కుమ్మరి  కుమ్మరి

Kummari Kummari MP3 (Click here)

కుమ్మరి  ఓ  కుమ్మరి  జగతుత్పత్తిదారి
జిగట  మన్నైన  నా  వంక  చల్లగా చూడుమయ్యా

1. పనికిరాని  పాత్రనని  పారవేయకుమా
పొంగి పొరలు  పాత్రగా  నన్ను  నింపుమయా ||కుమ్మరి ||

2. సువార్తలోని  పాత్రలన్నీ  శ్రీ  యేసుని
పొగడుచుండ సాక్షిగా  నుండు  పాత్రగాజేసి 
సత్యముతో నింపుము తండ్రీ   ||కుమ్మరి ||

3. విలువలేని  పాత్రను   నేను  కొనువారు
లేరెవ్వరు వెలలేని  నీదు   రక్తంబుతో
వెలుగొందు   పాత్రగా చేయుమయ్యా   ||కుమ్మరి ||

4. ఆటంకముల నుండి తప్పించి  నన్ను  ఎల్లప్పుడూ కావుమయ్యా
పగిలియున్న  పాత్రను  నేను  సరిచేసి  వాడుమయ్యా ||కుమ్మరి ||

క్రీస్తు సాక్షిగ నీవు ఉంటావా

Kreesthu Saakshiga MP3 (Click here)

క్రీస్తు సాక్షిగ నీవు ఉంటావా
నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకుంటావా

అన్యజనుల మధ్యన క్రీస్తు మధురనామము
నీ వలన దూషింపబడుచున్నదా
నీ క్రియల వలన అవమానం పొందుచున్నదా

1. యవ్వనుడు యేసేపు ఐగుప్తు దేశమందున
యెహోవాను ఘనపరిచాడు
పోతెఫరు భార్య యొక్క కామ క్రోధ చేష్టలకు
లొంగక తప్పించుకున్నాడు తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నాడు ||క్రీస్తు||

2. చెరలోనున్న యూదా దాసి సిరియా దేశమందున
యెహోవాను ఘనపరిచింది
కుష్టు రోగి నయమానును షోమ్రోనుకు వెళ్లమన్నది ఎలీషా ప్రవక్త యొద్దకు,
తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నది  ||క్రీస్తు||

3. దైవజనుడు దానియేలు బబులోను దేశమందున
యెహోవాను ఘనపరిచాడు
తన దేవునికే తప్ప అన్యమైన ప్రతిమలకు
ఏ మాత్రం మొక్కనన్నాడు
తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నాడు ||క్రీస్తు||

మా నాన్న యింటికి

Maa Naanna Intiki MP3 (Click here)

మా నాన్న యింటికి నేను వెళ్ళాలి
నా తండ్రి యేసుని నేను చూడాలి
మా నాన్న యింటిలో ఆదరణ ఉన్నది
మా నాన్న యింటిలో సంతోషం ఉన్నది  
మా నాన్న యింటిలో నాట్యమున్నది

1. మగ్ధలేని మరియలాగా నీ పాదాలు చేరెదను
కన్నీటితో నేను కడిగెదను
తల వెంట్రుకలతో తుడిచెదను  ||మా నాన్న యింటికి||

2. బేతనీయ మరియలాగా నీ సన్నిధి చేరెదను
నీ వాక్యమును నేను ధ్యానించెదను
ఎడతెగక నీ సన్నిధి చేరెదను  ||మా నాన్న యింటికి||

3. నీ దివ్య సన్నిధి నాకు మధురముగా ఉన్నదయ్యా
పరలోక ఆనందం పొందెదను
ఈ లోకమును నేను మరిచెదను ||మా నాన్న యింటికి||

అబ్బా తండ్రి అని

Abba Tandri MP3 (Click here)
(Click the “Download Arrow” button at the top to listen MP3.)

అబ్బా తండ్రి అని ప్రార్థించెదము
విజ్ఞాపనలు యాచనలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదము

1. విశ్వాస ప్రార్ధన రోగిని స్వస్థపరుచును
ఏకాంత ప్రార్ధన ఆత్మను బలపరుచును
కన్నీటి ప్రార్ధన కనికరము పుట్టించును. || అబ్బా||

2. ఉపవాస ప్రార్ధన ఉజ్జీవం కల్గించును
సహవాస ప్రార్ధన చెర నుండి విడిపించును
ఆత్మలో ప్రార్ధన అభిషేకం నింపును. || అబ్బా||

3. కనిపెట్టు ప్రార్ధన దర్శనము కల్గించును
విజ్ఞాపనా ప్రార్ధన ఆత్మలను కాపాడును
ఆసక్తితో ప్రార్ధన అద్భుతములు జరిగించును. || అబ్బా||

ఆశలన్నీ నీ మీదనే

Asalanni Nee meedane MP3 (Download here):

ఆశలన్నీ నీ మీదనే తీర్చవా ప్రభూ
నా ఆశలన్నీ నీ మీదనే తీర్చవా ప్రభూ
నిరీక్షణ కలిగి ఎదురు చూచుచుంటిని
||ఆశలన్నీ||
చెదరిన మనస్సు,నలిగిన హృదయం|2|
ఎండిన ఎముకనై నేనుంటిని|2|
||ఆశలన్నీ||

పక్షిరాజు యవ్వనం వలె నూతన పరచుమా
అలయక సొలయక పరుగెత్తెద సేవలో |2|
నీ కొరకై ఆశ కలిగినట్టివారు ధన్యులు |2|
గుప్పిలి విప్పి నా కోరిక తీర్చుమా |2|
||ఆశలన్నీ||

వెలుగునిచ్చు జ్యోతినై ఉండాలని
లోకానికి ఉప్పునై బ్రతకాలని |2|
రోగులకే ఔషదం అవ్వాలని |2|
జీవజలపు నదిగ నేను ప్రవహించాలని|2|
||ఆశలన్నీ||

మండుచున్న సంఘములను ప్రభుకొరకై కట్టెద
కోట్లాది ఆత్మలను సిలువ చెంత చేర్చెద|2|
దిక్కులేని వారికి ఆదరణగ నుండెద |2|
కడవరకు నీ ప్రేమను లోకమంత చాటెద|2|
||ఆశలన్నీ||

Ade Ade aa Roju

Ade Ade Aaroju MP3 (Click here)
Rakada Roju – Video (Must watch)

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు పాపులంతా ఏడ్చేరోజు
1. వడగండ్లు కురిసే రోజు, భూమి సగం కాలేరోజు నక్షత్రములు రాలే రోజు
నీరు చేదు అయ్యే రోజు, ఆ నీరు సేవించిన మనుషులంతా చచ్చే రోజు ||అదే||
2. సూర్యుడు నలుపయ్యే రోజు చంద్రుడు ఎరుపయ్యే రోజు
భూకంపం కలుగే రోజు దిక్కులేక అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
3. మిడతల దండొచ్చే రోజు, నీరు రక్తమయ్యే రోజు కోపాగ్ని రగిలే రోజు,
పర్వతములు పగిలే రోజు, ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు
||అదే||
4. వ్యభిచారులు ఏడ్చే రోజు, మోసగాళ్లు మసలే రోజు
అబద్ధికులు అరిచేరోజు, దొంగలంతా దొరిలే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
5. పిల్ల జాడ తల్లికి లేదు తల్లి జాడ పిల్లకులేదు
చెట్టు కొకరై పుట్ట కొకరై అనాధలై అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు ||అదే||
6. ఓ మనిషి యోచింపవా నీ బ్రతుకు ఎలా ఉన్నాదో
బలము చూచి భంగ పడకుమా ధనము చూచి దగా పడకుమా
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||

సీయోను యాత్రికులం

Seeyonu Yatrikulam MP3 (Download here

సీయోను యాత్రికులం సిలువ సైనికులం
విశ్వాస యోధులం శ్రీయేసు శిష్యులం
సిలువను చాటెదం ప్రేమను చూపెదం
ప్రభు యేసు కొరకు జీవించెదం
హల్లెలూయ జయం మనదే  |2|

1. చేతట్టి పాడెదం బాకాలు ఊదెదం
ఆత్మతో పోరాడెదం ఆర్బాటం చేసెదం ||సిలువను||

2. ఎరికోను కూల్చెదం ఎడతెగక ప్రార్దించెదం
సాతాన్నిఎదిరించెదం జయభేరి మ్రోగించెదం ||సిలువను||

3. దివిటీలు వెలిగించెదం ప్రభు రాకడ చాటెదం
సర్వ లోకమునకు సాక్షార్ధమై నిలచెదం ||సిలువను||

Telugu Holy Bible for eReaders and Mobile phones

Telugu Holy Bible for eReaders and Mobile devices
Telugu Holy Bible PDFs for eReaders and Mobile phones – Normal Text
Size (66 PDFs – Click here to download)

Telugu Holy Bible PDFs for eReaders and Mobile phones – Small Text Size
(66 PDFs – Click here to download)

Telugu Holy Bible for Kindle device (.mobi format, Click here to
download)

Book of Psalms (Telugu) PDF for eReader and Mobile phones (with
chapter search in English, click here to view and download)

Mobile apps:

YouVersion.com mobile app added Telugu BSI Bible here.

Telugu Christian Lyrics and Holy Bible Mobile apps – ads free and offline mode (Android or iPhone): http://verseview.info/verseview/?cat=12 (Search for VerseView / VerseView Songbook apps in app store and download two verseview songbook and Holy Bible apps). Go to the settings and change the default language to Telugu in the mobile app.

 

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను

Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu (MP3 – Click here)

Open the MP3 in Chrome Browser or Click the Download Arrow in other browsers.

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్యా

1. జిగటగల ఊభినుండి లేవనెత్తెను
సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను
నా పాదములకు దీపమాయెను
సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను ||నీ వాక్యమే||

2.వాడి గల రెండంచుల ఖడ్గము వలెను
నా లోని సర్వమును విభజించి శోధించి
పాప మాలిన్యము తొలగించి వేయుచు
అనుక్షణము క్రొత్త శక్తి నిచుచున్నది ||నీ వాక్యమే||

3. శత్రువులను ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై
యుద్దమునకు సిద్దమనసు నిచ్చుచున్నది
అపవాది వేయుచున్న అగ్ని భాణములను
ఖడ్గమువలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది ||నీ వాక్యమే||

4. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది
నా జిహ్వకు మహా మధురమైనది
మేలిమి బంగారుకంటే మిన్నయైనది
రత్న రాశులకన్న కోరతగినది ||నీ వాక్యమే||

ప్రభువా కాచితివి ఇంత కాలం

Prabhuva Kaachitivi Audio MP3 (Click here)
Open the MP3 in Chrome Browser or Click the Download Arrow in other browsers.

ప్రభువా కాచితివి ఇంత కాలం-
చావైనా బ్రతుకైనా నీ కొరకే దేవా –
నీ సాక్షిగా నే జీవింతునయ్యా ||ప్రభువా||

1. కోరి వలచావు నాబ్రతుకు – మలిచావయా
మరణ చాయలు అన్నిటిని – విరిచావయ్యా
నన్ను తలచావులే మరి పిలచావులే
నీ అరచేతులలో నను చెక్కు కున్నావులే ||ప్రభువా||
2. నిలువెల్ల గోరపు విషమేనయ్యా
మనిషిగ పుట్టిన సర్పానయ్యా
విషం విరచావులే పాపం కడిగావులే
నను మనిషిగా ఇలలో నిలిపావులే ||ప్రభువా||
3. బాధలు బాపితివి నీవేనయ్యా
నా కన్నీరు తుడిచితివి నీవెనయ్యా
నన్ను దీవించితివి నన్ను పోషించితివి
నీ కౌగిలిలో నన్ను చేర్చుకున్నావులే ||ప్రభువా||

స్తుతి వస్త్రము ధరించి

Sthuthi Vastramu MP3 Audio (click here)

స్తుతి వస్త్రము ధరించి నీ సన్నిధిలో నేను

యాజకుని వలె స్తోత్ర బలులు జిహ్వ ఫలములు అర్పింతును

1. రక్షణ పాత్రను చేతబూని నీ స్తోత్రమును ప్రచురింతును
ప్రధాన యాజకుడా నీవె మాదిరిగా నీతి వస్త్రముతో సేవ చేసెదను ||స్తుతి||

2. లోకమునకు జ్యోతి వలెనే సత్య సాక్షిగా జీవించనా
సత్‌క్రియలను జరిగించి రక్షణ వస్త్రముతో తేజరిల్లెదను ||స్తుతి||

3. సిద్ధ పడిన సంఘ వధువుగ పెండ్లి విందుకు నే చేరనా
నూతన యెరుషలేమై పరిశుద్ధ క్రియలతో
పెండ్లి వస్త్రముతో వరుని చేరెదను ||స్తుతి||

నా దేవుడు ప్రతి అవసరమును

Naa Devudu – Audio MP3 (Click here):

నా దేవుడు ప్రతి అవసరమును తీర్చును మహిమైశ్వరములో
తల్లి వలె ప్రేమించును తండ్రి వలె పోషించును
కాపరి వలె నడిపించును వైద్యునిలా స్వస్థపరచును

కలవరిపడి నే కొండలవైపు కన్నులెత్తుదునా
నా సహాయము నీవేగ నా యేసు నా రాజా ||తల్లి||

జీవించుచున్నది నేను కాదు జీవించు క్రీస్తేసే
నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభమే ||తల్లి||

Yedarilo Selayerlu Devotion Audio MP3

Download Yedarilo Selayerlu devotion (Telugu) both Part 1 (Jan 1 – June 30), and Part 2 (July 1 – Dec 31) zip files below. You can ignore the Virus Scan message (due to the large file size), and download anyway.

Yedarilo Selayerlu (Pravahalu) Devotion Audio MP3 Part 1 ZIP (Click here to download)

Yedarilo Selayerlu (Pravahalu) Devotion Audio MP3 Part 2 ZIP (Click here to download)

Play some sample Yedarilo Selayerlu devotion MP3 (Oct 16- Satan tools and April 2 devotion):
1) Oct 16 Satan tools Telugu MP3 Click here to download

2) April 2 devotion – Run away from Evil and focus on heaven Mp3 Click here to Download

Special Song:

ఎగిరి పడే కెరటాన్ని – Song – MP3 and Lyrics

ఎగిరి పడే కెరటాన్ని, పోలిన మా జీవితాన్ని
ఇంతగా ప్రేమించినావా, నిత్య జీవాన్నే ప్రసాదించినావా |ఇంతగా |

1. అ సిలువలోన నీ ఘోర మరణం,
ఈ లోకాన మా రక్షణ తరుణం |అ సిలువలోన|
ఆ సిలువే మాకిలా శరణం శరణం |ఆ సిలువే|
మరువలేనయ్యా నీ ప్రేమ కిరణం |మరువలేనయ్యా | ||ఎగిరి పడే||

2. నీ కోసమే మేము జీవించెదము
మరణించిన ఇక నీ మహిమ కొరకే |నీ కోసమే|
నీ దర్శన భాగ్యము దయ చేయుము దేవా |నీ దర్శన|
నీ మహిమ రాజ్యములో నివసింపచేయుము |నీ మహిమ| ||ఎగిరి పడే||

Telugu Holy Bible and Songs Lyrics – Power Point Style Presentation Software

NEW: If you install the latest Verse View beta/test version at http://verseview.info/vv/test-version/ , then you do not need to follow the steps below. You can install VerseView Telugu with the latest ADOBE AIR software. VerseView beta/test version comes with the Telugu Bible by default.

If we want to install the Telugu Holy Bible in VerseView presentation software, we need to first install VerseView software from http://verseview.info/verseview/?page_id=258 . After that, uninstall the latest Adobe AIR that was installed, and install again the Adobe AIR 3.9 from http://verseview.info/verseview/?p=915  .

Also, you might want to download the “VerseView” mobile iOS/Android application http://verseview.info/verseview/?cat=12 from your mobile phone app store. (Ads free Bible app which can be read offline without internet connection.)

Telugu and English Holy Bible – Audio MP3


Holy Telugu Bible Audio MP3:

1)   Holy Bible New Testament Telugu Audio MP3 (With background music for all patrikalu, Drama Audio for Gospels/Acts/Revelation)  –  MP3 for each chapter

http://ministries.annaglobal.com/Telugu%20NT%20Audio%20dramaa/AudioBibleDrama.html

http://www.divinerevelations.info/documents/bible/telugu_mp3_bible_nt/index.htm

Play a sample MP3 (Book of Jude/ Yoodha patrika from New Testament)

You can also order this Telugu Audio MP3 – Old Version SD Card or MP3 disc at https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/store  (Enter Telugu for language, and select “old version – New Testament”.

2) NEWHoly Bible New Testament Telugu Audio MP3 (audio by King George) – Best audio for all especially for Gospels/Acts/Revelation –  (No Mp3 for each chapter. But you can download Audacity free tool and edit/cut MP3 as per this tutorial)

Note: You can safely ignore the Google Virus Scan warnings to download the best quality audio NT Telugu Bible.

NEW – Holy Bible New Testament Audio MP3 – Part 1  (Click here to download)

NEW – Holy Bible New Testament Audio MP3 – Part 2 (Click here to download)

Play sample John 16 end – John 17 here:

3) Holy Telugu Bible Audio MP3 (Complete Bible – Both NT and OT) – MP3 for each chapter

http://www.audiotelugubible.in

Play sample MP3 of this Audio Bible here: http://www.audiotelugubible.in/index_filetree.php

NEW(July 28, 2019)Bible.com (web site and mobile app) released new Telugu Audio Bible(Click here). Contact http://www.audiotelugubible.in   to get this new MP3 Bible audio version.

4) Holy Telugu Bible Audio MP3 (Complete Bible – Both NT and OT) – MP3 for each chapter (Click each Book of the Bible link, and scroll down to the bottom of each book page and click “Zip” file link to download each audio-book)

https://wordproject.org/bibles/audio/38_telugu/index.htm

Play sample MP3 of this Audio Bible here: https://wordproject.org/bibles/tel/45/1.htm

 English Bible Audio MP3:

http://www.bible.is/download/audio
English Standard Version (ESV Word-To-Word Bible which is mostly like NKJV) has both OT and NT Audio MP3. You may need to register first to download.

Play a sample of this ESV audio/radio here at: http://www.bible.is/radio

Telugu Christian Songs Lyrics (PDF/Text/HTML)

Download Hundreds of Classical Telugu Christian Songs Lyrics (PDF / Text / HTML)

(Click here to download Hundreds of Classical and Spirit filled Telugu Christian Songs Lyrics)

Mirror2/Download Location 2(files same as above mirror): Click here to download Hundreds of Classical and Spirit filled Telugu Christian Songs Lyrics

Note: To download these *.zip files on mobile devices, please use fileapp.com app for iOS, or File Manager app for Android. I am providing PDFs for direct mobile and desktop view here. PDF Telugu Christian Lyrics – Direct Links: 1) parama geetamulu_songs_lyrics  2) Telugu_Christian_Songs_Lyrics_273

NEW (May 12, 2018) : Ananda Keerthanalu (Hosanna) PDF (Click here Ananda_keerthanalu_Christian_songs

NEW: Telugu Christian Songs Lyrics PDF (Notes): Click here to download lyrics PDF.telugu_christian_lyrics_white_notes

Telugu Christian Lyrics Mobile apps (Android or iPhone): http://verseview.info/verseview/?cat=12 (Search for VerseView / VerseView Songbook apps in iOS or Android app store and download two verseview songbook and Bible apps). Go to settings and change the default language to Telugu.(For Android only: Use “Chraistava Keertanalu – Telugu Christian Lyrics with Blue Color Yehova image ” free app in addition to VerseView android free app,   or Jeeva Swaralu” paid app)

గలతీయులకు 5:19: (Galatians 5:19)శరీరకార్యములు స్పష్టమైయున్నవి; అవేవనగా, జారత్వము, అపవిత్రత, కాముకత్వము, విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషములు, కలహము, మత్సరములు, క్రోధములు, కక్షలు, భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మత్తతలు, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూర్చి నేనుమునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను.   ఆత్మ ఫలమేమనగా, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయా ళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము.

NEW: YouVersion.com mobile app (Android and iOS) added Telugu BSI Bible here.

Today’s song lyrics (December 22, 2018 – New song posted): https://teluguchristiangateway.wordpress.com

NEW (Dec 27, 2018): Whatsapp verse images

https://teluguchristiangateway.wordpress.com/telugu-christian-whatsapp-verse-images/

NEW (Feb 17, 2018): New Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

Archives  (Oct, 2017) song lyrics:  https://teluguchristiangateway.wordpress.com/2017/10/21/deva-nee-sakshiga/

NEW (July 16, 2017): Click here for Bible Maps and Proofs

Bible Verses Mobile Wallpapers – NEW – June 25, 2017 (Click here)

Telugu Christian Gateway Home Page: https://teluguchristiangateway.wordpress.com

End of the World and Return of Jesus Christ Video (must watch):
Click here to watch End of the World and Return of Jesus Christ Video (must watch)

Also, download Telugu and English Holy Bible PDF and MP3 at:
Telugu and English Bible Audio MP3 (both Old testament and New testament):
https://teluguchristiangateway.wordpress.com/tag/telugu-holy-bible-audio-mp3/

Telugu Holy Bible and Lyrics Power Point Presentation software (VerseView): https://teluguchristiangateway.wordpress.com/category/holy-bible-software/

Yedarilo Selayerlu/Pravahalu (Streams in the desert Telugu version) MP3 download:
(Click here to download devotion MP3 zip files)
Play some sample devotion MP3 (Oct 16- Satan tools and April 2 devotion):
Oct 16 Satan tools Telugu MP3 Click here to play
April 2 devotion Mp3 Click here to Play

Telugu Holy Bible PDFs for Mobile Phones and eReaders (Kindle or Sony eReaders):
https://teluguchristiangateway.wordpress.com/category/telugu-holy-bible-pdfs-for-mobile-phones/

Telugu Holy Bible HTML and PDF download for offline reading:
https://teluguchristiangateway.wordpress.com/category/holy-bible-telugu-pdf-html/

Other Christian Telugu Lyrics (External link: Click here to download Seeyonu geethamulu PDF)

Holy Bible English – PDF

Holy Bible English – PDF

English Standard Version (ESV) is a word-to-word Translation though NKJV (word-to-word) is the best.

Download free ESV ePub or Mobi from https://www.crossway.org/books/esv-classic-reference-bible-ebook/  (You need to create an account, sign-in and checkout this free eBook), and then covert to PDF using  this web site document.online-convert.com .

Quick google search for Bible PDF files resulted with the following URL:

http://godspeoplesing.org/share

 

Download Telugu Holy Bible (PDF & HTML)

View Telugu Holy Bible Online at:  https://wordproject.org/bibles/tel/index.htm

or      https://www.bible.com/bible/1787/JHN.1.telov-bsi

 తెలుగు పవిత్ర బైబిల్ (Download):

1) Telugu Holy Bible 66 PDF eBooks (Desktop) – Small File Size PDFs

Download Telugu Holy Bible NT 27 PDFs (Click here) 

Download Telugu Holy Bible OT 39 PDFs (Click here) 

2) Telugu Holy Bible in HTML zip 

 (Click here to download from www.wordproject.org)

Note: Extract the zip file, and open the index.htm file in a browser.

3) Telugu Holy Bible PDFs for Mobile Phones and eReaders (Kindle or Sony eReaders)
https://teluguchristiangateway.wordpress.com/category/telugu-holy-bible-pdfs-for-mobile-phones/

4) Telugu Holy Bible and Lyrics Power Point Presentation software (www.VerseView.info): https://teluguchristiangateway.wordpress.com/category/holy-bible-software/

5) Classical 1860 Telugu Holy Bible New Testament (Fully scanned PDF book)

Best quality PDF – 48MB file size (Click this  Holy_Telugu_Bible_New_Testament_1860 link )

Good quality PDF – 27MB file size (Click this 1860_telugu_holy_bible_NewTestament_medium link for the PDF)

OK quality PDF –  8MB file size (Click this HolyTeluguBibleNewTestament_1860_small link to view the PDF)

6) Classical 1881 Telugu Holy Bible Old and New Testaments PDF  (112MB) – (Fully scanned PDF book)

  Click the link below to download this Holy book (112MB file size)

Download 1881 Holy Bible Old & New Testaments – Telugu

7) Holy Bible English PDF: https://teluguchristiangateway.wordpress.com/2015/08/09/holy-bible-english-pdf/

ఓ మనసా నా మనసా

Oh Manasa Audio MP3: Click here 

ఓ  మనసా నా మనసా  |2|
శోధనలో పడి వేదనతో  ఉన్నావా |2|
ఓ  మనసా  నా మనసా  |2|

ఎరిగి ఎరిగి శోధనలో పడి క్రుంగియుంటివా |2|
(కీర్తనలు 43:5, యోబు 15:12)
విరిగె విరిగె హృదయ పలకం ముక్కలు ముక్కలుగా |2|
(సామెతలు 7:3, యిర్మీయా 17:9, యాకోబు 4:1, సామెతలు 4:23)
కరిగి పోయావా  కడలి తరంగంలా   |2|  (యాకోబు 1:6)
జరిగి పోయావా  క్రీస్తుకు దూరంగా |2|  (ఎఫెసీయులకు 2:12)
ఓ  మనసా  నా మనసా  |2|

శోధకుడైన సాతాను నీకు గాలం వేసాడు |2|
ఎర (Lust of flesh, Lust of eye, Pride of life – 1 John 2:16)
చూపించి భ్రమ  చూపించి  నిను చిక్కించాడు |2|
చివరకు నిన్ను బానిస చేసి |2|
విజయ గర్వంతో తను నవ్వుతున్నాడు |2|
ఓ  మనసా నా  మనసా  |2|
(హబక్కూకు 1:15, లూకా 22:3-5, యోహాను 13:2, ప్రకటన 6:2)

శాంతికి శత్రువై భ్రాంతికి చేరువై నీవు ఉందువా |2|
శాంతి సమాధానం  మనసుకు ఉల్లాసం ఒసగే దేవుడు ఆయనే |2|
(యోహాను 14:27 , కీర్తనలు 147:3, యెషయా 61:3)
ఆయన ఘన నామం ఆరాధించుమా ,  ఆయన రాజ్యము ఆశించుమా   |2|
(లూకా 12:31, యోహాను 4:24 , కీర్తనలు 100:4)
ఆయన ఆజ్ఞలు  మరువకు మనసా  |2|  సామెతలు 3:1
ఆయన మేళ్ళను మరువకు మనసా |2|   కీర్తనలు 103:2

ఓ  మనసా నా మనసా  |2|

అనంత జ్ఞాని నీకు

Anantha Gnani MP3 (Click here)

అనంత జ్ఞాని నీకు  అల్పుడను నాకు సహవాసమా
మహిమాన్విత నీకు మట్టినైన నాకు స్నేహమా
కృప ఇది నీ కృప
కేవలం నీ కృప
కృపా … కృపా …  కృపా …. కృపా  ||అనంత||

1. కోట్లాది జనులలో గుర్తించావు కోరుకొని కొమరునిగా లెక్కించావు
క్షమించే మనస్సు కలిగి  ఫలించే జీవమిచ్చి
పరలోక పౌరునిగ నను చేసావు. ||కృపా||

2. అప్పగించుకున్నాను నీ కృపకే నేను
గొప్ప దేవుడ నీ సన్నిధిలో ఉన్నాను
పిలిచిన వాడా నన్ను గెలచిన వాడా
ప్రేమించి ప్రేరేపించి స్థిర పరచిన వాడా. ||కృపా||