ఘోర పాపుల కోసం
    అగ్ని ఆగదు పురుగు చావదు –
    అగ్నిలోన ధనవంతుడు బాధపడుచుండెను
    అబ్రాహాము రొమ్మున లాజరును చూశాడు –
    లాజరును చూసి దాహమని అడిగాడు –
    యేసు ప్రభుని నమ్ముకో పరలోకం చేరుకో ||రెండే||

    3. పుడతావు నీవు దిగంబరిగ వెళతావు నీవు దిగంబరిగ
    గాలి మేడలు ఎన్నో కడతావు – నాకంటే ఎవ్వరు ఉన్నారంటావు
    లోకంలో ఘోరమైన పాపాలు చేస్తావు – ఆ పాపాలే నిన్ను అగ్నిపాలు చేస్తాయి
   అగ్నిలోన పడకుండా యేసు ప్రభుని నమ్ముకో ||రెండే||

Nee Chethitho

Nee Chetitho MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో – నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పి చేతిలో శిలను నేను – అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము

1. అంధకార లోయలోన సంచరించిన భయములేదు
నీ వాక్యం శక్తి గలది – నాత్రోవకు నిత్య వెలుగు  ||నీ చేతితో ||

2. ఘోర పాపిని నేను తండ్రి – పాప ఊబిలో పడియుంటిని
లేవ నెత్తుము శుద్ది చేయుము పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను  ||నీ చేతితో||

3. ఈ భువిలో రాజు నీవే నా హృదిలో శాంతి నీవే
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను – జీవితాంతం నీ సేవచేసెదన్‌ ||నీ చేతితో||

Mene Mene Tekel

Mene Mene Tekel MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

మెనే మెనే టెకేల్ ఉఫార్సీన్ మెనే మెనే టెకేల్ ఉఫార్సీన్
వ్రాసెను శాసనం దేవుని చేతితో
దేవుని త్రాసులో నీవు తేలిపోదువో

1. న్యాయమైన త్రాసులో నిను తూచును
ఆజ్ఞలనే రాళ్ళు వేసి తేల్చును
రాజగు బెల్షేజరు తెలిపోయును  
మరి నీ గతి ఏమవుతుందో తెలుసుకో ||మెనే||

2. సౌలు రాజు తేలిపోయెను
అహాబు రాజు తేలి కూలెను
నీ క్రియలను బట్టి తీర్పు తీర్చును
మరి నీ గతి ఏమౌతుందో తెలుసుకో ||మెనే||

3. ఘనుడవైన అల్పుడవైనా
ఈ లోకమేలే అధిపతివైనా
క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట
మరి నీ గతి ఏమౌతుందో తెలుసుకో  ||మెనే||

Mandiramuloniki

Mandiramuloniki MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

మందిరములోనికి రారండి
వందనీయుడేసుని చేరండి
కలవరమైనా కలతలు ఉన్నా

పల్లవి: తొలగిపోవును ఆలయాన చేరను
కలుగు శాంతులు ఆ ప్రభుని వేడను

1. దేవుని తేజస్సు నిలచే స్థలమిది
క్షేమము కలిగించు ఆశ్రయపురమిది
వెంటాడే భయములైనా వీడని అపజయములైనా ||తొలగిపోవును||

2. సత్యము భోదించు దేవుని బడి ఇది
ప్రేమను చాటించు మమతల గుడి ఇది
శ్రమలవలన చింతలైనా శత్రువులతో చిక్కులైనా ||తొలగిపోవును||

3. శాంతి ప్రసాదించు దీవెన గృహమిది
స్వస్థత కలిగించు అమృత జలనిధి
కుదుటపడని రోగమైనా ఎదను తొలచు వేదనైనా ||తొలగిపోవును||

సిలువలో సాగింది యాత్రా

Telugu Christian Lyrics – Siluvalo Saagindi

Siluvalo Saagindi Yatra MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

 సిలువలో సాగింది యాత్రా కరుణామయుని దయగల పాత్ర
 ఇది ఎవరి కోసమో…. ఈ జగతి కోసమే ఈ జనుల కోసమే…

1. పాలుగారు దేహముపైనా – పాపాత్ముల కొరడాలెన్నో
 నాట్యమాడి నాయి నడి వీదిలో నడిపాయి
 నోరుతెరువ లేదాయె ప్రేమా…బదులు పలుక లేదాయె ప్రేమా ||ఇది||

2. వెనుక నుండి తన్నింది ఒకరు – తనముందు నిలచి నవ్వింది మరియొకరు
 బంతులాడినారు పలు బాధలు పెట్టినారు
 నోరుతెరువ లేదాయె ప్రేమా…బదులు పలుక లేదాయె ప్రేమా  ||ఇది||

3. చెళ్ళుమని కొట్టింది ఒకరు – తన మోముపైన ఊసింది మరియొకరు
 గేలిచేసి నారు పరిహాస మాడినారు
 నోరుతెరువ లేదాయె ప్రేమా…బదులు పలుక లేదాయె ప్రేమా  ||ఇది||