Yesayya Naa Pranamu

Yesayya Naa Pranamu MP3 (Download here

యేసయ్యా నా ప్రాణము నా ప్రాణము నీవేనయ్యా నా యేసయ్యా |2|
నాకున్న సర్వము నీవేనయ్యా నాదంటు ఏదీ లేనే లేదయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

నా తల్లి గర్భమున నేనున్నప్పుడే నీ హస్తముతో నన్ను తాకితివే |2|
రూపును దిద్ది ప్రాణము పోసి |2| నను ఇలనిలిపిన నా యేసయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

బుద్ధియు జ్ఞానము సర్వ సంపదలు క్లుప్తమైయున్నవి నీయందే |2|
జ్ఞానమునిచ్చి ఐశ్వర్యముతో |2| నను ఇలమలచిన నా యేసయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

లోకములోనుండి నన్ను వేరుచేసి, నీదు ప్రేమతో ప్రత్యేకపరచి |2|
అభిషేకించి ఆశీర్వదించి |2| నన్నిల నడిపిన నా యేసయ్యా |2|
||యేసయ్యా నా ప్రాణము||

Twaraga Vastadu Yesayya

Twaraga Vastadu Yesayya MP3 (Download here

త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య తరుణము నీకిక లేదయ్యా |2|
కృపా కాలం దాటి పోతే కఠిన శ్రమలు ఎదురవును
రేపు అన్నది నీది కాదు, రక్షనొందుము నేడే నీవు|2|
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

కరుణమూర్తి అయి-వచ్చెన్ మొదటిసారి
మహోగ్రుడై వచ్చున్ రెండవసారి
యూదా గోత్రపు సింహమై తీర్పు చేయ దిగివచ్చున్
రాజులు రణధీరులు భూప్రజలందురు భయపడి వణికెదరు,
తాళగలవా తీర్పును, ఓర్చగలవా ఉగ్రతను |2|
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

సృష్టి లయమై పోవును ఉగ్రత దినమందు
భూమి దద్దరిల్లుచు స్థానము తప్పగా
అయ్యో అయ్యో శ్రమయనుచు గుండె బాదుచు ఏడ్చినా
దొరకదు నీకాశ్రయం ఎటుపోయినా, దుఃఖమే సుమా
ప్రభుని నమ్ము ఈ దినమే తొలగిపోవును ఆ ప్రళయం
ప్రభుని నమ్ము ఈ దినమే తొలగిపోవును ఆ నరకం
||త్వరగా వస్తాడు యేసయ్య||

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo

Nilupuma Deva Nee Sannidhilo MP3 (Download here

నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో, నిలుపుమా దేవా నీ సన్నిధిలో
అల్ఫా ఓమెగయు నీవే ప్రభువా , ఆదియు అంతము నీవే దేవా
||నిలుపుమా దేవా||

మమ్ముల ప్రేమించి నీ రక్తముతో మా పాపములను కడిగియున్నావు |2|
ఆదిసంభూతుడా ఆశ్చర్యకరుడా |2| నీ నామమునకే మహిమ ప్రభావము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

మా రక్షకుడవు శక్తిగల దేవుడవు, నీదు మహిమలో ఆనందముతో |2|
పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్ధన చేయుచు |2| నీ నామమునే స్తుతియించెదము |2|
||నిలుపుమా దేవా||

అద్వితీయుడవు ఆలోచనకర్తవు, నిత్యనివాసివి  నిర్మల హృదయుడా |2|
నిరుపమాన దివ్య తేజోమయుడా |2| నీ నామమునకే స్తుతియు ఘనతయు |2|
||నిలుపుమా దేవా||

Oh Manasa Digulu Chendaku

NEW: New MP4 Videos (with Holy Bible Verses Slides) posted here.
ఓ మనసా దిగులు చెందకు, ప్రభు యేసుని విడిచి వెళ్ళకు |2|
శ్రమలు నిన్ను చుట్టినా భీతి చెందకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||
1. అవిశ్వాసివై క్రుంగకు, విశ్వాసిగా సాగు ముందుకు |2|
ప్రభు చూపిన ప్రేమను నీవు మరువకు |2|
సిలువ లేని కిరీటం నీవు కోరకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||
2. కుడి ఎడమల నీకు తోడుగా, నడయాడే దైవముండగా |2|
ఖడ్గమైన కరువైన లెక్క చేయకు, కడవరకు విశ్వాసం నీవు వీడకు |2|
||ఓ మనసా దిగులు చెందకు ||

Adavi Chetla Naduma

Adavi Chetla Naduma MP3 (Download here

NEW: Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె,
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు |2|
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని,
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను |2|

షారోను రోజాయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే,
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు |2| ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున,
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత |2| ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా,
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి |2| ||కీర్తింతున్||

 

Tambura nada swaramula

Tambura nada swaramula MP3 (Download here

NEW: Holy Bible Verses MP4 Videos posted here.

తంబుర నాద స్వరముల తోడ – తగు విధిని నిను భజన చేతు |2|
అంబరంబున కెగసే పాటలు |3|, హాయిగ హాయిగ పాడెద పాడెద|2|
||తంబుర నాద ||

సితార స్వర మండలములతో – శ్రీకర నిను భజన చేతు |2|
ప్రతిదినము నీ ప్రేమ గాధను |3|, ప్రస్తుతించి పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

పిల్లన గ్రోవిని చల్లగనూది – ఉల్లమలరగ భజన చేతు |2|
వల్లభుడ నిను ఎల్లవేళల |3|, హల్లేలూయా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

మృదంగ తాళ తకిట ధ్వనులతో – మృత్యుంజయ నిను భజన చేతు |2|
ఉదయ సాయంత్రముల యందు |3|, హోసన్నా యని పాడెద పాడెద |2|
||తంబుర నాద ||

Ravayya Yesayya

Ravayya Yesayya MP3 (Download here

NEW: New Mobile verses wallpapers posted here.

రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికి,
నీ రాకకై నే వేచియుంటిని |3|
కన్నులార నిన్ను చూడాలని|2|
కాచుకొని ఉన్నాను, వేచి నే ఉన్నాను|2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

యథార్థ హృదయముతో నడుచుకొందును,
ఏ దుష్కార్యమును కనులయెదుట ఉంచుకొనను |2|
భక్తిహీనుల క్రియలు నాకు-అంటనియ్యను
మూర్ఖచిత్తుల నుండి తొలగిపోదును |2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

దౌష్ట్యము నేనెన్నడు అనుసరింపను,
నా పొరుగువారికి దూషింపను |2|
అహంకారము గర్వము అంటనియ్యను,
నమ్మకస్థునిగా నే నడచుకొందును |2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

నిర్దోష మార్గమున నడచుకొందును,
మోసము నా యింట నిలువనీయను|2|
అబద్ధికులెవ్వరిని ఆదరింపను,
భక్తిహీనుల మార్గము నే త్రొక్కను|2|
||రావయ్యా యేసయ్యా||

Reference: కీర్తన 101

Manushulanu Nammutakante

Manushulanu nammutakante MP3 (Download here

మనుషులను నమ్ముటకంటే యేసయ్యని నమ్ముట మేలు|2|
యేసయ్యని నమ్ముట ఎంతో మేలు
హల్లేలూయా నా యేసయ్యా ఎంతో నీ ప్రేమా, ఎంతో నీ ప్రేమా |2|
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

నీ ఆజ్ఞను తృణీకరించాను, నీ వాక్యము నేను వ్యతికరేకించి |2|
పశ్చాత్తాపముతోను నీవద్దకు చేరాను |2|
నన్ను క్షమియించుము ప్రభువా, నన్ను క్షమియించుము నా ప్రభువా
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

వేటకాని ఉరి నుండి నన్ను విడిపించావు యేసయ్యా |2|
కనికరా స్వరూపుడా కరుణించుము నీ ప్రేమతో |2|
నీ సత్య మార్గములో నన్ను నడుపుము |2|
||మనుషులను నమ్ముటకంటే||

Yedarila Naa Hrudayam

Yedarila Naa Hrudayam MP3 (Download here

ఎడారిలా నా హృదయం ఎదురు చూస్తూఉన్నది
తడారిన గొంతులా తృష్ణ కలిగియున్నది
నీకోసం యేసయ్య, రావయ్యా నాకోసం |2|
||ఎడారిలా||

వర్షించుమో జీవాత్మను, రక్షించుమో ప్రాణాత్మను |2|
ప్రోక్షించుమో పరమాత్మను, దర్శించుమో దీనాత్మను |2|
||ఎడారిలా||

వెలిగించుమో వేదనాత్మను, రగిలించుమో రోదనాత్మను|2|
ప్రసవించుమో ప్రార్థనాత్మను, ప్రజ్వలించుమో పావనాత్మను|2|

ఎడారిలా నా హృదయం ఎదురు చూస్తూఉన్నది
తడారిన గొంతులా తృష్ణ కలిగియున్నది
నీకోసం యేసయ్య, రావయ్యా నాకోసం |2|
||ఎడారిలా||
రావయ్యా యేసయ్యా, రావయ్యా యేసయ్యా

Gundela Ninda

Gundela Ninda Dukhamutho MP3 (Download here

గుండెల నిండా దుఃఖముతో, కన్నుల నిండా కన్నీళ్లతో |2|
ప్రార్థన చేయగ నేర్పుమయా |2| ప్రార్థన స్థలికి నడుపుమయా |2|
||గుండెల నిండా||

ప్రార్థన స్థలము ఫలభరితము, పరిశుద్ధాత్మకు అది వలయము |2|
ప్రార్థన సంఘము శక్తి దాయకము, పరలోక కృపలకు అది నిలయము |2|
||గుండెల నిండా||

ప్రార్థన స్థలము ప్రసవ వేదము, కొత్త జన్మకు ప్రసూతి స్థలము |2|
ప్రార్థన సంఘము ప్రణవ నాదము, ఆత్మల సంపదకు రణ రంగము |2|
||గుండెల నిండా||