Yesu Vypu Choochuchu

Yesu Vypu Choochuchu MP3 (Download here – Right Click – Save

యేసు వైపు చూచుచు, పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము |2|
వెనుతిరిగి చూడక విశ్వాసం వీడక |2| సాగి పోవాలీ |2| ||యేసు వైపు||

వాక్యమనే ఖడ్గమును పట్టుకొని, వీడని విశ్వాసమును కట్టుకొని |2|
అపవాది తంత్రములను అణగత్రొక్కుదాం, అంధకార క్రియలను అణిచివేయుదాం |2|
రక్షణనే శిరస్త్రాణము ధరియించుదము, నిరీక్షణ కలిగి మనము సాగిపోదము |2|
వెనుతిరిగి చూడక విశ్వాసం వీడక |2| సాగి పోవాలీ |2| ||యేసు వైపు||

సత్యమనే దట్టిని కట్టుకొని, నీతిఅనే మైమరువును తొడుగుకొని |2|
సమాధాన శుభవార్తను ప్రకటించుదాం ,సిద్ధమనసు అను జోడు తొడుగుకుందము |2|
అపవాది అగ్ని పొదిని ఆర్పి వేయుదాం, ఆత్మలో ప్రతి సమయము ప్రార్థింతుము |2|
వెనుతిరిగి చూడక విశ్వాసం వీడక |2| సాగి పోవాలీ |2| ||యేసు వైపు||

Vevela Parishuddulatho

Vevela Parishuddulatho MP3 (Download here-Right Click-Save

ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చును.  –యూదా 1:15

వేవేల పరిశుద్ధులతో యేసు వేగమే రానైయున్నాడు  |2|
మనము మహిమ శరీరము దాల్చి మధ్యాకాశము చేరెదము |2| ||వేవేల పరిశుద్ధులతో||

కోటాను కోట్ల దూతలతో మన యేసు ప్రభువు దిగి వచ్చును |2|
విజయ వీణలు మ్రోగగా  పరమ వరుడు అరుదెంచును |2| ||వేవేల పరిశుద్ధులతో||

గొర్రె పిల్ల పరిణయ విందుకు పిలువబడిన ధన్య జీవులు |2|
పెండ్లి వస్త్రమును ధరియించి వివాహ వేదిక పైనుందురు |2| ||వేవేల పరిశుద్ధులతో||

Oh Nesthama

Oh Nesthama MP3 (Download here – Right Click – Save

ఓ నేస్తమా, యోచించుమా, సూర్యుని క్రింద అంతా శూన్యమే |3|
వ్యర్ధమే అంతా వ్యర్థమే, సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||
1. విద్య జ్ఞానాభ్యాసం శోకమే, అందము ఐశ్వర్యము ఆయాసమే |2|
కండ అండ బలమున్నా వ్యర్థమే, ఎన్ని ఉన్న నీ బ్రతుకు దుఃఖమే |2|
యేసు లేని నీ బ్రతుకు శూన్యమే, యేసు లేని నీ బ్రతుకు వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||
2. లోకములో మమతలన్నీ శూన్యమే, లోక భోగములన్నీ క్షణికమే |2|
నీ దేహము లయమగుట ఖాయమే, ప్రభు యేసే నీ జీవిత గమ్యము |2|
సత్య వేదము చెప్పు నిత్య సత్యము |2| ||ఓ నేస్తమా||

Prakatinthunayya

ప్రకటింతునయ్యా ప్రతి చోట నీ ప్రేమ వార్త
యేసయ్యా ప్రచురింతు నీదు సువార్త మెస్సయ్యా
రారండి జనులారా రారండి ప్రజలారా
నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినవానిని చూశానండీ
అతడే మెస్సయ్యా ఆయనే యేసయ్యా

1. ఎండ వేళలో ఎంతో అలసి ఒంటరిగా ఒకనాడు
యాకోబు బావి దగ్గర కూర్చున్నాడే
నీటికై నేను వెళ్ళగా దాహామిమ్మని నన్నడిగాడే ||అతడే||

2. ఎరుగకనే ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసారక అడిగానే
విసుకక నాకు వివరంగా చెప్పాడే
నేనిచ్చు నీళ్ళు త్రాగితే ఎన్నడు దప్పిక కావన్నాడే ||అతడే||

3. జీవజాలం తానన్నాడే జీవం తానన్నాడే
ఆ జలములు త్రాగాలంటే పాపపుకుండ విడువాలంట
ఆ కుండను అచటే వదలి ఆయన సాక్షిగా నేనొచ్చానే ||అతడే||

Yoodudavaina anyudavaina

Yoodudavaina anyudavaina MP3 (Download here – Right Click – Save

యూదుడవైనా అన్యుడవైనా |2| తీర్పు రోజున నీవుందువు
పరమ తీర్పరి లెక్కచూసి, నీ క్రియలకు జీతమిచ్చును |2|

విలువపెట్టి కొనబడిన నీ దేహముతో వ్యభిచార సాంగత్యము చేసెదవా |2|
దేవుని నివాసమైన నీ హృదయములో మోసకరమైనవి యోచింతువా |2|
అయ్యో! ఎలా మనము తప్పించుకొందుము, ఆ దినము ఏల సహింతుము |2|
||యూదుడవైనా అన్యుడవైనా||

ఇతరులకు బోధించుచున్న నీవు, నీకు నీవే బోధించుకొనవా |2|
ప్రేమ** ప్రేమని చెప్పి ప్రేమించకపోతే యేసయ్య నిన్ను ప్రశ్నించడా |2|
అయ్యో! ఎలా మనము తప్పించుకొందుము, ఆ దినము ఏల సహింతుము |2|
||యూదుడవైనా అన్యుడవైనా||

ఆకాశ భూమికి మధ్య వ్రేలాడి, ఉభయులకూ యేసు సంధి చేసెను |2|
దేవుని కోపమును చల్లార్చెను, మనకు శాంతికర్తయై యుండెను
అదిగో ఆ యేసును చూడు నేడే క్షమ వేడు, ఆ నిత్య రాజ్యములో నీవుందువు |2|
||యూదుడవైనా అన్యుడవైనా||

ప్రేమ**  (1 Corinthians 13)

Naa Jeevitham

Naa Jeevitham Prabhuke Ankitam** 

నా జీవితం ప్రభుకే అంకితం
నా సంతసం ప్రభులో శాశ్వతం |2|
పాపమే బాపెనే నా ఋణం తీర్చెనే
సిలువ నీడలో దాచెనే. ||నా జీవితం||

శరణం వేడగా నాపై కరుణను చూపెను |2|
కరములు చాపెను, నన్ను స్థిరముగా నిల్పెను |2|
నా కన్నీటిని తుడిచెను, నా స్నేహితుడై నిల్చెను. ||నా జీవితం||

మలినం కడుగను యేసు రుధిరం కార్చెను |2|
మరణం పొందెను, తిరిగి మరల లేచెను |2|
నా కొరకే శ్రమనొందెను, నా భారం తొలగించెను ||నా జీవితం||

Naa jeevitham Prabhuke ankitam
Naa santhasam prabhulo sashwatam |2|
Papame bapene, naa runam teerchene
Siluva needalo dachene. ||Naa jeevitham||

Saranam vedaga, naapai karunanu choopenu |2|
Karamulu chapenu, nannu sthiramuga nilpenu |2|
Naa kannetini tudichenu, naa snehitudai nilchenu ||Naa jeevitham||

Malinam kaduganu Yesu rudhiram karchenu |2|
Maranam pondenu, tirigi marala lechanu |2|
Na korake srama nondenu, naa bharam tholaginchenu ||Naa jeevitham||

**Lyrics – Bro. ARS

Manaserigina Yesayya

Manaserigina Yesayya MP3 (Download here – Right Click-Save)

మనసెరిగిన యేసయ్యా,
మదిలోన జతగా నిలిచావు |2|
హృదయాన నీ ఆజ్ఞలు వ్రాసి
నీ పత్రికనుగా మార్చావు |2| ॥మనసెరిగిన॥

నిర్జీవక్రియలను విడిచి
పరిపూర్ణ పరిశుద్ధతకై
సాగిపోదును నేను ఆగిపోలేనుగా |2|
సాహసక్రియలు చేయు నీ హస్తముతో
నన్ను పట్టుకొంటివే
విడువలేవు ఎన్నడు |2| ॥మనసెరిగిన॥

వెనకున్న వాటిని మరచి నీతోడు నేను కోరి,
ఆత్మీయ యాత్రలొ నేను సొమ్మసిల్లి పోనుగా |2|
ఆశ్ఛర్యక్రియలు చేయు దక్షిణ హస్తముతో
నన్ను ఆదుకొంటివే
ఎడబాయవు ఎన్నడు |2| ॥మనసెరిగిన॥

మర్త్యమైన దేహము వదిలి
అమర్త్యతను పొందుటకై
ప్రభు బల్లారాధనకు దూరము కాలేనుగా |2|
నేలమంటితో నన్ను రూపించిన హస్తములే
నన్ను కౌగిలించెనే
వదలలేవు ఎన్నడు |2| ॥మనసెరిగిన॥

Sagi Sagi Pommu

Sagi Sagi Pommu MP3 (Download here

సాగి సాగి పొమ్ము నీవు ఆగిపోక
యేసుతోనే కడవరకు పరముదాక
యేసయ్యతోనే కడవరకు పరముదాక
వెనుతిరిగి చూడక వెనుకంజ వేయక
విశ్వాసకర్త అయిన యేసు వైపు చూడుమా, నా హృదయమా

ఇశ్రాయేలు యాత్రలో ఎర్ర సముద్రం
ఇబ్బంది కలిగినే ఎదురు నిలువగా |2|
ఇమ్మానుయేలు నీకు తోడుండగా |2|
విడిపోయి త్రోవనిచ్చే ఎంతో వింతగా ||సాగి||

పాపమందు నిలచిన పడిపోదువు
పరలోక యాత్రలో సాగకుందువు |2|
ప్రభు యేసు సిలువ చెంత నీవు నిలిచినా |2|
నిత్య జీవ మార్గమందు సాగిపోదువు కొనసాగిపోదువు ||సాగి||

విశ్వాస పోరాటంలో విజయ జీవితం
విజయుడేసు సన్నిధిలో మనకు దొరుకును |2|
విలువైన ఆత్మతో బలము (పరము) నొందుము |2|
వింత (పాప)లోకం ఎదురాడిన పడక నిలుతువు పడిపోక నిలుతువు ||సాగి||

Deva Nee Sakshiga

Deva Nee Sakshiga MP3 (Download here

దేవా నీ సాక్షిగా నేనుండుంట ఈ మంటికి భాగ్యము |2|
జాలిగా మనుజాళికై ,  కలువరిలోని ఆ యాగము
చాటెద ప్రతి స్థలమందు, నా తుది శ్వాస ఆగేవరకూ   | దేవా నీ సాక్షిగా|

నాలాంటి నరమాత్రుని చేరుట నీవంటి పరిశుద్ధునికేలనో |2|
ఏ మేధావికి విదితమే కాదిది, కేవలం నీ కృపే దీనికాధారము
ఈ సంకల్పమే నా సౌభాగ్యమే, నా బ్రతుకంతా కొనియాడుట  | దేవా నీ సాక్షిగా|

నా ఊహకందని మేలుతో  నా గుండె నిండింది ప్రేమతో |2|
నా కన్నీటిని మార్చి పన్నీరుగా, నాట్యము చేయు అనుభవమిచ్చావుగా
ఈ శుభవార్తను చాటు సందేశము, నేను ఎలుగెత్తి ప్రకటించెద | దేవా నీ సాక్షిగా|

Hosanna-Yanuchu

హోసన్నాయనుచు స్తుతి పాడుచు సీయోనుకు చేరెదం
హోసన్నా(జయము)… హోసన్నా(జయము)…

1. ఈ లోకయాత్రలో బాటసారులం
ఈ జీవన కడలిలో పరదేశులం
క్షణభంగురం ఈ క్షయ జీవితం
అక్షయ నగరం మనకు శాశ్వతం ||హోసన్నా||

2. మన్నయిన ఈ దేహం మహిమరూపమై
ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరియించెదము
నాధుడేసుకు నవ వధువులము
నీతి పాలనలోన యువరాణులము|| హోసన్నా||

3. ప్రతి భాష్ప బిందువును తుడిచివేయును
చింతలన్ని తీర్చి చెంత నిలుచును
ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు
ఆహా మన యేసుతో నిత్యమానందం ||హోసన్నా||