Maarani Devudavu

మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా – మరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా  సుడులైనా సుడిగుండాలైనా – వ్యధలైనా వ్యాధి బాధలైనా

మరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా -2

1. చిగురాకుల కొసల నుండి జారిపడే మంచులా

నిలకడలేని నా బ్రతుకును మార్చితివే – 2

మధురమైన నీ ప్రేమను నే మరువలేనయ్యా

మరువని దేవుడవయ్యా మారని యేసయ్యా – 2 “మారని”

2. నా జీవిత యాత్రలో మలుపులెన్నో తిరిగినా

నిత్య జీవ గమ్యానికి నను నడిపించితివే – 2

నిలచి ఉందునయ్యా నిజ దేవుడవనుచూ

నన్ను  కాచినావయ్యా నన్ను కాచినావయ్యా – 2 “మారని”

Aarani Prema Idi

Aarani Prema Idi MP3 (Click here)

ఆరని ప్రేమ ఇదీ ఆర్పజాలని జ్వాల ఇదీ|2|
అతి శ్రేష్టమైనది అంతమే లేనిది, అవధులే లేనిది, అక్షయమైన ప్రేమ ఇదీ |2|
కలువరి ప్రేమ ఇదీ, క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇదీ |2| ఆరని ప్రేమ ఇదీ ఆర్పజాలని జ్వాల ఇదీ

సింహాసనమునుండి సిలువకు దిగి వచ్చినది, బలమైనది మరణము కన్నా, మృతిని గెలిచి లేచినది
ఇది సజీవమైనది, ఇదే నిత్యమైనది, ఇదే సత్యమైనది, క్రీస్తు యేసు ప్రేమ ఇదీ |2|
కలువరి ప్రేమ ఇదీ, క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇదీ |2| ఆరని ప్రేమ ఇదీ ఆర్పజాలని జ్వాల ఇదీ

నా స్థానమందు నిలిచి నా శిక్షనే భరియించి, క్రయ ధనమును చెల్లించి, గొప్ప రక్షణ ఇచ్చినదీ
నాకు విలువ నిచ్చినదీ, నన్ను వెలిగించినదీ, ఆ ఉన్నత రాజ్యమందు నాకు స్థానమిచ్చినదీ |2|
ఉన్నత ప్రేమ ఇదీ, అత్యున్నత ప్రేమ ఇదీ |2| ||ఆరని ప్రేమ ఇదీ ||

Aarani prema idi aarpa jalani jwala idi |2|
athi sresthamainadi, anthame lenidi, avadhule lenidi, akshayamaina prema idi |2|
kaluvari prema idi, kreesthu kaluvari prema idi |2| aarani prema idi aarpa jalani jwala idi

Simhasanamunundi siluvaku digi vachinadi, balamainadi maranamu kanna, mruthini gelichi lechinadi
idi sajeevamainadi, ide nithymainadi, ide satyamainadi, kreesthu yesu prema idi |2|
kaluvari prema idi, kreesthu kaluvari prema idi |2| ||aarani prema idi ||

Na sthanamandu nilichi naa sikshane bhariyinchi, kraya dhanamunu chellinchi, goppa rakshana ichinadi
naaku viluva nichinadi, nannu veliginchinadi, aa unnatha rajyamandu naaku sthanamichinadi |2|
unnatha prema idi, athyunnatha prema idi |2| ||aarani prema idi ||

Parama Yerushalema

Parama Yerushalema MP3 (Click here)

పరమ యెరుషలేమా – పరిశుద్ధ భూషణాలతో
వరునికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధువు సంఘమా
ఆమెన్ హల్లెలూయ – ఆమెన్ హల్లెలూయ
ఆమెన్ హల్లెలూయ – ఆమెన్ హల్లెలూయ

1. నా గొర్రెలు నా స్వరము వింటాయి
అవి ఎన్నడు నన్ను వెంబడిస్తాయి – అన్నాడు ప్రభు యేసు
అనుసరించు ప్రభు యేసుని ||పరమ||
2.రెక్కల క్రింద తన పిల్లలను చేర్చుకొని ప్రేమతోడ
పిలచిన కోడిపోలి పిలిచాడు ప్రభు నిన్ను
వెనుదియ్యకు ప్రభునుండి ||పరమ||
3. తన గర్భాన పుట్టిన బిడ్డను ఏ తల్లైనా మరచినా
మరువవచ్చును ప్రభు నిన్ను మరువడు
మరువవద్దు ప్రభు యేసుని ||పరమ||
4. శ్రమలలో పరిశుద్ధత కాపాడుకో – శోధనలలో
విశ్వాసం కాపాడుకో – ప్రభుకొరకు సిద్ధపడుమా
గొర్రెపిల్ల జీవకన్యకా ||పరమ||

Kshanikamaina bratukura

Kshanikamaina bratukura MP3 (Click here)

క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది |2|
ఓ స్నేహితుడా, ఓ స్నేహితుడా యోచించుమా, సృష్టికర్తను స్మరణ చేయుమా
దైవ ప్రేమను మదిని నిలుపుమా, ఆ యేసు ప్రేమను నీ మదిని నిలుపుమా
క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది

ఎంత బ్రతికినా ఈ లోకమును విడిచిపెట్టి పోవలెను తెలుసా నీకు |2|
ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగుమయ్యా|2|,ఆ త్రొవే యేసని తెలుసుకొనుమయా|2| ||ఓ స్నేహితుడా||

గడ్డిపువ్వును పోలిన బ్రతుకు ఎండి పోయి వాడి పోవు తెలుసా నీకు |2|
ఆవిరివంటి బ్రతుకు ఎగిరిపోవును|2| ప్రభు యేసుని నమ్మితే నిత్యజీవము |2| ||ఓ స్నేహితుడా||

Category: Prasangi as Telugu Songs

Tags:
ప్రసంగి 12:2, 10:15, 12:6-7
యోహాను సువార్త 14:6, 3:16
1 పేతురు 1:23-24

Nakentho Priyamu

Nakentho Priyamu MP3 (Click here)

    “నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగానున్నది,
    దినమెల్ల నేను దానిని ధ్యానించుచున్నాను.” – కీర్తన 119:97

నాకెంతో ప్రియము నాకెంతో ప్రియము
నాకెంతో ప్రియము నీ ధర్మశాస్త్రము , దినమెల్ల దానిని ధ్యానించెదను |2|
నాకెంతో ప్రియము నాకెంతో ప్రియము

తేనె కంటే తియ్యనైనది, పాల కంటే తెల్లనైనది |2|
నా ఎముకలన్నిటికి బలమునిచ్చునది
నా నోటికి ఎంతో మధురమైనది
అదరాలకు మధురం, అణువణువునా అమృతం |2| ||నాకెంతో ప్రియము||

వెన్నకంటే కమ్మనైనది, మన్నాకంటే మరువలేనిది |2|
నా కాళ్లకు మార్గం చూపించినది, నా వ్రేళ్లకు యుద్ధం నేర్పించినది
దేహానికి దీపం, ప్రాణానికి ప్రాణం |2| ||నాకెంతో ప్రియము||

Category: Psalms as Telugu Songs

Tags: Psalm 119:97,103,105
Psalm 18:32-34,
Psalm 144:1
Psalm 19:10

Kannula Ninda Nee Roopam

Kannula Ninda Nee Roopam MP3 (Click here)

కన్నుల నిండా నీ రూపం కదలాడేను ప్రతి నిత్యం అపురూపం నీతో స్నేహమే
హృదయంలోన నీ ధ్యానం పెదవుల పైనే స్తుతి గీతం నీకోసం నా సంగీతమే

యేసు నీతోనే నాకుంది అర్ధం
నీవే లేకుంటే నా బ్రతుకు వ్యర్థం |2| || కన్నుల నిండా ||

యోగ్యతేలేని నా కోసం కార్చితివి నీదు రక్తం |2|
పవిత్ర పరచి సమస్తమిచ్చి నీ కౌగిట చేర్చినావు |2|
నీ మందలో కూర్చినావు నీ రూపుకు మార్చినావు |2| || కన్నుల నిండా ||

Oka Divyamaina

Oka Divyamaina MP3 (Click here)

ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను |2|
యేసు రాజని నా ప్రియుడని ప్రియ స్నేహితుడు క్రీస్తని
ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము ఉప్పొంగెను

పదివేల మందిలో నా ప్రియుడు యేసు ధవళవర్ణుడు అతి కాంక్షణీయుడు |2 |
తన ప్రేమ వేయి నదుల విస్తారము|2|
వేవేల నోళ్లతో కీర్తింతును |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

పండ్రెండు గుమ్మముల పట్టణములో నేను నివాసము చేయాలనీ |2|
తన సన్నిధిలో నేను నిలవాలని |2|
ప్రభు యేసు లో పరవశించాలని |2| ||ఒక దివ్యమైన ||

Deva Jali Choopumu

Deva Jali Choopumu MP3 (Click here)

దేవా జాలి చూపుము , నా ప్రార్థన నీవు ఆలకించుము |2|
వ్యర్ధమైన వాటిని చూడకుండా నా కనులను త్రిప్పి వేయుము
హేయమైన మాటలు పలుకుకుండా నా నాలుక అదుపు చేయుము |2|
నా శరీరమందు ఏ పాపమును |2| ఏలనీయకుము |2| ||దేవా ||

అల్ప కాల భోగము ఆశించకుండా నీ కొరకే బ్రతుకనీయుము
క్షణికమైన వాంఛలను కోరకుండా నా హృదయము శుద్ధి చేయుము |2|
నా జీవిత మంతా నీదు చిత్తమే |2| నెరవేర్చ కృప చూపుము |2| ||దేవా ||

చేయగలిగినంత మేలు పొరుగు వానికి చేయుటకు మనసునీయుము
నశియించిపోతున్న ఆత్మలను రక్షింపగ శక్తి నీయుము |2|
నా బ్రతుకు ద్వారా లోకానికి |2| నీ నీతి ప్రకటింపనిమ్ము |2| ||దేవా ||

Alayamlo pravesinchandi

ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో
మీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా
మీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా
మీ కన్నీరంతా తుడిచి వేయు రాజు యేసు కోసం
1. దీక్ష స్వభావంతో ధ్యాన స్వభావమై
వెదకే వారికంతా కనబడు దీపము
యేసురాజు మాటలే వినుట ధన్యము
వినుట వలన విశ్వాసం అధికమధికము
ఆత్మలో దాహము తీరెను రారండి
ఆనందమనందం హల్లెలూయా ||ఆలయంలో||
2. ప్రభు యేసు మాటలే పెదవిలోమాటలై
జీవ వృక్షంబుగా ఫలియించాలని
పెదవితో పలికెదం మంచి మాటలే
హృదయమంతా యేసు ప్రభుని ప్రేమ మాటలై
నింపెదం నిండెదం కోరేదం పొందెదం
ఆనదంమానదం హల్లెలూయా ||ఆలయంలో||

Tallila lalinchunu

తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును “2”
ముదిమి వచ్చువరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును
చంక పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా “తల్లిలా”
1. తల్లియైన మరచునేమో – నేను నిన్ను మరువను
చూడుము నా అరచేతులలో – నిన్ను చెక్కియున్నాను “2”
నీ పాదము త్రొట్రిల్లనీయను నేను నిన్ను కాపాడువాడు
కునుకడు నిదురపోడు అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”
2. పర్వతాలు తొలగవచ్చు – తత్తరిల్లు మెట్టలన్నీ
వీడిపోదు నాకృప నీకు – నానిబంధనా తొలగదు “2”
దిగులుపడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించెదా
నీదుభారమంతా మోసి నాదు శాంతినొసగెదా
అనిచెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా “తల్లిలా”