నీవుండగా

నీ వుండగా ఈ లోకంలో నాకేమి అక్కరలేదు
నాకేది అక్కరలేదు నా దేవ నా ప్రభువా
నీ తోడుయే నాకెంతో ధన్యకరము నా యేసువా నా రక్షకా

1. నా జన్మ ఏ పాటిదో తలపోసి భయమొందితిని
ఈ ఓటి పాత్రను మహిమైశ్వర్యముతో నింపావు
నా పాదమెపుడు నీ చెంత నుండ
నాకేమి కొదువగును యేసయ్యా ||నీవుండగా||

2. తల్లి గర్బాన నుండి సాతాను సంబంధిని
ఈ మట్టి పాత్రను కలుషంబులను కడిగావు
నా నిండు మదిలో నా గుండె గదిలో
నీ కన్న వేరే లేరయ్యా ||నీవుండగా||

Sthutinchedanu

స్తుతించెదను – నిన్ను నేను మనసారా
భజించెదను – నేను నిన్ను దినదినము
స్తోత్రార్హుడవు – నీవే ప్రభూ
సమస్తము నీ కర్పించెదను

1.పూజార్హుడవు – పవిత్రుడవు
పాపిని క్షమియించె – మిత్రుడవు
పరము చేర్చి – ఫలములిచ్చే
పావనుడగు మా – ప్రభువు నీవే
||స్తుతించెదను||

2. కృపాకనికరములు – గల దేవా
కరుణ జూపి – కనికరించు
కంటిరెప్పవలె – కాపాడు
కడవరకు మమ్ము – కావుమయా
||స్తుతించెదను||

3. సర్వశక్తి గల – మా ప్రభువా
సజీవ సాక్షిగా – చేయుమయా
స్థిరపరచి మమ్ము – బలపరచుము
సదా నీకె స్తోత్రాలర్పింతున్
||స్తుతించెదను||

Marachithinemo

Marachithinemo MP3(Download here)

మరచితినేమో మన్నించు దేవా
ఒంటరినైతి నీ ప్రేమ లేక..|2|

మా జన్మపాపం వెంటాడుతున్నవేళ
సాతాను శోధనలో నలిగిపోతిని నేను|2|,
రోదనలే వేదనలై నీ చెంత చేరువేళ|2|
పాపాల చెర నుంచి రక్షించవా దేవా|2|
||మరచితినేమో||

మోషేను మన్నించి మన్నాను కురిపించి
ఆ ప్రజల గుండెల్లో దీపాన్ని వెలిగించి|2|,
లోకాశ లోయల్లో జారిపోతున్నవేళ..|2|
నీ చేతితో పట్టి నడిపించవా దేవా..|2|
||మరచితినేమో||

జీవాత్మ వెలుగులో నడిపించు ఈ జీవితం
పరమాత్మ తేజమై పలికించు నీ వాక్యం |2|,
ప్రభు యేసు నామం మధురాతి మధురం|2|
లోకాన్ని నడిపించే జీవామృత వేదం..|2|
||మరచితినేమో||

Deva Naalo

Deva Naalo MP3(Download here)

దేవా నాలో నిర్మలహృదిని సృజియింపుము
దేవా నాలో స్థిరమైన మనసును కలిగించుము|2|
నీ సన్నిధి నుండి నన్ను గెంటివేయకయ్యా
నీ ఆత్మను నా నుండి తీసివేయకయ్యా..|2|
*యేసయ్యా నా యేసయ్యా ఈ పాపి..
మనస్సును మార్చుమయ్యా …….|2|

తల్లి గర్భమందే నేను కిల్భిషాత్ముడను…
పుట్టినప్పటినుండియే పాపాత్ముడను…|2|
నా మనస్సును నీ జ్ఞానముతో నింపుము..
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము…
నీ రక్షణానందమును కలిగించుము….|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

విరిగి నలిగిన మనసుతో నిను చేరితిని…
పశ్చ్యాతాపము నొంది ప్రార్ధించితిని..|2|
నా దురితములన్నియు మన్నింపుము….
హిస్సోపుతో నాలో పాపం కడుగుము..|2|
హిమము కంటే తెల్లగా నన్ను మార్చుము..
నీ పరిశుద్ధ వస్త్రమును నాపై కప్పుము.|2|
||యేసయ్యా నా యేసయ్యా||

Pavitra Sanghamu

Pavitra Sanghamu MP3(Download here)

పవిత్ర సంఘము పావనాత్మ సంఘము
సద్భక్తుల సంఘం సౌవార్తిక సంఘం|2|
సంఘ శిరస్సు క్రీస్తుకు ఘనత మహిమ|2|
హల్లెలూయా* హల్లెలూయా……….
హల్లెలూయా హల్లెలూయా……….

క్రీస్తు అనే బండమీద కట్టబడినది ….
భువిని ఏనాటికైన కూలిపోనిది…..|2|
ఆది సంఘము ఆరాధన సంఘం…..
సత్య జీవ మార్గమైన క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

అపొస్తలుల ఆదరణను పంచుకొన్నది..
క్రీస్తు సిలువ సూత్రానికి కేంద్రమైనది…|2|
విశ్వాసుల సంఘం విజ్ఞాపన సంఘం
వాస్తవమై నిలుచునది క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

లోకానికి వెలుగునే యిచ్చుచున్నది
ఉప్పువలె రుచులను పంచుచున్నది|2|
ప్రేమ నేర్పు సంఘము క్షేమమిచ్చు సంఘము
నీతి కలిగి నిల్చునది క్రైస్తవ సంఘం|2|
||పవిత్ర సంఘము||

*హల్లెలూయా = దేవునికి స్తోత్రము

Prathi Udayam

Prathi Udayam MP3(Download here

ప్రతి ఉదయం నా మొదటి పాట
నా ప్రియ యేసునితో
మందమారుతాలతో* మరుమల్లెలతో
గొంతు కలిపి పాడిన గీతం నా యేసునితో
॥ప్రతి ఉదయం॥

ప్రతిదినము నా మొదటి అడుగు
నా ప్రియ యేసునితో|2|
కొండలైన లోయలైన పొంగిపారు ఏరులైన|2|
వెంట ఉండి నడిపించే నా యేసునితో|2|
॥ప్రతి ఉదయం॥

ప్రతి దినము నా మొదటి మాట
నా ప్రియ యేసునితో |2|
సమయోచిత జ్ఞానమిచ్చి
సరియగు ఆలోచన చెప్పి|2|
నిజమగు నా స్నేహితుడు నా యేసునితో
నిజమగు ఆలోచన చెప్పి
నిజమగు నా స్నేహితుడు నా యేసునితో|2|
॥ప్రతిఉదయం॥

*మందమారుతము = సన్నగాలి

Yesayya Nee Prema

Yesayya Nee Prema MP3(Download here)

యేసయ్యా నీ ప్రేమ బాంధవ్యము
మాకు అపురూప సౌందర్యము|2|
చాటింప సాగింతునా…………
నా జ్ఞానము అత్యల్పము ……..|2|
లేఖనాలు విప్పనా ప్రవచనాలు చదవనా
మన్నాను రుచిచూచి మహిమ పరచనా|2|
||యేసయ్యా నీ ప్రేమ||

మోయాబీయ సంతానం శాపగ్రస్తమైనది
నీ వంశావళియందు రూతు చేరియున్నది|2|
నీ జన్మ చరితమే నిలువెత్తు దర్మనము|2|
దిక్కులలో వెదకనా దివ్యతార నడగనా
ఆ తార వెలుగులో నీ ప్రేమను చూపనా
||యేసయ్యా నీ ప్రేమ||

కానాను విందు నీ కరుణతో నిండినది
రసము నింపియుంటివి రాతి బానల నిండ|2|
ఆపదల యందున ఆదుకొనే మిత్రుడవు|2|
అమ్మనే అడగనా రసమునే త్రాగనా
అతిధిగా నున్న నిన్ను ఆరాధించనా
||యేసయ్యా నీ ప్రేమ||

పయనించితి పయనించితి…………….
లోకమందు పయనించితి…………….
రాళ్ళురువ్వి చంపమని………………….
నీ మందర నను నిల్పగ………………|2|
ఎల్లప్పుడు నీతిగా జీవించమంటివి..|2|
నేలగీత నడగనా నీ పాదము తుడువనా
సిలువ నీడ విశ్రమించి సేదదీరనా………
||యేసయ్యా నీ ప్రేమ||

Kalatha Chendaku

Kalatha Chendaku MP3(Download here)  

“కలతచెందకు కరుణించువారు లేరని
వేదనచెందకు రక్షించువారు లేరని”

*కలతచెందకూ కరుణించువారు లేరని
వేదనతో ఉండకూ దుఃఖముతో నిండకూ
దిగులు చెందకు దరిచేర్చువారు రారని
ధైర్యము వీడనీయకూ ఓటమి చెంతచేరకూ
తల్లి నిన్ను మరచినా మరువనన్నవాడు
నిన్నుకాచువాడు యేసు కునికి నిదురపోడు|2|
కుమిలిపోకు నేస్తమా కృంగిపోకు మిత్రమా|2|
||*కలతచెందకూ||

అందరు నావారనీ ప్రేమచూపువారేనని
నాకంటు ప్రాణమిచ్చువారు నాకున్నారని|2|
ఆశించిన యోసేపుకు శ్రమలు పలికే స్వాగతం|2|
అన్నలు అమ్మిననూ అందరూ దూరమైనా
నిందలు పైబడినా చెరసాల పాలైనా|2|
పాపము అంటక ఫలియించెను కొమ్మలా
పరిశుద్ధత కలిగిన భక్తుడు యోసెపులా
ధైర్యము వీడనీయకూ నేస్తమా ఓటమి చెంతచేరకూ|2|
||*కలతచెందకూ||

కడవరకుంటాడని కన్నవారి నొదులుకొని
కలిసి కలకాలం కాపురం చేయాలని |2|
ఆశించిన రూతుకు శ్రమలు పలికే స్వాగతం|2|
బ్రతుకుట బరువైన బ్రతుకే భారమైనా
చెలిమి కరువైనా చెరయే వరమనుచూ|2|
అత్తను హత్తుకున్న అనురాగమూర్తిలా…
ఆదరించబడినా అలనాటి రూతులా..
ధైర్యము వీడనీయకూ నేస్తమా ఓటమి చెంతచేరకూ|2|
||*కలతచెందకూ||

Oka Kshanamaina

Oka Kshanamaina MP3 (Download here)

ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడి…….
ఉండలేనయ్య నా యేసయ్యా|2|
*యేసయ్యా యేసయ్యా……….
*యేసయ్యా యేసయ్యా………|2|
ఒక క్షణమైనా నిను వీడి…….
ఉండలేనయ్య నా యేసయ్యా

నశియించిపోతున్న నన్ను…..
బ్రతికించినావయ్యా యేసు……
కృశించిపోతున్న నాలో………
వేంచేసినావయ్యా యేసు……|2|
నీ కార్యములెంతో……………..
ఆశ్చర్యకరములయ్యా …………
నీ వాగ్దానములెంతో…………..
నమ్మదగినవయ్యా …………….
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

మతిలేక తిరిగిన నన్ను………..
నీ దరి చేర్చినావయ్యా యేసు…..
శ్రమ చేత నలిగిన నాకు……….
వరమిచ్చినావయ్యా యేసు…|2|
నీ ఆలోచనలెంతో……………..
లోతైన దీవెనయ్యా …………..
నీ తలపులు ఎంతో……………
మధురము నా యేసయ్యా……
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

Mahonnatuni chatuna

Mahonnatuni chatuna MP3 (Download here

మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే
సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు |2|
*ఆయనే నా ఆశ్రయము ఆయనే నా కోట
నేను నమ్ముకొనిన దేవుడు యేసయ్య |2|

వేటకాని ఉరినుండి నన్ను విడిపించును
నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా చేయును|2|
తన రెక్కలతో నను కాయును,
తన రెక్కల నీడలో ఆశ్రయము కలుగును
||ఆయనే నా ఆశ్రయము||

నేను మొఱ్ఱపెట్టగా నాకు ఉత్తరమిచ్చును
శ్రమలలో ఆయన నాకు తోడైయుండెను |2|
నన్ను విడిపించి గొప్ప చేసెను
రక్షణానందం నాకు చూపెను |2|
||ఆయనే నా ఆశ్రయము||

Another song on Psalm 91 is posted here.

Maha Viveki Yesayya

Maha Viveki Yesayya MP3 (Download here)

మహవివేకి యేసయ్య నా మదిలో
మందసమాయెను, మహానుభావుడు యేసయ్య
నాలో మ్రోగెను మృదంగమై, నిన్న నేడు రేపు ఎన్నడైన|2|
మారని త్రియేకుడు, మహిలో మన యేసుడు|2|
||మహవివేకి యేసయ్య||

ఓబేదెదోము ఇంటిలో మందసము ఉండగా
దేవుని దీవెనలు మెండుగా నిండెను|2|
దావీదు ఒంటిలో దేవుని స్తుతి వుండగ|2|
సితారాను సంధించి సదా ప్రభుని స్తుతియించి|2|
దేవుని దయపొందెను దావీదు దేవుని దయపొందెను.
||మహవివేకి యేసయ్య||

దేవునినీడలో దీనురాలు ఎస్తేరు
కన్యకలు అందరిలో రాజుదయపొందెను|2|
మోయాబుదేశములో అన్యురాలు రూతు|2|
బెత్లెహేము పురమందు బోయాజు పొలమందు|2|
దేవుని దయపొందెను ఆ రూతు దేవుని దయ పొందెను.
||మహవివేకి యేసయ్య||

Siluva Mranupai

Siluva Mranupai MP3 (Download here)

NEW: Philippians 3 MP4 posted here.
మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునట్లు,
ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసి కొనెను.
1 పేతురు 2:24

సిలువ మ్రానుపై వ్రేలాడే
ఈ ఘోర పాపికై రక్తము కార్చే
నాయేసయ్య…….నా యేసయ్య……
నాయేసయ్య……. నాయేసయ్య……..
|| సిలువ మ్రానుపై వ్రేలాడే ||

నా పాప సంకెళ్లలో చిక్కుకున్న నీదేహము
నను విడుదల చేయుటకై
నీవు చేసిన ఈ యాగము | 2 |
భరియించితివా సహియించితివా
ఈ పాపికై బలియైతివా | 2|
ఈ పాపికై బలియైతివా
|| సిలువ మ్రానుపై వ్రేలాడే ||

ఏ పాపమెరుగని నిన్ను
హింసించిన ఈలోకము
ఏ నేరమెరుగని నిన్ను
శిక్షించిన ఆ సైన్యము|2|
క్షమియించితివా రక్షించితివా
నాపై నీప్రేమ చూపితివా | 2|
నాపై నీప్రేమ చూపితివా
|| సిలువ మ్రానుపై వ్రేలాడే ||

Adigo Anjooramu

Adigo Anjooramu MP3 (Download here

NEW: 1 Thessalonians 5 MP4 posted here.

అదిగో అంజూరము ఓ క్రైస్తవ
చిగురించెను చూడుము |2|
ఇదిగో నేను త్వరగా వత్తును
సిద్ధ పడుడి అను స్వరమును వినవా
||అదిగో అంజూరము||

నూట ఇరువది సంవత్సరములు
చాటెను నోవాహు దేవుని వార్తను
పాటించక ప్రభు మాటలు వారలు |2|
నీటిలో మునిగిరి పాఠము నీకిది |2|
||అదిగో అంజూరము||

జ్ఞాపకముంచుము లోతు సతీమణి
శాప నగర ప్రియ స్నేహితురాలు
ఆపద నెరిగియు ఆశలు వీడక |2|
నాశనమొందెను పాఠము నీకిది|2|
||అదిగో అంజూరము||

లోకము మోసము రంగుల వలయము
నాశన కూపము నిరతము శోకము
యేసే మార్గము సత్యము జీవము|2|
యేసుని రాజ్యము నిత్యానందము|2|
||అదిగో అంజూరము||

Naa Oohakandanidi

ప్రేమా – ప్రేమా – యేసు ప్రేమ
*నా ఊహకందనిది నన్ను ఆదరించినది
వర్ణింపజాలనిది నాపై నీకున్న ప్రేమ |2|
1.ఆదరణ కొదువై నేను అల్లాడి పోచుండగను
ఆదరణ కర్తవై నన్ను ఓదార్చితివా |2|
నావాళ్ళు చూపని  ప్రేమ, నన్ను విడనాడని ప్రేమ|2|
నా కొరకు త్యాగమైన నా యేసు రక్షకా
||నా ఊహకందనిది నన్ను ఆదరించినది||
2.పాపినై నేనుండగ పాపములో పడియుండగ
పాపంబు బాపుటకు ప్రాణమే ఇచ్చితివా|2|
నా కొరకు రక్తము కార్చి, నా కొరకు సిలువను మోసి
నా కొరకు బలియైన నా ప్రాణ రక్షకా
||నా ఊహకందనిది నన్ను ఆదరించినది||
3.శోధనలు ఎన్నెదురైనా శ్రమలలో నే పడియున్నా
నిన్ను నే వీడను నా యేసురాజా |2|
నా చేయి విడవకుమా, నాతోడు విడనాడకుమా|2|
నీతోనె కొనసాగెదను  నా ఆత్మ రక్షకా
||నా ఊహకందనిది నన్ను ఆదరించినది||

Maratuna Naa Yesuni

మరతునా నా యేసును కలనైన మరతునా నా ప్రభువును
నజరేయుని పిలుపును నా యేసుని ప్రేమను

నను పిలచిన నా ప్రభువు నీతిమంతుడు
నా దేవుడు ఏనాడు మాట తప్పడు
విడువడు నిను ఎడబాయడు ఏనాడు
నీకు నిత్యజీవమిస్తానని పలికిన యేసయ్య మాటను ||మరతునా||

సత్య మార్గమందు నేను సాగిపోవుదున్
నిత్య రాజ్య మహిమలోన పాలు పొందెదన్
కడవరకు విశ్వాసం కొనసాగించి
ఆ కరుణామయుని కన్నులార వీక్షించెదన్ ||మరతునా||

ఇంత గొప్ప శక్తిమంతుడేసు ఉండగా
ఎంత గొప్ప శోధనైనా ఎదురునిలుచునా
చింతయేల జీవితాన క్రీస్తు ఉండగా
అత్యంతమైన ప్రభువు నాకు అండ ఉండగా ||మరతునా||

Swara Dhathaku

Swara Dhathaku MP3 (Download here

స్వరదాతకు స్వరాలాపన  |2|
సర్వేశుని స్తుతి ఆరాధన |2|
సంగీత ధ్వనులతో శృతిలయలతో |2|
ఆలపింతుము ఆరాధింతుము |2|
||స్వరదాతకు||

స్తోత్ర రూపమగు ఓ నూతన గీతం
మా నోట నుంచెను మా యేసుడు|2|
స్తుతి పాత్రునికి మా స్తుతి యాగం |2|
అర్పింతుము ఆరాధింతుము |2|
||స్వరదాతకు||

అల్పులమగు మాపై తన ఆత్మనుంచెను
విలువైన వరాలను మాకు నేర్పెను |2|
ఏమిత్తుము మా గురుదక్షిణ |2|
అర్పింతుము మా జీవితం |2|
||స్వరదాతకు||

Alakinchudi Priyuni Swaramu

ఆలకించుడి ప్రియుని స్వరము వినబడుచున్నది
ఇదిగో నా ప్రియుడు వచ్చుచున్నాడు
ఆనందం ఆనందం ఎంతో ఆనందం
ప్రియుడేసు సహవాసం ఎంతో సంతోషం

1. దవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు అతి పరిశుద్ధుడు
ఎవరు సాటి లేరు పోటి కాదు ప్రియుడేసుకు ||ఆనందం||

2. ఆదరించి సేదదీర్చె ప్రియుడు నా వాడు
హత్తుకొనును ఎత్తుకొనును ఎంత ధన్యుడను ||ఆనందం||

3. పాపం తీసి శుద్ధి చేసి సౌందర్యము నిచ్చెను
ప్రియుని పైన ఆనుకొనుచు సాగిపోయెదను ||ఆనందం||

4. మేఘములపై ప్రియుడు త్వరగా రానైయున్నాడు
మహిమ ధరించి మేఘములపై ప్రియుని చేరెదను ||ఆనందం||

Keerthana 43

Keerthana 43 MP3 song (Download here

దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా
భక్తిలేని జనముతో నాకై వ్యాజ్యెమాడుమా|2|

ప్రాణమా నీ వేల క్రుంగియున్నావు
నాలో నీ వేల త్వరపడుచు ఉన్నావు|2|
నా దేవుని నిరీక్షణ మరచిపోకుమా |2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

శత్రుబాధ చేత నే దుఃఖక్రాంతుడనై
నాకు దుర్గమైన* నీవైపె చూచితినీ |2|
నీ వెలుగు నీ సత్యము నాకు దారి చూపె|2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

పరిశుద్ధ పర్వతమునకు నీ స్థలమునకు
నన్ను నడిపించు కడవరకు యేసయ్య |2|
నీ బలిపీఠం నీ సన్నిధే నాకు సంతోషం  |2|
||దేవా నాకు న్యాయము తీర్చుమా||

*దుర్గము=కోట (A strong-hold /Citadel)

Psalm 15

యెహోవా నీ గుడారములో MP3 (Download here

1.యెహోవా నీ గుడారములో
అతిధిగా ఉండదగిన వాడెవడు
నీ పరిశుద్ధ పర్వతముమీద
నివసింపదగిన వాడెవడు,
యధార్థమైన ప్రవర్తన
కలిగి నీతి ననుసరించుచు
హృదయ పూర్వకముగా
నిజము పలుకువాడే.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

2.అట్టివాడు నాలుకతో
కొండెములాడడు ,
తన చెలికానికి కీడు చేయడు |2|
తన పొరుగువాని మీద
నిందమోపడు    |2|
అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు
, అతడు యెహోవాయందు
భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

3.అతడు ప్రమాణము చేయగా
నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు |2|
తన ద్రవ్వము వడ్డి కియ్యడు |2|
నిరపరాధిని చెరుపుటకై
లంచము పుచ్చుకొనడు,
ఈ ప్రకారము చేయువాడు
ఎన్నడును కదల్చబడడు.
||యెహోవా నీ గుడారములో||

Neethi Suryuda Udayinchu

"నా నామమందు భయభక్తులుగల వారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును"-మలాకీ 4:2
నీతి సూర్యుడా ఉదయించు నీ వెలుగులో నను నడిపించు|2|
నీ భక్తునిగా నీకు సాక్షిగా నీ దాసుడ-నను కరుణించు |2|
నీతి సూర్యుడా ఉదయించు
1. నీటి వాగులకు దుప్పిని నేనై నీపై ఆశతో చూస్తున్నాను |2|
నీ ప్రేమను నదిగా  ప్రవహించి నాదు దాహమును తీర్చుమయ్యా|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
2. నిండు మనసుతో నిను సేవించే నిర్మల చిత్తము నాకిమ్ము|2|
నీ ప్రేమ-ధ్వజమును* దాల్చి నిఖిల జగతికి నిను చాటింతు|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
3. నీ గుడారమున ఒక దివసము నిలచిన నాకది వెయ్యేండ్లు |2|
నీ దివ్య ప్రసన్నత** లవలేశము*** తిలకించిన నాకది చాలు|2|
||నీతి సూర్యుడా ఉదయించు||
*ధ్వజము=టెక్కెము=Flag/Banner;
**ప్రసన్నత=Purity;
***లవలేశము=రవ్వంత