యోహాను పత్రికలు

యోహాను పత్రిక 1 (MP3)

యోహాను పత్రిక 2 (MP3)

యోహాను పత్రిక 3 (MP3)

యోహాను పత్రికలు PDFs:
1_John_Telugu
2_John_Telugu
3_John_Telugu